Make your own free website on Tripod.com

דדומתהל ונילע דציכו -ונלש תימינפה תועדומה


ונחנא ימ תולגלו רתאל תרדהנ ךרד איה םלועה יקוח תנבהו תימצע תועדומ
םירבדה ראשו םיסעכה תושלוחה ,םידחפה תא ריכהלו דקמל ,רמולכ
.ונמצע לש תומיענהו תובהואה םינפה תא ריאהלו חתפתהלמ ונתוא םיבכעמה
העבט הבהא ,דחפ -הבהא ;םיירקיע תושגר ינש ןיב םיענ םדאה ינב בור
.םוקיהו עבטה יקוח םע םרוזו ישפוח שוחל םדאל רשפאלו אפרל ,ררחשל

תמושת תא דקמנ ובש םוקמהש ונתוא דמלמה יזיפטמה םלועב בושח ללכ ונשי
ונא וב םוקמה ותוא לש חוכה לדגיו םייחה תיגרנאה םורזת םשל -ונלש בלה
ילאסקודרפ חרואב ,הקחדהל םיטונ וא םהידחפב םימחלנה םישנא ,םירוש
.םתוא םילידגמ
תעדלו ודקמל ,ורתאל אלא דחפהמ דחפל אל בושח עסמה לש ןושאר בלשב
תונורשכו תויתריצי ,שפוח ,הבהא ןומה םימייק םידחפל רבעמ יכ דימת
רשא תוישגרו תויסיפ תומיסח הנובה האולכ היגרנא םה םידחפ .םימולע
תוערפהו תולחמ ורצוי ןמזב םתוא ררחשנ אל םא ,הרירב תילב ןהל תומשגתמ
.תונוש תוידוקפת

וחרט אלש לבח המ ,לודג דחא קחשמכ םייחה ונל םיארנ תובורק םיתיעל
ונא ,םירחא לש םנויסינ יפל ללכ ךרדב .םיעבוקה םיללכה םהמ ונל רפסל
ךא ,םירבשמה םע תודדומתהל רתוי תולודגה תויעבה םע בטיה םידדומתמ
תבוגתל ספתיהל םיטונ ונא זא אקווד ,רתוי םינטקה םירבשמל יד םיכורע ונניא
םיריכמ ) םיילילשה םיטביההו םידחפה תא םיררחשמו םיפרמ אל ,רתוי תוזע
תיהולאה הנובתה ידי-לע עצומה םייחה קחשמ ,(?האלמה סוכה יצח רופיס תא
אלו םכל אקווד המ םושמ םידעוימה םיפלאמ םירועיש םכל ןמזמ ההובגה
תרשעהלו החימצל תרזוח יתלבה תונמדזהה איה הדיחיה המחנה ,םירחאל
ולכות וב ישיאה ביתנה לע םכמצע תא תולעהל אוה רגתאה .םכלש המשנה
רשאכ עיגי לחוימה יונישהש אוה יוציפהו ,בושחה רועישה תא בטיה דומלל
תא וטקנת םא .םכמצע לע והשמ םכתא דמלל דעונ םייחב עוריא לכש וניבת
תחוורה השוחתהש וא םיביטמ אלו םכילע םישקמ םייחהש תנשוימה הדמעה
אבה בלשל ספטל תורשפאה תא םתהיז אל ןיידעש ןמיס ,ןולשכ איה
,םמצע לע םירזוחה םייח יסופד תוהזל אוה רתוי בושח רגתא .םכתוחתפתהב
ךכב תודוהל .דיתעב ולא ןיעמ םירגתאל םיעדומו םיינרע תויהל ,רמולכ
ררחתשהל ליעפ ןפואב םכמצע לע לבקל ,הז סופד םככותמ ררחשל םכילעש
הדובע ,תודימה ןוקית ;תישעמ הלועפל תישעמו תיתואיצמ תינכת שבגלו ונממ
םתא םא ,החלצההו ץמאמה לע ימצעה לומגתהו הנתמה בלש ףוסבלו תימצע
!עגריהל רשפא ,ןוקיתל םכלש תונמדזהה תאו ןמזה תא םתצמחהש םיגאוד
לרוגה ירועישמ חתפמה תא ולבקתש דעו םתוא ודמלתש דע ורזחי םירועישה
.לודגל ךישמהל ידכ דומלל םכילע םתוא

