Make your own free website on Tripod.com


(22.12.99 - דעו 23.11.99 -ךיראתמ) תשק לזמ תיתנש תיזחת

הרוניד ,יטנואמ ,שאר ,סונו ,קפוא :םה הז לזמל םיכייתשמה ןודיפוק ירבח

.יפוא תונוכת

.הוולשו ןוחטיב ומצעל שפחמ וניא , םינוכיס לטונ :ןקתפרה

םע דחא הנקב תולוע ןניא ותלוז תועד רשאכ םג תבשק ןזוא תוטהל ןכומ :רואנ
.ולש ויתועד

תוריח תא וא ולש הלועפה שפוח תא ליבגהל םילולעה םירשק לבוס וניא :יאמצע
.ותבשחמ

.םיבר םיחטשבו םיאשונב בר ןיינע יוליג :םיקפוא בחר

םדאה יפלכ ,המיאתמ תוחפה הלימה תא טולפל אלפומ " ןורשכ " לעב :טקט רסח
.םיחונ תוחפה םוקמבו ןמזב ,םיאתמ אלה

.קדצלו רסומל חתופמ שוח

הבוט הנש היהת יכ םא ,ןחבמ תנש איה הבורקה הנשה םיתשקה לצא הבורקה הנשה
לזמה ינבמ םיבר .םייחב םיכפהמו םייטמרד םייוניש ךות תופוקתל תקלחנ רשא
דחא לכ לצא .םירוגמ םוקמ םינשמ השדח הריירקב םיחתופ ,םייח תורגסמ םינשמ
ףושחו רערועמ םהייחב םיוסמ םוחתש ימ קר ועפשוי ,תאז םע רחא םוחתב אטבתי הז
,תוששחה ףא לע ,ןיתמהל אלו יונישה םע תכלל דואמ ץלמומ םיתשקל .העיגפל
.החלצהל הכזי עצבתי רשא יוניש לכ

םידיקפת ,תושדח תויונמדזה ולבקי םיתשקה ,הבוט הפוקת ליחתת -ראורבפ עצמאב
.םירפושמ הדובע רכש יאנתו רתוי םיניינעמו םייתרקוי

תשוחת , ל"וחל תועיסנ רתוי ףא םיניינעמו םיבוט םייוניש ושחרתה- ילויב
.רורחשו שפוח

ידכ ,םכתעפשה אולמ תא ליעפהל וכרטצת שממ לש תומדקתה - רבוטקוא רבמטפס
.םיפאוש םתאש הרטמל ברקתהל

םיאצמנה םכמ הלאל ,תויגוזל תעבוקו תרעוס הפוקת היהת הנשה ףוס דע
לצא ... לבא .םכייחל יטננימוד דואמ יהשימ וא והשימ לש הסינכ היופצ םדבל
םא לבא ,םתוריח לע רתוול םייונב אל םה ,המוארטב טעמכ ךורכ הז םיתשקה
.ךומסל רשפא ובייחתה

םינוכיס תחיקל ידכ ךות הדיפקב ןנכתל לבא ,תונתשהל - םיתשקה רובע העשה וצ
החותמה הפוקתה לע יוציפהמ תונהיל םיתשקה וליחתת רבד לש ופוסב ,םיבשוחמ
.הכ דע םתרבעש

.תואירבו רשוא הברה בוט לזמ םכל לחאנ ...וז תימיטפוא המינב