Make your own free website on Tripod.com

בשוחה ינאה


ונאש המ תא בר קוידב םיפקשמ ונלש םייחהש רמול תגהונ ינא ללכ ךרדב
תויווח ןנשי .ונמצע יניעב םירייטצמ ונא הב הרוצה תא וא ונמצע לע םיבשוח
.הבזכא תומרוגה תורחא ןנשיו תימינפ החמשו רשוא ונייח ךות לא תואיבמה
יבצמ םתוא לכל תחתמ יכ רבתסמב ?תושוחתב לדבהה תא רצויש המ ,ןכ םא
רישע םלוע טקשב ול םרוז ,םוי ידימ םיסנתמ ונא םהב םיכפכפה חורה
הז םרז ,ךמצע יפלכ ךלש סחיה תא רצוי שגרה .עדומ תתה םלוע ,דחוימו
הנקסמה תא גציימ שגרה דמימ .רחא רבד לכמ רתוי ךתוגהנתהב טלוש
תיסנתהש תויווחה ללכמ האצותכ ךייח לש םתועמשמו ךכרע יבגל תקסהש
.םויה דע ןהב

ומצע לע טיבי רחא וליאו ןחילצמו חקיפ ,קזח ומצע תא האור דחא םדא
עיבשהל וחילצי אל םלועל יכ םיחוטבה םישנא םנשי .תוחנו יטיא ,שלחכ
וגהנתיו היעבהמ םלעתהל ופידעי םמיע הרומשה הביסמ ךא ,שיא ןוצר
."הקחדה" םשב שפנה תרותב רכומ הז ןונגנמ ,םירשואמ םישנאכ
ונייח תא השע אלשו) ונמצע לע וניטעש חושקה ןוירישה תא חצפל תנמ לע
ונמצע יבגל תטלושה השגרהה ;םירבד רפסמ רוכזל בושח (רתוי םילק
העיפשמ הבשחמכ תלעופ איה ,חורה יבצמב םייונישה סיסבב תמייק
.תרחא וא ךכ טילחהל וא שיגרהל ונתוא תכשומ הבר הדיצבו רתויב הקזח
העיפשמ הבשחמ לש יתעדות ךרעמ ךמצעל הנוב התאש ינפל
תימצעה ךתשגרה יהמ הליחת ררבל ךילע (חתפמ תלימ -היטסגוסטוא)
היגרנא וכשמיש תומיאתמ תוארוה תונבל לכות ןמזה ךשמב ,תיסיסבה
.ךייח תא תונשלו השגרה התואמ תימצע

שדח ןיאו םייק לוכה ,יסחי אוה ןמזה דמימ .ללכ ןמז ןיאש הריבסמ הלבקה
ןאכ םייק רבכ תויהל דיתע רשאו אצמנ רבכ שיה לכש ןאכמו שמשה תחת
שיש לכ .םכפא תחת םצעב תויוצמ ,םישפחמ םתאש תובושתה לכ .וישכעו
תלוכיב חוטבל ,המינפ ןנובתהל אוה תובושתל רבחתהל תנמ לע תושעל
אלא םכנואמיצ תא הוורי רשא עבונ המכח ןייעמ ןיא .בישקהל טושפו םכלש
תובושת קפסיש רוקמ ןיא ,ךכל המודב .ןווכתהל םתא וטילחת ןכ םא
םירומל ךופהל וטילחת םא ,םככותב תועודיו תומייק תובושתה ,םכיתולאשל
קומע .חטשה ינפ לא ולעיו ןמצעמ תובושתה ופוצי םכמצע לש םיכירדמו
-תונוש םיכרדב םדאה לא םיעיגמ םירסמה ,ךרדה םכל העודי רבכ םינפב
אוה ,ןכ םא רגתאה.םכשארב ןגנמה ןטק לוק וא תיביטאוטניא הרקבה
ךשמב החכשנ רשא ,םכלש תיחצנהו תימינפה תמאה םע שדחמ שגפיהל
תינחור החימצל הרזח ךרדה תא אוצמל התיא דחיו םינושה םילוגולגה
.המלש

ונמצעל (היטסגוסוטוא) הליעפ הבשחמה תרדחה לש ךילהתה תליחתב
ונמלועב תיטננימודה ךתשגרה יהמ ,ררבל םדוק יוצר ,איהש הרטמ לכ ךרוצל
תינחור תוחתפתהב וא הבהאב ךרוצ ,חילצהל ףחד ,המזוי ,ןוצר ,חוכ) ימינפה
דציכו ונמצע לע םיבשוח ונא םצעב המ תעדל דומלל ונילע ,(המודכו ההובג
.ונתוא האור תלוזה ונתעד יפל

םא םג עדומה תת לש הריציה חוכ תרזע תא לבקל ןתינ אלפה הברמל
תדגונמ ינוציח ןפואב תיארנ ונכותב לבקל םיצור ונאש העיפשמה הבשחמה
הניא תימינפה ונתעדות ןכ ינפל יתעגנש הביסל רושק הז .יעבטה וננוצרל
ונא .םיכילהת חתנלו שרפל רזוע לוכה ךסב אוה ןויגהה ,ןויגיהל הרושק
ךרד אצמנש יאנתב ןויגיהל םידגונמה תומוקמל ונמצע תא איבהל םילוכי
.לכשה לש לזרבה םוסחמ תא ףוקעל
שגרה והמ ןכ ינפל ונררבש יאנתב ץמאמ אלל תאז תושעל לכונ ,רומאכ
.ימינפה ונמלוע תא ביכרמה יסיסבה
שגר ותוא תא ררועתש ךכ הליעפ הבשחמב שמתשהל אוה תושעל ונילעש לכ
.ונלש דעיל סחייתמה

הנהמ האירק

...אבה עובש ךשמה


תורומש תויוכזה לכ ®