אל םלועלו תעדל םכילעש המ לכ םיעדוי םכניאש ןויערה תא םילשהל בושח
תא ןיטקמ אל דימלת לש דמעמש תועדומל תובר תמרות הוונע השיג .ועדת
םכילעש חרכהב רמוא הז ןיא ךא ,רתויב בושח העינכה רועיש ,םכתוישיא
בישקהל ,חתפיהל בושח .םמצעמ שחרתהל םייחל תתלו םייביסאפ ראשיהל
לש ופוסב .םיטלוש אלו םישלח דימת םתשגרה םהבש םיבצמ םתוא תא לבקלו
לכהו םהלש המכחה תא שי םייחל ,ענכנו ושאר תא םדאה ןיכרמ םא םג רבד
.םהב םחליהל םיקיספמ רשאכ םימיענ רתוי הברה םישענ םייחה ,ליגרכ םרוז

,ךורא תבכר עסמב םיעסונ ונא וב ןכומ ילאידיא טירסת רבכ םייק ונמלחב
םיגילפמ ונא ,בוט רתוי הברה לוכה היהי וירחאש יפוס דעיל עיגהל ורקיע
םירופיצ תוקהל ,םיבלבלמ תודש ,חרופ לוכה ,םילוחכה םימשב ירויצה עסמל
דעיב םיזכורמ ונא ,וניניעמ םלענ הז לכ ךא ,םיירויצ םירפכ ,עקרב ,ונילעמ תוגח
וא םדקומב ,דעיה תנחתל עיגהל ידכ לוכה דכלתי ובש וננוימדב ונעבקש
רהמ תדרל ךירצו ןוכנה דעיה וניא ללכב דעיה ,הנחת ללכ ןיא יכ הלגנ רחואמב
,ומצע עסמב םה םייחה לש םייתימאה האנההו ףיכה ,וילע ונספיטש רההמ
חילצנ םא ,םורזלו עגרה לע גנעתהל דמלנ הבה ,םולח קר איה רהה תגספ
תא ונתאמ םילזוגש רחמל הגאדהו ששחהמ ,לומתאה תוטרחמ ררחתשהל
זא ,הווהב םינמזה ןיבש רפתב ררוש אלפומ טקש הזיא הלגנ ,םויה תואנה
תאז תחתו םירבעמהו םינמזה תא דודמל קיספנ ,תבכרהמ רפוטסה תא קורזנ
,בהאנו תעקושה שמשב הפצנ ,תודשב בגה לע בכשנ ,םילחנב לובטנ ,עבטל אצנ
,עגרהו וישכע ,ןאכ םה םיפיה םייחה -בלהמ רשייה ,הפה אולמב קחצנ ,לדגנ
.וליאמ עיגי רבכ אבה דעיה ?דעיל עגונב המו ,די גשיהב םהו

שגרתהל ונמצעל םינתונו ףחסיהל םיטונ ונא תובורק םיתיעלש בל יתמש
.ךכ לכ לודג ןיינע אל םצעב םהש הארנ בורקמ טבמש ,םירבדמ
,םיסיטרכ תשיכרל ותב ונמוקמ תא ספת וא ,שיבכב ונתוא ךתח והשימ ,אמגודל
.סעכה תא םיקזחמו ונתקדצב ונמצע תא םיענכשמ ונא רבדהמ חוכשל םוקמבו
םייחו םייתורחת ,םיינבצע ,םירהממ םמצע תא ואצמ םוינלימה ףוסב םישנא
,עגרנ הלילח םאש ,ונב ןנקמ עדומ תת דחפ הזיא .תיקנע םוריח תעוב ךותב
תא םישגנ אל ,ץמאתהל קיספנו ,טקשו עוגר םייח חרוא ונמצעל לגסנ
תיוור הבישח ;ןוכנה אוה רומגה ךפהה לבא ,םישידאל ךופהנו וניתולאשמ
תויהלו דקפתל םדאל תרשפאמ אלו תיסיסבה םייחה תיגרנא תא תולזוג תדרח
,הב תעגל םתכיזש רה תגספ לכ ,הילא םתעגהש החלצה לכ !ורכז ,ומצע אוה
ךירצ ,םויה לש הרבחב הבוח םס אוה ץרמה ,ותוכזב אלו דחפה תורמל גשות
תבשל ,םירירש תופרהל ,ןוכנ םושנל ,רהרהל ,עגריהל ,חונל תונמדזה אוצמל
יוקינ םצע אוה םולכ תושעל אלב רדהנש המ ,םולכ תושעל אל טושפו טקשב
.םירגאמה יולימ ךורצל םעפ ידימ וזה תוקתנתהל קוקז חומה ,שארה


הנהמ האירק


אבה עובשב ךשמה


תורומש תויוכזה לכ ®