Make your own free website on Tripod.com

ונלש הבשחמה וק ימסוקה קרמה


ןיעמ אוה םוקיהש איה דחאכ חורה ישנאו םיאקיטמתמ ןיב םויכ תמכסומה העדה
ינב ,ונילא םירתסנו םיקיקד םיטוחב תיאלפ ךרדב תרבוחמש תיקנע תחא הבשחמ
םדאהמ - םינוויכה ינשב תמרוז וזה תללוכה תכרעמב תידימתה תוליעפה .םדאה
.םדאה לש עדומ תתל הרזח הדשהמו ןוילעה הדשל
רוקמ תישונא ללכה הבשחמה ,רמולכ ,יביטקלוקה עדומ תת ארקנ הזה הדשה
.תולגתהל תשקבמה הרוהט העדות לש הרידא הסמ אוה ,םייח ינא הב האירבה
חוכל רבחתנ ,הרוהט תילאיצנטופ התוא םע ההוזמ ונלש ימצעה יכ ןיבנ רשאכ
.הלגינל םוקיב רבד לכ ךפוהה
ןיבהל שי ןאכמו ,ולוכ ימסוקה יטנגמה הדשה תא הליעפמ ךלש הבשחמה !רוכז
איה הביבסה דבלב ךיפתכ לע תלטומ תוירחאהו תסרוה וא הנוב הבשחמש
םוקיה םצעבו .ונלש בחרומה ףוגה אוה םוקיה תורחא םילימב ,ונלש ףוגה ךשמה
ןוויכל ותוא הנפמש איה תועדומה .ללוכו דיחא אוה ותוהמב עפשה .ונחנא אוה
לש הסמ אוה םוקיה .וב ןימאמ התאש המ תא ךחור יניעב תוארל ךירצ .יוצרה
."ימסוקה קרמה " ארקנש תיפוס ןיא היגרנא
תוליעפמ קלח ןיבהל ךרד ןיאו ,םצעב תחא תוהמכ בבוסה םע תלעופ םדאה תוישיא
םלשה תואיצמ איה תיתימאה תואיצמה .ללוכה םלשה םע הירשק תנבה אלל וז
,באכל גונעת ןיבו ,בוטו ער ,ךשוחו רוא ןיב םידוגינל רבעמ אצמנ עדומה תת .דבלב
תא ףקשמ רמוחה .הליגר ןיעל הארנ יתלב םלועב ורוקמ ,הפוצ אוהש רבד לכ
.עדומה תת לש חורה יכילה
היגרנאה יקיקלח תא תופיסומה תושדח תועד עמשיהל תוליחתמ הנורחאל
הייפיצה תולועפ ,רמולכ ,םדאה תונוצרו הבשחמה ןוויכ יפ לע םיענ סומסוקב
ארבנ ונממ ,השעמל רשא יסיסבה רמוחה .רבד לש ופוסב תואצותה תא הנשמ
ינב לש םהיתויפצו םהיתונווכמ תעפשומה הרוהט היגרנא ומכ הארנ ,םלועה
רשקתל תלוכיה .םלועל םורזל היגרנאה תא תכשומ המצע הייפיצה ,רמולכ ,םדאה
ךתבשחמל ךלש תועדומבו ,הבהאו יפויב הרכהו תועדומב היולת היגרנא התוא םע
.ךלש


?הבשחמ יהמ ,ןכ םא
ךא ולשמ הבשחמ שי עבטל םג .עדימ וכותב ןסכאמו ןגראמה היגרנא לש לג איה הבשחמ
תינבת ךותב ןותנ עבטהש ,ךכב ץוענ ןבאה וא ץעה תבשחמל תישונא הבשחמ ןיב לדבהה
תונשרפה רשאכו ,ונכותב תמרוזש הבוגת לכב קלח םילטונ םדאה ינב וליאו שארמ העובק
.םה דח ךתביבסו התא ןכש ,ךלש תואיצמה םג הנתשמ -הנתשמ ךלש

בושח ,הב יח התאש תואיצמה תא עדומ ןפואב רוציל ךנוצר םא :רוכזל דואמ בושח
תא םג ןבומכו ךייח תא אפרל לוכי התא ,הילא חלוש התאש תובשחמל בל םישתש
וילא הנפמ התאש רבד לכ רצוי התא השעמל ,םיאפרמ םייומיד תנרקה ידי לע ךמצע
.ךבל תמושת
.רתוי הקצומו תשבוגמ ,רתוי תיתואיצמו הקזחל תכפוה איה הבשחמ לע םירזוחש לככ
לכ תויואיצמ ארוב םצעב התאש ךכל עדומ תויהל אוה בושחה תואיצמ תרצוי הבשחמה
.ןמזה

הנהמ האירק

.םולש תבש