Make your own free website on Tripod.com


ןטרס לזמ תיתנש תיזחת

.תואירבו רשוא בוט לזמ ןודיפוק ישלוגל םילחאמ ונא

תיצמת

חור יבצמל היטנו בוט ןורכיז ,ההובג תושיגר ידי לע םינייפואמה ,ןטרס לזמ ינב
ךרד הנתשת יתרבחה םוחתב .2000 תנשב םהיתונוכת לכל וקקדזי ,םינתשמ
םייוניש םייופצ יטנמורה םוחתב .הנשה תליחתב רבכ הצקה לא הצקהמ הבישחה
עיגת הקוסעתהו הריירקה ימוחתב וליאו ,יאמ שדוחמ םייקה הנבמב םיתוהמ
.הנשה לש ישילשה ןועברב קר תדעוימה החוורה

הרבח

לעו ללכב םייחה לע הפקשה תדוקנ יונישו שדחמ ןוגריאב ןייפואת 2000 תנש
םלוא ,םייקה סוטטסה תא םתשח ראוני שדוחמ רבכ .טרפב םייתרבחה םירשקה
הנשה לש ןועברה אצמאב .תונוכנה תוטלחהל עיגהל םכמ ענומ םישוחה לופריע
ומלעיי הרתי תויתודליב ונייפואש םירשקו ,האישל הנבההו הנובתה עיגת
םכל ורזעש ,דואמ תורגוב תויתרבח תויורשקתהב ןייפוא לירפא שדוח .הפמהמ
םילאידיא טסוגוא- ינוי םישדוחה וליאו .םכיכירצ יפ לע םייחה תא שדחמ ןגראל
,רתוי דוע יבויח הנשה לש ןורחאה ןועברה .םיסנניפ םייתרבח םירשק תיינבל
.תושדח תותלד םכל וחתפי ונמזות םהילא םייתרבחה םיעוריאה יוביר ןכש


הקיטנמור

.לזמה ינב לש הבהאה ייחב תוכופהת ורשיב םניא הנשה לש ןושארה ןועברה
ןמיס יאמ שדוח םלוא ,רתוי םיריעסמל וכפה אל םישדח םירשקו םימייק םירשק
ררועל םתחלצהש היטפיסה .לזמה ינב לש הבהאה ייחב הנושארה תינונסה תא
םכנויסנ סיסב לע התנבנש ,הביצי םיסחי תכרעמל רתויב ינויחה חתפמה איה
תויתוהמל וכפהיו ,ודסמתי תומייק םיסחי תוכרעמ .תומדוק םיסחי תוכרעממ
םיפחד ;הביסה ,הנשה לש ןורחאה ןועברב דואמ רהזהל שי תאז תורמל .רתויב
לכ .ןויגיהבו תוריהבב םייקה בצמה חותינל םכתלוכי תא שבשל םילולע םיינימ
לכ ךלהמב םכל אירב וניא דבלב תינימ םיסחי תכרעמ לע ססובמה יטנמור רשק
.הבורקה הנשה


הריירק

תביבסב ןנערמ יוניש רוציל םיימינפה םיפחדה םכלצא וקזחתי הנשה תישארמ רבכ
םיחתמ תריצי אוה ,םכל עירפהל לולעש ידיחיה טרפה .םכלש תיעבטה הדובעה
םתונפהל יוארה ןמ חתמה רורחישל .םכילע םינוממהו םיבבוסה םע םירתוימ
רבוטקוא -טסוגוא םישדוחה .תודודמ תושפוחו םילויט םהיניבו םינוש םיביתנל
תודמעב תוכזלו םדקתהל ןוצרבו ,םכלש ימינפה היגרנאה יאלמ שודיחב ונייפואי
אלא ,קסעה תיב חותיפב העקשהמ וז הפוקתב ענמהל ץלמומ םיאמצעל .חתפמ
.דבלב םייקה רומישב