Make your own free website on Tripod.com


(21.11 ךיראת דע 24.10 ךיראתמ) ברקע לזמ תיגולורטסא תיזחת

.יריש ,הילמונ ,קפוא ,ילש ,ןרומ :םה הז לזמל םיכייתשמה ןודיפוק ירבח

,םמצעל םיעבוק םה םתוא םיטרדנטסב דומעל דואמ השקש ,תעדל םיחכונ ברקע לזמ ינב
המ הלאשה לע ,םמצעמ ורדתסיו ובצייתי םירבד לבא ,הז עקר לע הבר תוחיתמ ןכתית
תעה וז ןיא .הבושתה תא תתל לזמה ינב וצלאי ,הרבח וא החפשמ ייח :רתוי בושח
.דימתל תחא תוכשמנ תויעב רותפל אלא ,לוחב שארה תא ןומטל

תכרעמל וסנכיו ,תויגוזב רושקה לכב םיברקעה לש םהייחב הנפמ לוחי -הנשה תליחת
דרפהל וטילחיו בקונ שפנ ןובשח וכרעי בייחמ רשקב םיאצמנ רשא םיברקע .תבייחמ
םתא וב בצמה המ רידגהל בוט ןמז יטנמורה םוחתב .רשקה ייחמ םיצורמ םניא יכ
.בטיה םתוא וריהבהו םילפרועמ תויהל םירבדל ונתת לא .םייורש

בושחה םוחתב תוחתפתהו החימצ ווחיו תוימיטפאו הווקת ואלמתי םיברקעה -הנשה עצמא
םייוניש .תונורחאה םינש שולשה ךשמב םמיע היהש דבכ לועמ וררחתשהש ושיגרי ,םהל
.רפתשי ילכלכה םבצמו ,הלעת םיברקעה לש םייחה תמר .הדובעה םוקמב הבוטל

.תואירבו רשוא הברה בוט לזמ םילחאמ ונא ... וז תימיטפוא המינבו