Make your own free website on Tripod.com

דדומתהל ונילע דציכו התועמשמו הבהאה


רובצמו ךלש קלדה איה הבהא ,הבהא איה המשנה לש רתויב ההובגה התלאשמ
ךומסב רדשת םא ,שקבתש רבד לכ ןורקיעכ ,ןיימדל לוכי התאש רתויב לודגה חוכה
.לקנב המשגה ידיל עיגת ,םוקיה לא הבהא םג וילא
אלא ינועה תאנש תועצמאב וגישהל לכות אל ףסכ גישהל ןיינועמ התא ,אמגודל םא
.רשועה תבהא ידי לע קר
בוטה רבגמה םג איה הבהאה ,בואכמו עגנ לכ אפרל לגוסמה םוסק חוכ הבהאל
.הרהמב ומשגתיש תושקבל םרוגו עדומ תתה תא ליעפמה רתויב

בזכואמ דמוע התאו בר ןמז הזמ תמייוסמ הרטמ םישגהל ןווכתמ התא םאש ךל עד
דסחו הבהא לש דוסי דסח יכ אוה תוא ,ךינפ לע בושו בוש תחפוטה תואיצמה לומ
םיאלפ השוע בוטה תייאר ךותמ תלוזה לע תולכתסההו הבהאה ,ימינפה ךמלועב
.ונמאי אלש

.דחא הלימה ןיינמכ = 13 הירטמיגב הבהא
.הלילח דרפנ אלו לוכה םע דחא התועמשמו הבהא

הבשחמ יכ ,םימדוקה םירמאמב יתרכזהש יפכ ,םלשו דחא אוה ותוהמב םוקיה
תואבש תושקב ,םירבדה עבטמ ןכל ,ותוללכב ימסוקה הדשה תא הליעפמ תחא
תססובמ בהאנ תויהלו בוהאל תלוכיה ,רתוי רהמ תומשגתמ הבהא םע דחי וא ,ךותמ
הדות ריסא תויהל תדמל רשאכ ,ימינפה ךמלוע םע החותפו החוטב םיסחי תכרעמ לע
,תורחא םילימבו ימצעה ינאב תעגל תלוכיה תא תחתפ ,םייקש המ לע

.ך מ צ ע ת א ר י כ ה ל

אצמנ התא הב תיוושכעה העדותה אלא שגרה הניא הבהאש איה תימינפה תמאה
לכות הכרדו ,לעופל חרכהב אלו תויהל טושפ הז הבהא .לובג אלל היווהה םע רוביחב
םורזל ךמצעל השרמ התאש לככ .םוקיה תיווהו תישיאה ךתייווה תלעופ דציכ תולגל
.ללכב םירחא לש םתחוורל עדומ אלב לעופ התא ,טרפכ רתוי בוט שיגרהלו
תרגסמב ולשמ יאמצע םויק ןיא טרפל ,אל םאבו ךכב ריכהל הצרנ םא יכ ,ררבתמ
,תילכתה תמשגהל תידימת הקימנידב ענה חתפמ ףצרב ,לוכהב רושק לוכה ,םלשה
.הבהאה רוא יוליג ארקנש

,הלמח ךותמ תלוזל אב התא רשאכ .ןקורתהל ךל ועסייו ךתוא ןסחי הבהא לשרודיש
.ותוא תפפואש תילילשה היגרנאה תאו ויתורצ תא גפוס התא ןיא
םייחה לש ראומהו יבויחה דצב דקמתמ התא רשאכ !רוכז .באכה םלעיו בהוא הייה
רדהנה םסקה תא תרצוי תימצעה הבהאה ).המידק תולקב םימרוזו םיענ םיניינעה
הנשת ,הבהא ךותמ ביגהל ךמצע תא לגסתש לככ.(בלה תלאשמ תמשגה לש
.הנוש יפוא שבלי בצמ לכו הינפ תא ךביבסש תואיצמה
הובגה ינאל תולעתהל ול םרוג התא תלוזל הבהא ךתבשחמ חוכב חלוש התא רשאכ
םישק םישנאל דחוימב הבהאב תזכורמ רוא ןרק התוא חולשל לגרתהל ךילע .ולש
סיממ יאנת אלל הבהא יורקה הזה אלפה דציכ הארת ךשמהבו ,ךתיביבסב םיאצמנה
.ןומאו תוחיתפ תריווא רצויו ישוק לכ

הנהמ האירק

...אבה עובשב ךשמה