Make your own free website on Tripod.com

שגרב בושחל ונילע דציכ

,ונלש תובשחמה .שגרל עגונה םיהדמ רבד יתיליג ,םייחב תוננובתה ידכ ךות
םיינויגההו םיילכשה תוחוכה לא תונופ ןניאש טעמכ השעמל ,םדאה ינב
.ונלש
םיקומינ וא תרוקיב הכירצמ הניא (האשה היטסגוס) העיפשמ הבשחמ
הלבקל םיטונ ינאש הזכ ןפואב תחסונמה הרימא לש גוס הז ,םיינויגה
תמרוג תושגרה לא תנווכמה התיינפו ,תינויגה הבישח אלל ,תיטמוטוא
.תינטנופס התונבל ןתינ רשא הבוגתל
,העדותל רבועמה רסמה לש תיתוגהנתהה העפשהה תא ראתל הסננ םא
היהת העפשהה וניתושגרל הרישיה ותיינפב היולת ותמצועש רסמ
תעבונ תרושקתה ילכב תומוסרפה לש ההובגה ןתוליעי ,הקזחו תידיימ
רשאמ שגרל רתוי הנפי חקיפ םסרפמ ,העיפשמ הבשחמו ונתושיגרמ הבורב
.חוקלה לש לכשל

ונאש ץפח ;רבד לכמ עובנל הלוכי העפשהו ,שגרל שי הנופ הנוכנ הבשחמ
.םיזע תושגר ררועמה םיוסמ עבצ וא ,הבותכ הלימ וא םיאור
םיטונ ,םדאה ינב ,ונא דציכ אלא תושלח וא תוקזחכ תובשחמ ןוחבל ןיא
תמצועב היולת ותוגהנתה לע העפשה לדוגו הבשחמ לש החוכ ,ןהילא ביגהל
.ונב תררועמ איהש תושגרה
תוכזל הבשחמה תבייח ,והשלכ ימצע עונכש לש ךילהתב חילצהל ידכ
יולת לכה ,רבד לש ומוכיסב .ונתוגהנתה לע עיפשת םרטב ישגר רושיאב
.חומה חוכב ןוכנ שומיש ידי לע ,םיטלושו םינווכמ תושגרה הב ךרדב

תושוחת לש יוביגו הכימת ידי לע רקיעב תמצעתמו תשדחתמ ונלש היגרנאה
ונאשכו ןויגיהב הליחתב שמתשהל ללכ ךרדב םיגהונ ונא םנמוא ,תושגרו
תפסכנה הרטמל ונתוא ליבוי המו קלדה קפסמש המ ךא ,תוטלחהל םיעיגמ
.שגרה אוה ,רבד לש ופוסב

הברמל לבא ,ןויגה ילעב םדא ינבכ ונמצע לע טיבהל םיבהואו םינהנ ונא
ךותמ העשתב .רחא ןוויכל ןויגההו דחא ןוויכל םיטונ וניתושגר לש הינוריאה
,םישמ ילבמ ,ןכלו ךכב תודוהל השקש ןבומ .תושגרה יפל ךלנ םירקמ הרשע
םצעב יכ ימצע עונכש ידכ ךות ,שגרל ומיאתהל ידכ ןויגהה תא שימגנו הנשנ
.לכשה וצ יפ לע םילעופ
לכ זומרל ידכ ךכב ןיא ךא וניתושגרל יוטיבה ללכ ךרדב םה וניתונוצר
הבשחמ לכש איה הדוקנה .חרכהב תינויגה אל איה העיפשמ הבשחמ
התוא התנפ ןמז ותואב םאו ,ךיתושגר תא הררועש יאנתב אליממ עיפשת
.לופכ חוורב תיכז זא ךלש הנובתל םג הבשחמ

היולת הבשחמ לש התעפשה תוליעיש רמול לכונ ;םירבדה תא טשפל ידכ
יקופקפ םימלענ רשאכ ,תרוקיב אלל הלבקל עדומ תתה ךנוצרב רקיעב
ךכב םורתיו יתריצי ןפואב דובעל שגרה חוכ ליחתי ,עבורמה ןויגההו לכשה
.ולוכ ךילהתה םודיקל

יבויח טפשמ תריצי תועצמאב ימצע עונכש לש הטישה תא וסינש ויה
ואיבה אלש םושמ ,ובזכאתהו םימעפ רפסמ וילע ורזח ,ורחבש והשלכ
ילוגס לקשמ לעב אוה יכ ןכל םדוק יתרבסה רבכש ,שגרה םרוג תא ןובשחב
.ךרע רקי
הזמ ינורכ ןשעל קיספהש רבג ;אמגוד ןתא ,ןורקיעה תא ריאהל תנמ לע
;ןונגסב טפשמ ןנשמ אוה ןכלו ןשעל קיספהל ןמזה עיגה יכ טילחה ,םינש
אוה ךא טפשמה תא ןנשמ אוה םימעפ ףלא ,"ןושיעהמ תולקב למגנ ינא "
.(ימצע יוציפכ תופסונ המכ וליפא ףיסומ) תוירגיס ךורצל ןיידע ךישממ
יפל תונוכנ תוביסמ ןשעל קיספהל הצור אוה ,אל ללכו ללכ ?!אל הנושמ
ןושיעהמ הנהנ אוהש שח אוה ובלב ךא (המודכו ער חיר תואירב ,ליג ) ותעד
.רבעה תונויסינב רבצש םימדוקה תונולשיכה תא שח ןיידע אוה ךכל ףסונבו

םישמתשמ ונא יכ רוכזל ונילע ,ןוצרל ךרוצה ןיב הדובא המחלמ שי
תוליעפ רשאכ !לודגה דוסה ונינפל הנהו ,תעה לכ תועיפשמה תובשחמב
ילבמ ונחומב תמשרנ ,הבהאו האנה לש שגרל תרבחתמ הבשחמ וא תמיוסמ
ויה םמצעב וניתושגר השעמל ,.האנה התוא תא רזחשלו בושל הטלחה תעדל


בוש תכלל ונתוא םידדועמ םיימינפה תושגרה .םדוקה ןלוגלגב תובשחמ
תגנעמ היווח תא שדחמ תויחל ,יעבט רוזחש ןיעמ ךורעלו םיוסמ ןוויכ ותואב

דע קזח הכ עבטל םינשה ךשמב ושענ וללה תושגרהמ המכ .רבעב וניווחש
.ןמז ךרואל םתונשל הנלכות אל רתויב תוינפקותה תובשחמה םגש

:םוכיסל

ונלש םיליגרה תושגרהו תופיאשה ןכ םא אלא תוליעיב לועפל םילוכי ונניא
.תועדומל םיגיצמ ונאש םישדח תונויער םתואל םיפפוח
לכ ךשמב עונכש ונמצעל ונכרע םהיבגל רשא םיחטש םימייק !רוכזל בושח
.ללכ תעדל ילבמ םיתיעלו םייחה

םג ללכ ךרדבו תועיפשמו תוליעפ תובשחמ םה ונלש הבישחה ילגרה "
."רתויב תוקזחהנהמ האירק

...אבה עובשב ךשמה


תורומש תויוכזה לכ ®