Make your own free website on Tripod.com


(21.1.00 - דעו 23.12.99 -ךיראתמ) ידג לזמ תיתנש תיזחת

לדורטש ,ךאלמ , המגינא :םה הז לזמל םיכייתשמה ןודיפוק ירבח

:יפוא תונוכת

,םירדגומו םירורב םירטמרפו םינוירטירק סיסב לע לעופו לקוש – ישעמ
.םידחוימ םיקוחו םיללכ תואצמאב תנגרואמ תויהל תבייח תואיצמה
"תויווג לע ךורדל " ץלאי םא םג ,הדימריפה שאר לא עיגהל בייח -ןתפאש
.םשו הפ
.תיתרבחה תוכמסומה תא דבכמ ,םלתב ךלוה – ימרופנוק
סכט יללכ לעו תרוסמ לע תנעשנה ,"תעבורמ " תובישח לעב -ןרמש
.םישקונ
תמלשומה הרוצב וילע לטומה תא אלל עצבמ – ןדפקו ידוסי ,ץורח
.רתויב תיניינעהו
.לדוגא דצב בקע עסופ אוהשכ ,םלוסה שאר לא ספטמ – יבקע
.אווש תויזה הזוה וניא ,תוילשאב הגוש וניא – חכופמ
.םישנאמו םיבצממ ברימה תא קיפהל לדתשי – ןתלעות
החלצה וגישהש םישנא לשו דובכ יראות לש עבשומ ץירעמ – "בונס"
.תירמוח

ירמוחה םוחתב םיגשיה לש הנש 2000 תנש הווהמ ידג לזמ ינב רובע
םיתיעלו םיינרמש דואמ םיסופיטכ ללכ ךרדב םיעדויה םיידגה .יסנניפהו
.רתוי זיעהלו תוירוקמ תומזוי הנשה טוקנל םיבייח ,םיעבורמ תצק וליפא
.שוכרו ףסכל רושקש המ לכב

:הרבח

,הדבוע אלא הרעשה הניא םפגב תויחל םתייטנש םיעודיש םיידגה
ץרמ -ראוני םישדוחה ןיב .םייחה יכלהב םייתוהמ םייונישל םייופצ
,םות דע רשקה יוציממ םתניחבמ םיעבונה םייתרבח םיקותינ םייופצ
הצובקמ קותינ לולכת ףאו ,יאמ – לירפא םישדוחה ןיב רבגת וז השוחת
ונייפואי רבמטפס – ינוי םישדוחה .םירועמ םתא םתיא המלש תיתרבח
הפ רבודמ ןיא ,דבלב םכלש םייתדוקנה םייתרבחה םיכרצב תודקמתהב
םעפה .יטרפה םכמלוע תא ןוחבל יתימא ךרוצב אלא ,תויכונאב
.עקרקב קומע תוצוענ םיילגרהשכ

:הקיטנמור

םיעוריא יובירב ןייפואת 2000 תנש ,הנתשמה יתרבחה הנבמל דוגינב
,םישדח םייגוז םירשק תריצי ,םכייח חרוא לע דואמ ועיפשיש םייטנמור
םכילע דחוימב עיפשהש רשקל שדוחמ ןויסינ וא םימייק םירשק סוסיב
.הנשה תא ונייפאי הלא לכ ,רבעב
יגוזה רשקה רחא שופיחב ונייפואי םינושארה םישדוחה תשולש
סיסבב םכרובע ןגוע ;םכלש רתויב יסיסב ךרוצב ןייפואיש ,יביטמיטלואה
תא םכיניבמ םיקוורל וריכזי הלא םישדוח ,דחוימב יטנמורו יניצר ,רגוב
הנתשת לירפאב !הגאד לא לבא 1999 תנש תא ןייפאש החלצהה רסוח
תא ליבויש המ ,םכתחירפ אישב ואצמית ץיקה תפוקת .ירמגל הנומתה
תא ,תאז תורמל .וקוזיחל וא /ו רשקה דוסימל תוטלחה תלבקל לזמה ינב
.2000 רבוטקוא דע תוחדל שי תילרוגה הטלחהה

:הריירק

ודדומתי הנשה לש ןושארה היצחב ,םייתשל תקלחנ 2000 תנש
םיטקייורפ ,םייביטרטסינמדא םייונישו םילגעמ תריגס םע םיידגה
סוסיבב ךרוצה םגו ,בר ןמז םכממ ולזגי הקוסעתהו דומילה ימוחתב
תמגמ הנתשת לירפא שדוח .דחוימב םכתא ןיינעי הדובעה םוקמב
תלוכי ו,רתוי הברה םכתא וכירעי הדובעה םוקמב ,הבוטל םוקמב הכירדה
וכזת ינוי שדוחמ לחה .בטיה אטבתת םינוש םיצחל םע תודדומתהה
תוחלצהל וכזי םכיניבמ םיאמצעה .הדובעה םוקמב יתועמשמ םודיקל
.2000 טסוגוא – ילוי םישדוחה ןיב תויקסע
,יפסכה םוחתב תיאמצע המשגה םיידגל תרשבמ 2000 תנש – םוכיסל
.יתריציהו יטנמורה

.תואירבו רשוא הברה ,בוט לזמ ,םילחאמ ונא וז תימיטפוא המינב