Make your own free website on Tripod.com


םימואת לזמ תיתנש תיזחת

ךיראתמ לח םתדלוה םויש ,ןודיפוק ישלוגל בוט לזמ םילחאמ ונא
22.6.00 דעו 22.5.00


תיצמת

.ולא םישדוחב תויגוז תוכרעמ לע דחוימב עיפשת תונלבס רסוחל היטנה
ישילשה ןועברהמ לחה ירשפא םודיקו ךרד תצירפ היופצ ילכלכה םוחתב
.הנשה לש

ינב לע 2000 תנשב דואמ ועיפשי תויתודליל היטנהו תבכרומה תוישיאה
לש םויה רדסב דואמ בושח םוקמ סופתי יתרבחה םוחתה .םימואת לזמ
תעד תולקב תוטלחה תלבקו רתי תונחכוול היטנה .הבורקה הנשב לזמה ינב
.ילכלכה םוחתבו יטנמורה םוחתב עיפשת

הרבח

םירשק סוסיבל רושקה לכב הבורמ היגרנא תעקשהב ןייפואת 2000 תנש
.דחוימב חרופ הרבחה תבבוס וביבסמש ריצה תווהל ךרוצב .םייתרבח
תובירמל ליבויש ,יקלח הטילש דוביא לזמה ינב ושוחי ילוי שדוח
תא ליבוי חתופמה ינכטה הבישחה רשוכ .םתוא םיבבוסה םע םיחוכיוולו
הכישמ דגנמ .דימתמ רתוי םיילאירה םימוחתב ןיינעתהל לזמה ינב
ענמהל שי ..הנשה לש ןורחאה ןועברה תא ונייפאי םלשה שופיחלו תונמאל
הנשה לכ ךלהמב םירשק קותינ יבגל תוטלחה תלבקמ טלחומ ןפואב
.2000 רבמצד שדוחב דחוימבו

הקיטנמור

לזמה ינב .םתקמעהו תודידי ירשק דוסימבו קוזיחב ןייפואת הנשה תליחת
.ךכל הרישי הבוגת איה םירזחמה יובירו ,בר ןחו ישיא םסק םיעפוש
םיטנמור תומלועל םכתא ליבומש המ ,ואישב םכלש ישיאה םזיטנגמה
.היוקל םכלש טופישה תלוכי ןכש םכתריחבב ורהזיה םלוא ,םישדח
םתוגהנתהמ תעבונה ,הבר תוחיתמב ונייפואי טסוגוא ףוס דעו ילוי םישדוח
חור ךרואב אוה תויופצה תופירש יוביכל חתפמה םכתא םיבבוסה לש
סוסיבל רתויב םיבוטה םישדוחה םה רבוטקוא -רבמטפס .םכדיצמ
.ןיאושינ ללוכ םתקמעהו םייגוז םירשק

הריירק

םיבבוסה םע םיחוכיוול היטנה אוה הנשה רתוי םיטלובה םינייפאמה דחא
םהילע םינוממה םע םיחוכיוומ הנשה תליחתב ענמהל לזמה ינב לע .םכתא
םוקמל רושקה לכב המאתהה יא ףיעס ןכש ,הדובעל םירבחה םע וא
רושקה לכב תושדח תותלד וחתפי ןועברה עצמא .ץוצל לולע שדח הדובע
םע קסע תחיתפב וא הדובעה םוקמב םודיקב רבודמש ןכתי ,תוריש תדובעל
לש תוילכלכה תושירדה ובצייתי רבמצד רבוטקוא םישדוחה ןיב .םיפתוש
יזכרמ אשונל תפסונ םעפ וכפהי ריהמ םודיקל תויורשפאהו ,לזמה ינב
.םהייחב