Make your own free website on Tripod.com


הירא לזמ תיתנש תיזחת


ךיראתמ לח םתדלוה םויש ולא לכל ,תואירבו רשוא בוט לזמ םילחאמ ונא
23.8.00 דעו 23.7.00


תיצמת

תא םישרהל ןוצרמ דגנמו ההובג ןוגרא תלוכימ םינהנ דחמש ,הירא לזמ ינב
ןסרל דומלל 2000 תנשב וכרטצי ,תילאוטקלטניאה הניחבהמ םתוא םיבבוסה
היולת החלצהה הב תרדהנ הנשב רבודמ ;הטושפ ךכל הביסה .םהיתובוגת תא
.םתוא םיבבוסה םע םימוחתה לכב הלועפ ףתשל םתלוכיב


הרבח

ךרוצה םלוא .הרבעש הנשהמ דוע ורתונש םירדסה יאב ןייפוא ןושארה ןועברה
תשוחת תא םילעי תיתרבחה הפמה זכרמב אצמיהל לזמה ינב לש יעבטה
םידוהאל וכפהת וב לודגה רופישה עיגי לירפא שדוחמ לחה .תודידבה
ןיעמ םכב םיאור םיבר ;םכייפואב הצוענ ךכל תוביסה תחא .רתוי םירזוחמלו
םילויטל רהוצ לזמה ינפב וחתפ טסוגוא -ינוי םישדוחה .תיהבא תיהמיא תומד
ןכתי וז תרגסמב .יתרבחה לגעמה תלדגהו םייוליב ,ל"וחבו ץראב םיבר
תויתרבח תויונמדזה תריצי ורשפאי ףאו שדחמ וקדהתי םייגלטסונ םירשקש
.תושדח תויקסעו

הקיטנמור

הבוטה הפוקת וז .תובר תויעבו םיטבל םנורתפ לא ועיגי הנשה תליחתב רבכ
םישדוחב .הניבל וניב םיסחיה תוכרעמ תניחבו תוטלחה תלבקל רתויב
.יטנמורה חורה ךלהל רושקה לכב הנדעל לזמה ינב ועיגה ץרמ -ראורבפ
ינב לש ישוקהמ תועבונה ,תונתשמ חתמ תומרב ונייפוא ילוי -לירפא םישדוחה
םולחל הייטנב הנייפוא ףא וז הפוקת .םגוז ינב ינפב םביל רוגס חותפל לזמה
ןועברה תארקל .טטומתהל םילולעש םיפלק ילדגמ תונבל הייטנבו ץיקהב
.תואיצמל ןוימדמ הביחהו הבהא תושגר וכפהי הנשה לש ןורחאה

הריירק

הציפקה שרקכ ןייפוא ינוי -לירפא םישדוחה ירק ,הנשה לש ינשה ןועברה
תונמלוחל הייטנהו םיברה היגרנאה יצרפ .הריירקה םודיקלו םיקסעה םלועל
תא םישאהל הייטנה .רסחב הקול תיקסעה תואיצמל םתקתעה ךא ,םייבויח
זוכירבו ,הדובעה םוקמב לזמה ינבל תולעל הלולע םכיתונולשכב םירחאה
יאמ שדוח .תמאב םיבושחה םיאשונב אקווד ואלו םיילוש תוברקב תויגרנאה
םיריכשל .הקינכטהו להנימה ימוחתב תוקסעתהל רושקה לכב החלצה ןמיס
ןיב םיישק ונייפוא םייאמצעל וליאו ,הדובעל םהירבח םע םיתומיע ונייפוא
תרושקת יצורע םיחתפנ ןועברה ףוס דעו ילוי שדוחמ לחה .יוצמה ןיבל יוצרה
הנומתל םתוסחייתהו םינטקה םיטרפהמ לזמה ינב תומלעתה םרקיעש ,םישדח
.תללוכה תידיתעה