Make your own free website on Tripod.com

ןוימדהו ןוצרה -הרטמהו ןוצרה


,םויכ .חרכהב אל ?םנמאה ,"ןוצרה ינפב דמועה רבד ןיא " עודיו ןשי םגתפ
םיקמעמה תיגולוכיספ ידומילו רתסנה םלועה ירעש חתפיהל םליחתמשכ
םצעבש םילגמו םינוש הנבה יבצמל הגרדהב םיפשחנ ונא ,עדומ תתה לש
,תואיצמב םינוש םיאשונ לע תינרדומה תולכתסההו תימלוע ללכה הסיפתה
ךירצ םירבדה לש םקמועב תעגל תנמ לע .הכופה ףא םיתיעלו תיעטומ איה
.ןוצרה ןיינע שרושל תדרל

דחא והזו ,"רוניצ " ןושלמ אב ןוצרה גשומ יכ רבסומ תודיסחה תמכחב
,הרטמל הנומאה תדוקנ תא רשקמה ךילהת אוה רוניצ ,ןיינעה לש םירבדה
רשקמ יעצמא אוה ןוצר .המשגהל רבד לש ופוסב האיבמ ןוצרה לש ותלועפ
ילטנמ זוכירש םושמ הרטמהמ ןיטולחל ולידבהל לכ םדוק בושח ךא ,רבחמו
.דימתל םש ךתוא עבקל לולע הלועפה ךילהתב רתוימ

.הצרתש תא ךילא ךושמל חוכה תא ול הקינעמו ןוצרה תא הרגמ הרטמה
.םיכילהת לש םתמצוע תא ריבגהל ףאו רידגהל דעונ ןוצר
.ימינפה ונמלועב הריהבה התעפוהבו הרטמה תמצועב יולת ןוצרה קוח !רוכז
.ותוא הביחרמ ןוצרה לש תיבקע הרימשו הריצי

,הייד תרדגומ הניאו שטשוטמב ימינפה ךמלועב תריוצמ ךתרטמ רשאכ
הצור םעש םשכ .שלח ןוצרה םילימ יתשבו ,הענתהל ץוחנה קלדה ךל רסח
.ריהב דעי שרוד עדומה תת ,קזח גיהנמ
רשי ליחתת םא םג ,ףוס וא הלחתה ומכ םיגשומ םימייק אל חורה םלועב
הרהמב םיעמטנ םינותנה ,עיגהל ןיינועמ ךניה ןאל ךמצעל ריבסתו ףוסהמ
.ךרדל אצוי רטקהו ךכותל

ינפל :הנקסמ .דימת חצני ןוימדה ,ןוימדל ןוצרה ןיב קבאמב :בושח ללכ
לפטלו דצב ןוצרה תא ,הליחת ,חינהל שי הרטמ יהשוזיאל םירתוחש
ךתוסחייתה יהמו ךנוימדב הרטמה תרייוצמ דציכ קודבל ךילע .ןוימדב
םירבדל סחיב םדאה תשוחת םע ,בור יפ לע ,ההוזמ ןוצרה .הילא תישגרה
תוכיישה תשגרה םג .ול םימיאתמ םניאש םירבדל סחיבו ול םימיאתמש
.םייקה תא ביחרהלו ,ןגהל ,רוציל ךרוצה אוה ןוצרה .ןוצרה םע תמאותמ

לע דומעל ךילע .תפסכנה הרטמה ןיבל ןוימדה ןיב םירורב םיסחי םנשי
.ךלש דוסיה תוחנה תא שדחמ ךירעהלו ,הלא םיסחי לש םתוהמו םביט
חוכב ךמצע תא תופכל ךרוצ ןיא םיילילש םילגרהמ למגיהל תנמ לע :אמגודל
אל דוע לכ ,ןשעל קיספהל ךנוצרב םא :רוכז ."ךופה ךלי " הז זא יכ ,ןוצרה
התא ,רזוח המכסה רושיא תלביקו ךלש עדומ תתה ךותל הז ןוצר תעבטה
,ןכיה ,"תרשרשב ןושיע " לש עודיו רכומ םימסק לגעמ ךותל ףחסיהל לולע
ךא ,יבויח ןוצר ונכותב םייק ?ןוצרה לש רתויב ןובנה תונכתה ליחתמ ,ןכ םא
ןמ ףדוע ןעטממ עבונה ,ימינפה ןוימדה תומדב ידגנ ןוצר םג ןכוש ול ליבקמב
.'וכו הבזכא ,דחפ ,רבעה

לדתשמ התאש לככ ,"ידגנה ץמאמה קוח " ארקנה רתוס חוכיו ונינפל
.דימת חצנמ ןוימדה !רוכז ."ךופה ךל ךלוה " רתוי
.הרטמהו ןוצרה ךרדה לש ןורטאיתה תמיב לע םינקחש ינש ,ךכ םא םנשי
הסני וב שיתמ קבאמ וא םילילצ לש הינומרה תווהל הלוכי םתוגהנתה
.ףרה אלל ,ינשה תא לרטנל דחאה

רתכה תריפס תקלחנ ,ןוצרה ןיינעל הלשמ רבסה תקפסמ הלבקה תרות
:םיקלח השולשל ,(עדומ תתל םדאה שפנב הליבקמה )
דוקימ =םילימ יתשב הנומא ) ןוצר -גנוע הנומא :םדאל םירתסנ םישאר 3
.(הרטמב


הנומא

דע ,ונתניחבמ חנעופמ תוחפ םגו םייקה רתויב רימטה דמימה איה הנומאה
רשא הלש האצותה תועצמאב קרו ךא הנומאה תא םיניבמ ונא .םויה
.לילכ תיסיפה תואיצמה לש הינפ תא תונשל תלגוסמו םיאלפ תללוחמ
האב הרכה תוריהב לכ ,הרטמב ריהב דוקימ םילימ יתשב הנומאה תיצמת
.הנומא ךותמ

גנוע

לש ןפואב לעופ גנועה .עדומ תתה םלועב תיסחי ישגרה רושימה אוה גנוע
.תשקובמה הרטמה חכונל שפנה תולעתה

ןוצר

דוסיה והז ,םירחא םיקלחל תיסחי ,שפנב רתוי ישעמ קלח אוה ןוצרה
.תיפוסה הרטמה תא וילא טנגממה
תישגרה ךתדמע לדגת הב ךתנומא הלדגו הרטמב ןימאמ התאש לככ
.המיע ךתוהדזהו
.קזחתמו שבגתמ האצותה תא םשיילו םדקל ,םישגהל ןוצרה ךכל םאתהב

ילב .הזב הז םייולת שפנבש עדומה תתב הלא םיקלח השולש :רוכזנש יאדכ
.תרדגומ הרטמ לכ , השעמל ןיאו ,ןוויכו שאר ןיא הנומא
הלידג הרסח ,בושחה הריציה ךילהתל ההימכו קשח ןיא גנוע ילב
.רצויה ןוימדה ילגלג תא עינמה רוטיקהו קלדה אוה ןוצרה .תומצעתהו
.הבר הנומא ונל שי םא םג ,םולכ םשיינ אל ןוצרה ילב

.ןוצר רצויו דילומ דנוע ,גנוע הדילומ הנומא :םוכיסל


הנהמ האירק

...אבה עובשב ךשמה