Make your own free website on Tripod.com


ילד לזמ תיתנש תיזחת

,ידלוג ,ןועמש ,ןדעמ , לילתנמלא :םה הז לזמל םיכייתשמה ןודיפוק ירבח

יפוא תונוכת

,תוכמסומב רושקש המ לכ ץפנלו ץתנל חמש :יטסימרופנוק -ןונ
.תויתרבח תומרונבו םיפיטואירטסב
םייוריגש ירה תילמרופ הלכשהב דיוצמ אוה םא םג :לאוטקלטניא
.(םייטורא)םיימשג םייוריג רשאמ רתוי הברה ובל לא םירבדמ םילאוטקלטניא
.תולפט תונומאמו תומודק תועדמ םלעתמה ,יאמצע הבישח ןונגס לעב :ירוקמ
רשוע ,ןיסחוי תונליאמ םלעתמו ,םדא אוה רשאב םדאה לא סחייתמ :יממע
.דובכ יראות וא
.רמוחה ןמ םלעתמו "חור"ה תא ץירעמ :חור שיא
םיבבוסה ידי לע ןבומ תויהל יוכיס ול ןיא יכ אוה ןיבמ ותוריעצב רבכ :דדוב
.ותוא
.ותוא םיבבוסה תא לקשמ יווישמ איצוהלו םיהדהל הנהנ :יופצ אל
.ןפוד אצויו רזומכ ותביבס ידי לע ספתנ :גירח

ריצקת

טפשמה לע תוססבתה ,םיילדה לש תויסיסבה יפואה תונוכת יכ קפס ןיא
שדוחמ לחה םהייח חרוא תא וחני ,"ישפוח רתויש המכ דע תויחל ןתו הייח"
הדימב יכ קפס ןיא ךא ,יתועמשמ ךפהמ יופצ אל ילכלכה םוחתמ .2000 יאמ
היהי 2001 תנשב ילכלכה םבצמ ,תויצלוקפס שממלו רמהלמ וענמי לזמה ינבו
.תונורחאה םינשה םירשעב רתויב בוטה

הרבח

דחא יתרבח עוריאמ םיגולידבו תוציפקב לזמה ידילי ברקב תנייפואמ 2000 תנש
,יאנפה תועש בורב לזמה ינב תא קיסעי יתרבחה םוחתה יכ ,קפס ןיא ,והנשמל
ןוצרו תוכילה םעונ ,חותפ יפוא ,חונ ריווא גזממ םינהנ םתא תוחפל יכ ,רמאי םתוכזל
דע ךשמת תיחכונה התנוכתמב תיתרבחה היווחה .םישנא רתויש המכ ריכהל זע
ואצמית הנשה ףוס תארקל .םייתרבח םיקותינ םייופצ זא רבמטפס שדוחל
יופצה םודיקהו ,םיירשפאה םימוחתה לכב תובר תועצהל וכזי לזמה ינב ,םכבטימב
.םימייקה םיגרדה לכב םיבר תונולח לזמה ינבל חתפי

הקיטנמור

ינבל תיטנמורה הרושבה תא האיבמ 2000 תנשש רמול השק יתרבחה םוחתל דוגינב
וצלאיי לזמה ינב יכ המדנ ,דימתמ קזח יתימא רשקב ךרוצהש יפ לע ףא .לזמה
-ראוני םישדוחה ןיב .רתוי דוע םילשמו דחוימב םיינימ ,םירצק םירשקב קפתסהל
לדוגכ םלוא ,םרבעל טיביש רזחמ לכב ידימ רהמ בהאתהל םכיניבש םייונפה וטי יאמ
ינויגה תעד לוקישמ ענמיהלו זרדזהל םכבל תויטנ .הבזכאה לדוג םג ךכ הייפיצה
םייופצ הפוקת התואב .םכב עגפי וליפאו דואמ העטי ,רשקה לש ינושארה בלשב
םישדוחב ,טסוגוא -יאמ םישדוחה ןיב יופצ הנפמ .םיאושנה ברקב םימייוסמ םיישק
לכב .בר לקשמ היהי תויטנמורה תוטלחהל וב בלשב לזמה ינב םמצע ואצמי וללה
ןתוא תוטלחהה בור תא ,רעצה הברמל ,ביתכת וקקדזת הל שפוחה תשוחת ,הרקמ
.ולבקת

הריירק

ינב דוע לכ ,םלוא .לזמה ינבמ םיבר וכיח ול ילכלכה הנפמה תא ןמסת אל 2000 תנש
תודוסיה תא וקצי םה ,םירומיהו תויצלוקפס םושיימ טלחומ ןפואב וענמי לזמה
ריינה לעש ,תותפמ תועצהב ופצות ינוי לירפא םישדוחה ןיב .2001 תנשב החלצהל
תביזע ריחמב אל דחוימב ,םירעוס םימל ץופקל ותפתת לא ,דחוימב תובוט ואריי
םכב ררועתי רבוטקוא רבמטפס םישדוחה ןיב .רחא רבד לכ וא/ו םייק הדובע םוקמ
ןיב .םיירוקמ תונויערו םיטקייורפ םושייבו ,הקוסעת םוקמ יונישב ךרוצה שדחמ
.תילכלכה החוורה תא שיגרהלו ליחתהל םייופצ םתא רבמצד -רבמבונ םישדוחה

.תואירבו רשוא תנש בוט לזמ ,םילחאמ ונא... וז תימיטפוא המינבו