Make your own free website on Tripod.com


רוש לזמ תיתנש תיזחת

22.5 דעו 21.4 ךיראתב לח םתדלוה םוי רשא ןודיפוק ישלוגל בוט לזמתיצמת

םיפידעמ בורלש ,הקיטנמורהו הריירקה ימוחתב רוש לזמ ינבל היופצ הלק אל הנש
תותלד לזמה ינב ינפב וחתפיי ינשה ןועברב ,םלוא .עקרקה לע םיילגרה םע דומעל
.תילכלכ הנדעלו םישדח תומלועל

תיתרבחה הניחבהמ חתפתהל ןוצרבו הריירקב םצרימ תא ועיקשי רוש לזמ ינב
עבר תארקל ךופהי ,לזמה ינב תא קיסעמ ךכ לכש ,ילכלכה ןוחטיבה .תישיאהו
דבכנ קלח סופתי יטנמורהו יתרבחה םוחתה ןכש ,ינשמ אשונל הנשה לש ןורחאה
םילולע םיירמוח םידמימב הבישחו ידימ רק חותינ :םיטלובה םהיתונורסח .םנמזמ
.תומייק םיסחי תוכרעמב םוגפל

הרבח

הכירד ;99 תנש ףוס תא הוולמה השוחתב ןייפואי 2000 תנש לש ןושארה ןועברה
יתרבחה םוחתב הנושאר תוררועתה .םכב םימסרכמ הרגישהו םומעישה ,םוקמב
תויתרבח תורכיהל תוחיתפהו םידומילה אשונ תע ,טסוגוא ילוי םישדוחב היופצ
,תוביצי אל תועוער תויתרבח תוכרעמב ,רבודמ ,םלוא ,תאש רתיב ורשפאתי
הנדעה תא לכמ רתוי למסי ינוי שדוח .ןהילא לגתסהל םכתלוכי רסוחב ונייפואיש
תויתרבח םיסחי תוכרעמ וקזחתי 2000 תנש ףוס דעו הז שדוחמ לחה .העיגרהו
.תלוזה יכרצב תובשחתההו תוניצרה וספתי רוצעה סעכה לש ומוקמ תאו ,תומייק

הקיטנמור

תוביציה יא .הניבו וניבל רושקה לכב טקש רסוחב ןייפואי הנשה לש ןושארה עברה
ילג לע תוקפרתהמ םירבגה לצאו םידחפמ םישנה לצא תועבונ םיסחיה תוכרעמב
ולבקתי וקוריפל וא רשקה דוסימל תוטלחה תלבקו בצמה יונישל תלוכיה .היגלטסונה
םיברועמ םתא וב רשקה דיתע המכ דע עובקל היהי םכחוכב ,ינוי שדוח תוביבסב
. םכתונורקעמ קלח לע רותיו ידכ דע ,םכל בושח

הריירק

ךא ,לזמה ינב תא ןייפאמ וניא םנמוא ןוויכ יונישל ןוצרהו הייטנה , הדמתה יישק
םדקתהל ןוצרהמ תעבונ ךכל תוביסה תחא .ינויגהה ךרוצה לע רבגתמ ישפנה ךרוצה
הלועפה שפוחב ןייפואי הנשה לש ינשה עברה.םיאצמנ םתא וב ןוגראב חתפמ תדמעל
וכזי תיטלנא הבישחו העונת ,םישנא םע הדובע םיבלשמה םיקוסיע ,םיקוקז םתא ול
וב ברה ץחלב ונייפואי טסוגוא ילוי םישדוח .םודיקו החלצהל תאז תובקעב בר שגדל
עגפת רתי תונבצעלו סעכל היטנהו ,ידימ תובר םיקיסעמה תושירד .םינותנ לזמה ינב
תיקסע תורשקתה םויסל רושקה לכב תילרוג הטלחה .תויתרבח םיסחי תוכרעמב
.ץיקה ףוסל תוחדל יוצר שדח קסע תחיתפל וא / ו