Make your own free website on Tripod.com


הלט לזמ תיתנש תיזחת21.4 דעו 21.3 ךיראתב לח םתדלוה םוי רשא ןודיפוק ישלוגל בוט לזמ


תיצמת

קר ילכלכה םוחתב וצרפי ,ברה ץרמהו עוציבה רשוכ תוכזב םיעודיש ,הלט לזמ ינב
לש ןורחאה עברב תונצחשהו טקטה רסוח אוה םתוא בכעל לולעש המ .ינוי שדוחב
.2000 תנש

םיניינעמה םימוחתב תועצקמתההו תויגשיהה יאשונ תא ודימעי הלט לזמ ינב
שפוחה תבהאב ,רתי תונקתפרהב םינייפואמ לזמה ינב .תוגרדה םלוס שארב םתוא
יאל היטנ ,תזרפומ תימצע הכרעה ;םהיתונורסח .האלנ יתלב ץרמו עוציב רשוכבו
.ץעורל םהל תווהל הנשה םילולע ,תונפקותו תלוזה יכרצב תובשחתה
.דיתע ךמות דומעל ךופהת וז הנשב םירשק תיינבו תריצי

ילדו םיינזאמ ,םימואת תולזמה םימיאתמ - לזמה ינבל המאתה

יתרבח

ונבי רבעל דוגינב .םימייק םייתרבח םירשק תניחבל הלוככ הבור שדקות 2000 תנש
תעבונ רתוי תרגובה תולכתסהה .תונימאהו ןומאה סיסב לע םיסחיה תוכרעמ
לכ אל דגנמ םלוא ,דחמ םכמ דרפנ יתלב קלח אוה הרבח ייחב ךרוצהש ,הרכההמ
לירפא םישדוחה ןיב ואישב אצמי ינוגריאה רשוכה .םכלש רבח התעמ רדגוי דחא
דצמ הבר הכרעהל הכזי הרבחב וא ןוגריאב הדובעל רושקה לכ ;תועמשמה .ינוי
לכב תוחפל לזמה ינב ושקתי יאמצעה םוחתב םלוא ,הדובעל הרבחהו םינוממה
יוצרו ,טקאטה רסוח ןייפאי הנשה לש ןורחאה עבר תא ,יתרבחה םוחתל רושקה
.החפשמה יבורקב רקיעב וחיטת ןתוא תרוקיבה תאו םילימה תא רורבל דואמ

הקיטנמור

לש ןושארה עברב םנורתפ לא ואובי הניבו וניבל רושקה לכב םיטבל וא תובר תויעב
בוצייב דואמ בושח קלח ןה וז הפוקתב תויתועמשמ תוטלחה תלבק .הנשה
םילאידיא הנשה לש םינושארה םישדוחה תעברא .םקוריפב וא םימייקה םירשקה
.םימייקה םירשקה תא קמועל ונחבת םהב םיעוריא םויקלו תופתושמ תועיסנל
ףורצה ןויגיהה יסיסב לע םייטנמור םיבצמ חותינב ונייפואי ילוי -יאמ םישדוחה
היציאוטניאה ןכש ,םכב עוגפל וז הבשחמ ךרד הלולע םירקמה תיברמב .רקהו
עברה .םיינחלס תויהל ודמילו הילע וכמיס ,דואמ הקזח וזה הפוקתב םכלש
.הנשה לש ינשה היצחמ ירמגל הכופה תוגהנתהב ןייפואי הנשה לש ןורחאה
םיסחי תוכרעמ סוסיבל רתויב םיבוט םה ינוי - לירפא םישדוחה ;םיקוורל
.ןתקמעהו


הריירק

יפכ חרפי אל ילכלכה םוחתה .הבישחה תואמצע די לע לכמ ןייפואת 2000 תנש
ןמזב תוטלחה תלבקו הריהמ הבישח ,הלועמ חותינ תלוכי םלוא ,םיפצמ םתאש
,םודיקל הנשה וכזי םכיניב םיריכשה .םכיניבמ םייאמצעה תא וליצי תמא
(ינוי שדוחל ךומסב) הנשה עצמאב .םינוממה לש םדצמ הרתי הכרעהלו החלצהל
תעבהל הלועמ ץרמ שדוח .הברה תויתריציבו קוסיעה םוחתב ךרד תצירפ היופצ
.בר ןמז הזמ םכנטיבב םירגוא םתאש ,םישדח תונויערו תודמע