Make your own free website on Tripod.com

2000 םוינלימה תיזחת


םירבשמ ,הנשה ןוטה תא ונתי םיבושחו םיעירכמ םיבכוכ ינש לש רבעמ
.הדימתמ לבא תיטיא ,הנותמ החימצלו תוביציל לעפיש ינפל םיילכלכ
.לארשי תלכלכ לוכסת רקיעב

יא טעמו הכובמ טעמ ,הדובעה תומוקמב רקיעב תירוביצ הרעס היופצ
אישל ועיגהש תמדקתמ היגולונכטבו תרושקתב םישוביש ונכתי ,תרושקת
יכילהתו יאופרה םוחתב היגולונכט לש םימישרמ םיחותיפב ,2000 תנשב
.םימעל תוצרא ןיב תולובג לש תומלעיה וא תשדוחמ העיבק
םיעוזעז וליפאו ימינפ קבאמל איבי רשא םולש ימכסה ינפב םידמוע ונא
.םייתרבחו םייטילופ

עבונה םישוח לופריע ןיעמל סנכנ םעהש ,איה תיטירק רתויה העפותה
.ףלאה תליחת רחאל םג תואדו רסוחמ

,תולגתסה יישקב הוולמ רשא ילדה ןדיע אוה וישכע שדחתמש המ
.רכונמ השענ םלועהו תוקרפתהו תוקזחתה החימצ ןמסמ אוה
.ךשמהבו הרזחב םקנתהל תולולעה תוזיזפ תולועפמ ענמיהל שי


.םולשו ןוחטיב תנש הבוט הנש םלוכל םילחאמ ונא