Make your own free website on Tripod.com


םיגד לזמ תיתנש תיזחת


םתדלוה םוי תא וגגח רשא ולא לכל םילחאמ ונא
.תואירבו רשוא הברה ,בוט לזמ ,21.3.00 דעו 20.2.00-םישדוחב


יפוא תונוכת
תווהל לולע תוטש רבד לכ ,ךומנ תושיגר ףס :םנפומו ןשייב ,עיגפ ,שיגר
.תוסנכתהלו תישיא העיגפל הליע ויניעב

תא דבאמו ויתושגרב ףחסנ ,רתויב "ךפתשמה"ו יטנמורה לזמה ; ןקיטנמור
.שפנבו ףוגב רסמתמ ,ותוהז

החונ הממח םיווהמ ,תמנפומ שפנ תפסותב תושגר לש קמוע ;יתריצי
.םייתריצי תונורשכ לש םתלשבהל

.םהב אטח אלש םיאטחב תודוהל ןכומ ;םשא תושגר ףוקת

.היזה ןיבל תואיצמ ןיב קד לבח לע עסופ ;יטסימ

.תושנאה לבס תא ויפתכ לע אשונו תלוזה תקוצמ םע ההדזמ


תיצמת

היציאוטניאה לע ךומסל ולכוי אל ,הבהאב םיבהואמכ םיעודיה ,לזמה ינב
ילכלכה םוחתב .הנושארה הנש יצחה ךלהמב יטנמורה םוחתב םהלש ההובגה
דחוימב , ילכלכהו יקסעה םוחתה תא תובר םדקת היציאוטניאה אקווד
.םיתוריש ןתמל םימוחתב

הרבח

הניא הנשה תליחתש ירה ,לזמה ינב לש תיביטאוטניאה תלוכיה תורמל
רבד ,ידימ השלח היציאוטניאה ,יתרבחה םוחתל רושקה לכב רתויב תובוטהמ
ןיחבהל םתלוכי רסוח .1999 תנשמ דוע םיכשמנה םייתרבח םיקותינל ליבומה
םכבל בוט תא לצנל םינינועמה הלא ןיבל םכתבוטב םינינועמה םישנאה ןיב
לחה .לירפא -ץרמ םישדוחה ןיב תילכלכ העיגפל וליפא ליבוי ,םכדמעמו
תשוחתו ,יעבטה המוקמל היציאוטניאה רוזחת הנשה ףוס דעו יאמ שדוחמ
.םיחטבמ םוקמל םכתא וליבוי בוש ןטבה

הקיטנמור

תלבקב ישוקבו ,םכתא םיבבוסל רתי תושיגרב ונייפואי לירפא - ץרמ םישדוחה
םיקקזנ םתא ול רתויב יעבטה שגרל ןויגהה ןיב בוליש לע תוססובמה תוטלחה
םורגיש ,םדא ריכהל םכיניב םיקוורה םייופצ יאמו לירפא םישדוחה ןיב .הנבה
רבודמ יכ ,הנקסמל דבל ועיגת ,תאזב טולשל ולכותו הדימב ,קומע ישגר לובלבל
.םכייח לכ םתשפיח ותוא םדאב
אורקל םכגוז ינבל רשפאל הנשה ישדוחמ דחא לכב ענמיהל םכילע הרקמ לכב
סיסב לע םיישק םייופצ רבוטקוא ילוי םישדוחה ןיב .חותפ רפסכ םכתא
.רבעה ןמ םירשק לש תשדוחמ תוררועתהמ םיעבונש ,יטנמור

הריירק

תורישה ןתמ תשוחת .תיסיסבה םכתוישיא תינבת ידי לע ןייפואת 2000 תנש
תוחנהל ךישמת ישיאה םכנובשח לע םג םירחא םע ביטיהל םכנוצרו תלוזל
,םיבבוסה לכ לע ועיפשי תויבויחה תויגרנאה .לירפא ץרמ םישדוחה תא
החירפה אטבתת םיריכשה לצא ,תילכלכו תיקסע החירפל וכזי םיריכשה
תוירחא ימוחת תלבקל ,הדובעה םוקמב םודיקל וכזישכ ,ינוי לירפא םישדוחב
החירפמ ונהי םייאמצעה .ועיצה ותוא טקייורפ עוציבל קורי תואלו רתוי םיבר
.רבוטקוא ילוי ףוסב ההז