Make your own free website on Tripod.com

.דדומתהל ונילע דציכו - דחפה והמ

תוליעפ ,תונווגמו תונוש תורוצב יוטיב ידיל אובל לוכיש רסח לש גוס אוה דחפ
רציימ דחפה ,דחפ עקר לע תוחמוצש תויסאלקה תואמגודה תחא איה רתי
ןתינ ,תורחא םילימבו ,ונממ ךופה ירמגל טנמלאכ הלגתמ םיתיעלש הלועפ
.יוציפב ךרוצ - רמול

חיני זא ,תוכומנה ויתוסיפתו םידחפה לע רתוול ןכומ היהי םדאה רשאכ
הרקמב ךתוא עקות ילכלכ דחפ .רתוי ךז והשמל ךפהיהל םיכומנה תודוסיל
."ףסכ תושעל " ידימת ךרוצו דובעש םע ךתוא עבקמ ,קיידנ םאו ףסכ םע בוטה

םדאה לע .,הנבה לש רתוי תוכומנ תומרב לועפל תדרל המשנה תא ץלאמ דחפה
תוליעפ עצבל םשמו הובג ףועל המשנל רשפאל תנמ לע וידחפ תא ררחשל דומלל
,םיכומנה היווהה ירושימב תלעופ איהש לככ ןכש ,רתוי תבחרנו תללוכ
עיפשת ,הל אירמת איהש לככ ךדיאמו רתוי תיתדוקנו תלבגומ התוליעפ
ומצע תא םישגמ ילכלכ דחפ ותוא ,רתוי עורג הרקמב .רתוי םיבר םירושימב
ונלש ימויקה סיסבה םא .תובזכאו תונולשיכ ,םידספה ךייח ךות לא ךשומו
שבכמכ וילע םידבוע דחפו ץחל יבצמ ,בוט תודדומתה רשוכ ןיאו ףפורו שלח
.דבכ

תא ךל לולסי יסיסב השיג יוניש ,רתוי םיחמש םייח איה ךשפנ תאשמ םא
ןוחטיבה איה , עבטה לש ותלודג .שאיימו ןקורמ ועבטב דחפה ,רשואל ךרדה
.םוי םויה םוקישל יוכיסו בוט דוסי ךל תונבל

ךתוא ףרצל םוקמב תומלשה ןיבל ךניב הבע םוסחמ תרצוי תוצמאתהה םצע
רבעל הרטמהמ בלה תמושת לש ימינפה זכרמה תא תטסהש םושמ ,הילא
.תוליעפה
םיבובזה תא ספספ ובנז רחא ףדרמה ידכ ךותש בלכ לע - ותוא תא יל ריכזמ
.ולש ותחורא תוקמחתהל העייס םצעב ולש הזיזפה העונתה .םימיעטה
ךכבו ךמצע טושפ תויהל אלא ,יעבטו יופר תויהל "ץמאתהל " שקבתמ ךניא
הקימניד שי םייונישל .ךכב חכווית הסנת םא .םמצעמ תורקל םירבדל חינהל
,זכורמ ,יעבט התא ,טקשו יופר התאשכ .הפוצה םצעב התאו ,םהלשמ תיעבט
רבדה תא תושעל תלוכי ול שיש דיחיה התא ,יוושכעה םרזל רבוחמו יתריצי
תתש םירסמלו בלה ישחרל בושק התא רשאכ קר ,יונישה תא ,רתויב ןוכנה
.ךתעדות תא ריאמ רואה ,ךילא חלוש עדומה
.אוה ףא רפתשמ ךלש ןורכיזהו היגרנאב אלמתמ התא ,ץחלב ךניאשכ
ומצעל רשפאמ אוהש םושמ דוביאל תכלל הטונ םדא ,רתי תוליעפ לש םיבצמב
.הילא רורבה רשקה תא וא הרטמה תא דבאמ ךכבו הכותב ומצע תא חוכשל

אקווד םהייח לש רתויב תולודגה תויועטה תא עצבל םיטונ ,עודיכ ,םישנא
ךירדמה לש ולוקל ועמש אל םהב םיבצמ ,ץחל יבצמכ םירדגומה םיבצמב
.בלה ,ימינפה
.םייחב יונישה תא רוציל םוקמ ןיא תימינפ הוולש אלל !רוכזל שי

?"םינחבמה תפוקת " ,ונלוכ לש םייחהמ תיסאלק אמגוד בושו בוש יל ריכזמ
השיג וליאו ןולשיכ ןימזמ ץחל ,תעדל בושחו ?םירבוצו םיפסוא ונחנא ץחל המכ
.הייארה הדש תא הריהבו תרפשמ החוחינ
בייח ,םוחת הזיאב עגרכ הנשמ הז ןיאו ול ץוחנה יונישה תא רוציל הצורש ימ
.ויפלכ ותשיג תא תונשל ןכ ינפל

דיקפתה רבעל םורזל ילב ,עובק דיקפתב עוקת התאשכ תוצצ תויעבה ללכ ךרדב
םג ףסונה בוטה תייארו רומוהל קהבומ רשק שי תוחיתפל יכ רבתסמ .אבה
.ךייח לזמ לש םיריהב םיקיפא תחיתפל
יכ ךייח לגעמב עיפויש המל חותפ תויהל בושח םוקיהמ והשמ שקבמ התאשכ
.רשפאש רתויב הליעיהו הריהמה ךרדב ותוא ךל חלשי םוקיה
ךלש היגרנאה הדש תא רהטמ התא השעמל ,ךתבשחמ תא הקנמ התאש לככ
לודגלו דיתעב חומצל ךל ועייסיש ,רתוי םיראומ םישנא ךילא דע ךשומ ליבגמבו
.שרדנ ןבומ לכב
.הלוכ הביבסה לע העיפשמו תמרות ,ךכותב תיבויח העונת לכ

ךפהתנש ןיינע שי ךל עד ,ללכ םלועב שואיי ןיא - !רוכזל בושח :םוכיסל
.ןימאת ךכב םא הבוטל לוכה


הנהמ האירק

...אבה עובשב ךשמה


תורומש תויוכזה לכ ®