Make your own free website on Tripod.com

עדומ תתה רבעל רודישה


לכ לעופ אוה ,ךייח לש ןנכתמהו לכ רצויה אוה עדומה תתש הנבהל ונעגה םימדוקה םירמאמב
לכ ומכ ,דימת רע עדומה תתה לבא ,םה םינשי ילוא ,הרכההו ףוגה ,םלועל םדרנ אלו ןמזה
ךתוא ףוחדל דימת גאדיו ,םילדנ יתלב המכחו חוכ םע ידימת רשקב אצמנ ךלש עדומה תת
.הריציה חותיפ ןוויכל
דומלל ךילע ,"םיירקמ" תונויער ,תימואתפ הראה ךרדב םיזמרב ךא רבדמ ךלש עדומה תת
יתריצי שומיש םהב תושעלו ךלש תויתרגש תובשחמב םיארנ הרואכלש וללה םירסמה תא טולקל
.ליעומו
המ ,הבושת ךל חלושו ךשקובמ תא ןיבה עדומה תת ,ץמאתהל אלש לדתשה ,םורז אבה בלשב
תנמ לע הבר תונמוימ השורד הפ ,שארב ךל תורבועה תובשחמל ןיזאהל טושפ הז ,ךממ שורדש
םיעיגמה םיבתכמב סומע ראוד קשכ ,ירויצ ןפואב ראתל ןתינ .אל המו תמא המ ןיחבהל
!רוכז ,ךל ימינפה ךסמה לע תובשחמ לש הפצהב הזחת וז תוסנתה לש הנושאר הפוקתב .ךילא
ןהיניב רורבל דומלל ךרטצת ןכמ רחאל ,'וכו תוגאד ינימ לכ ,ךלש ךיתובשחמ ןה הלא
השעי קסעה ,ךעדתו ךלת וז תיתבישח תואג ,ןמזה ךלהמב ,הנוכנה הבושתה תא תולעהלו
הריהב שמשו וגגופתי לובלבה יליפרע ,הנוע עדומה תתו ,לאוש התא רמולכ ,רתוי טושפ
.הל חרזת
,ןוזיאה ןוויכב דימת םיענ רשא ולשמ םייח שיו לוכה תבוטל דימת לעופ ךבש ינאה
לש לוכה ךס אוה התא ,ךכרד אטבתהל םיכרד תעה לכ שפחמ ךלש ינאה ,הינומרההו החימצה
חומה ידי לע תחלשנ ,הנוכנכ תלבקתמה ,הער םג ,הבשחמ לכ ,ןהילע חגשה -ךיתובשחמ
.תמא רותב ךמלועל תרדוחו בלה לא רשייה
תויחל ,תויבויח תורהצה ריהצהל ,שדחמ ךמלוע תא בצעל ךירצ ףאו לוכי התאש חכשת לא
תויבויח תורהצהל ןה ביגמ עדומה תתש איה הכיבמה תמאה ,רתוי םיראומו םיחמש םיסופד
.םתוא ריבגמ ףאו ,הדימ התואב שואייו דחפ יסופדל ןהו
.תובהואו תויבויח תובשחמ בושחל אוה ןוכנה ןורתפה

ךלש דיתעל בוציע
.דיתעה תא בצעל ליחתהל לוכי התא ,הרכהל ריהב זכרמ תריציל ךכותב םוקמ תניפש רחאל
רורב קיפסמ התאשכ ,םישדח תונויער גופסל םוקמ תנכה רבכ ,הוולש יא ךכותב שי םא
.ךתילכת תא תוארל ךל לק ,ךמצעל
םיננע ךילא תכשומ ,רחא וא הז גוסמ הדרחלו היוצר אל תוליעפל תודמציהו תוהז לכ
ןנובתהל התע םיאב ונא תינלבסו תעגור השיג ךותמ ןכל ,תילכתה תייארמ קותינו םילבלבמ
.ונינפב תודמועה ,תוידיתעה תויורשפאה ןהמ קודבלו האלה

