Make your own free website on Tripod.com

דיתעה ונל ןפוצ המ


קוסע ונלש עדומה תתה ,האירקב םיעוקש ונדועב ,רפס םיארוק ונאש עגרב
,חטשה ינפל תחתמ םימרוז םייחה .ךכל םיעדומ הייהנש ילב ךדיתע תריציב
.רומג טקשב ,תאז םעו םנוא אולמב
תונווכתה .שדחמ םוי לכ ,ףרה אלל ךייח תא תרצוי תועדומו ,תועדומ םה ונייח
.םייחה חוכל ונתוא תרבחמ תועדומ
הטילש ול שי יכ הארנ רשא םייולבו םינשוימ תונוכת ורצי ונרבעב םיבצמ
ירמגל השדח תועדומ דדועל תלוכיה אוה ונלש לודגה לזמה .ונילע תירותסמ
.ץחומ ןוחצינל ןולשיכמ רובעלו
הווהה תא ןרמתל ונתוא םיענמ ,ונרבעמ םימיענ אל תונורכיזש חינהל ריבס
יאדווב לכונ ןאכמ ,ןמזה תיווח תא תרצוי ונלש תועדומה ,דיתעה תא תוזחלו
.ינוציח ןוקית ,םואיתב וירחא ררוג ימינפ יוניש לכ יכ ןיבהל
דעו םידלי וניתויהמ ונפסאש תויווחה ףסוא לע תתתשומ ונלש תישיאה הפמה
טטרשל תותיא הארנכ והז ,רחא וא הז םוחתב ,םיוסמ ישוק וניווח םא .םויה
.תשרופמו השדח םייח תפמ ונמצעל
קפסה ,הטילשה :וגאה תונוכתל רבוחמה ןמזה לגעמ תא ץורפל ונילע שי
דמימל רושקה הבהאה לגעמל ץופקל תעה העיגה ,םינושה חוכה ייוטיבו
.תיעבטה המירזהו הוולשה ,חצנה
הלועפ לכ ,ליגרה ןבומב ונרובע םייק וניא ןמזה ,הבהא םיווח ונא רשאכ
תא הליבגה ותוחכונ תא תלרטנמ ,הריצי תחמשו הבהא ךותמ תעבונה העונתו
.ןמזה
וא ץווכתהל לוכיש םרז אלא יווקו עובק רבד ונניא ןמזש הליג ןייטשנייא
הלבקה ,בגא ,הנתשמ גשומ אוה ןמז ,רמולכ ,תוביסנל םאתהב ,בחרתהל
ךכ ,רתוי תוהובג תויואיצמב ללכב םייק וניאש רבדכ ןמזה לא תסחייתמ
.ןמזב הרוחאו המידק ץופקל ןתינ תיטרואית הניחבמש
לעמ םילעתמ ונחנא ,הבהא ךותב םייחב םבצמ םירצויו םילעופ ונחנא רשאכ
הלאש ןאכ תלבוקמ ןיא ,ירמגל הנוש עבצ תוטוע ךיתולאשו ןמזה תולבגמ
?היהי המ- ומכ
.חצנה חוכמ חפט תולגמ תינחור תוחתפתהו הבהא
ליבקמ הווהה ,הווהה אוה לעופש דיחיה רושימה יזא ,ללכב םייק ןמזה םא
,(הלבקב תראפתה תריפס)ןוזיאהו חוכה תדוקנ ,םדאה שפנב זכרמה תדוקנל
קוחמל לכונ עגרה תמירזל רבחתהל דמלנש עגרב ,האופרהו הוולשה רוקמ
םשכ שממ ,ונדיתע לש םישדוחמ תונוכת ךכב רוצינו רבעה יעקשממ םיבר
דיתעה ןמזל תנווכמה היציאוטניאה תא איבהל ידכ ,בשחמ תנכות םירצויש
.תדקוממ הנווכו תינלבס תוננובתה השורד וישכעהו הווהה תואיצמ לא
ןניאש תונשי תויווח ,רבעה אוה ונמצעל ךרדב רובעל ונילעש ןושארה רבעמה
ברוצ ןולשיכ וא תבאוכ הדירפ ומכ ,ךשפנ תא דירטהלו קיסעהל תוקיספמ
.בל תולאשמ ךרובע םישגהל ידכ ךתמשנל ץוחנה בר חוכ תוכשומ ,ןחבמב
הבושח הילוחכ ,אוהש יפכ ותוא לבקל ונילע ! ןיידע ביאכמ רבעה םע םג
וביט ךשמהב ררבתי דועש בוטכ ונלש תויוחתפתהה תרשרשב הצוחנו
תויחל קיספהל ,ונממ ררחתשהלו רבעה תא תוצחל םיבייח ונחנא ,קיודמה
תכלממל וישכעה לא ץופקלו ,רסחו קיר תשוחת ונלצא תרצוי רשא היגלטסונב
.הווהה
תואיצמ תריציל ונכותב םוקמ הנפנ ,חוכשל ושוריפ חולסל ,!ונרבעל חלסנ
הוודחב ץופקל ךרדבש תויונמדזהל ןתנו רבע תונובשח םייסנ ,השדח םייח
,ונלש היווהה תא תויחל ועמשמ הווהה תא תויחל .ונלש ימינפה לגעמה ךותל
.הווהב וניתובשחמ תא םינגעמ ונא רשאכ קר רשק ונתיא רוציל הלוכי ונתוהמ

תיעבט המירז הנשי ,בצמה לש הלבק שי ,ןוצרל םויק ןיא הווהה דמימב !רוכז
ןייעמו עובמ איה הווהה תדוקנ .ולשו הצורמ שח התא ,תינטנופס החמשו
וישכע םישוע ונאש המב דקמתהל דמלנ םא ,שגרה תושדחתה לש קסופ יתלב
,חוכ רתוי הברהב ימינפ יונישב הרהמב שיגרנ ,רחא רבדב אלו ,דבלב
רבעה תומשאה ,תונוש תוגאד לע םיבאשמו תוחוכ ונזבזב אלש ץרמו היגרנא
.דיתעה תודרחו

,הדותה תשוחת איה ונלש הווהה דמימב םקמתהל םיכרדה דחא :םוכיסל
,ןוזיאו עגור לש ךילהת תרבוע הרכהה ,הדות תרכה ךותמ םילעופ ונחנאשכ
םילעופ ונחנאש עגרב .שדחמ םינעטנ ונאו תוקנתמ ונלש היגרנאה תוכרעמ
,ונלש הוולשה זכרמ ךותמ םירבדל םיעיגמ ונחנא ,תימינפ הדותו םולש ךותמ
.המלשהל םיעיגמשכ קר תומלשב עגמ ,םלש ןושלמ אב םולש


...אבה עובש ךשמה


םולש תבש