תודיתע ןהש ךכל זמרו תוא ןיאו םדאה ינבב תומיוסמ תונוכת ורמתשה םויה דעו םדק ימימ
. ד י ת ע ה -עדונ אלה לא ץיצהל תונרקסה איה ןהמ תחא .תונתשהל
.םדיתע םהל ןפוצ המ תעדל הווקתב ינחורה ץעויה לצא םחתפל םירחשמ םינומה

יתמשו דיתעה אשונב םכשוממ תוננובתה יתכרע ,דוסה םלוע יכבנ תא םינש הרקח רשא םדאכ
.ןמצע לע תורזוחה תועפות רפסמל בל

לש ותרכה תת ךותב עדימ " ל י ת ש מ" ינחורה ץעויה - המצע תא המישגמה האובנ .א
.(היטסגוסה)האשהה לש לעופל האיציל דע ןמז לש הלאש קר יהוז עגר ותואמו לאושה

םמצעמ םילפונ םניא םימיעט םיחופת .דיתעב שחרתמ וניא רבדש איה הינשה תורשפאה .ב
תימצע הדובע תבייחתמ הז בצמב ,ןוכנה ןמזבו םתלשבה תנועב םיפטקנ אלא ,ךכ םתס ,ץעהמ
שממל תיזחתל ורשפא אל רשא ,רבעה ןמ םיישגר םיקולבו תומיסח ררחשל תנמ לע לפוטמה לש
.המצע תא

ץמאתה אלו םיידי קוביחב ןיתמה לפוטמהש איה הביסה ,הבזכא ,ןבומכ איה האצותה .ג
.ןוזחה תא םישגהל ידכ קיפסמ

,תנבה וליפאו ,תייאר ךותמ לעופ אוה ,ההובג תושיגרב ךרבתהש םדא אוה ינחורה לפטמה
טירסת יפ לע לעופ התאש עגרב ,ךלש ימינפה טרסב הפוצ אוה ,ךתבישח לש העובקה תינבתה
לש ופוסב עיגת ןאלו ,גילפת הניפסה ןאל ןיבהל לקו ללכ ךרדב תויופצ תואצותה ,עובק
.רבד
ןקתל ידכ לועפל דציכ ךל ץעיי אלא ךל יופצה לע תואלפנ ךל רפסי אל יתימא ינחור ץעוי
םיחולשש תתואלו ךמצעל תועדומה תרבגהו תינחור תוחתפתה ידי לעש הזכ ץעוי .בצמה תא
לכות ךלש ינאה תדימל ידי לע ,ןיוצמל בוטו בוטל ער ךופהל לוכי התא ,ךייחב םיבצמ ךל
.הצקל הצקמ ךלרוג תא רפשל
ךכ ידי לע ידוסי ןוקיתלו יונישל ןתינ דיתע ומכ רבד םגש ,תעכ ןיבמ יאדו התא ,ןכ םא
רבד אוה ןמז " יכ יתנייצ וב הז קרפ תליחתל ונתוא הריזחמ וז הנבה ,ותוא רוצית
.ללכ עובק אלו הנתשמ ,"יסחי
ידי לע דיתעל תיתשתו הרכה הנוב עדומה תת ,רחמה לש תואיצמל תוכפוה םויה לש תובשחמה
תא ףילחהל רשפאש חוטב תויהלו םישדח םירבדל חתפיהל ךילע ,תיוושכעה תינבתה יוניש
.רתוי בוט שדחב ןשיה
בוטב ןימאהל ,רוציל ךתלוכיבו ךמצעב ןימאהל םצעב ועמשמ ההובג תילכת םע דיתע םישגהל
.ןומא וב תתלו םוקיה

םויקבו ךלש דועייב ןימאמ התא המכ דע קדובו ךתוא ןחוב םוקיה םג תובורק םיתעל "רוכז
ךותמ - המשנה תמירז תא תגציימ תידיתעה תילכתה ,תויורשפא ףוס ןיא ,םצעב וא ,עפש
.םייחה תילכת תא הלגת ,ךתוהמו ךמצע תעידי


הנהמ האירק

...אבה עובשב ךשמה