Make your own free website on Tripod.com

.ךלש הריירקה תריחבב הבר העפשההו -ךתדלוה ךיראת תודונת לש ןתועמשמ


הבר העפשההו -ךתדלוה ךיראת תודונת לש ןתועמשמ
.ךלש הריירקה תריחבב

תיווזה ןמ ךכב ןנובתנ םא .ונלש תדלוהה ימי שוריפב םיניינעתמ ונלוכ
לגעמב רבודמ ןכש ;ונייחל תועמשמ המרתה וז תוניינעתה תיגולורומונה
ךיראתל שי ןכל ,ונייח לש רתויב םיבושחה םילגעמה ןמ דחא וניהש ,יזכרמה
היצרבווב םג בשחתהל שיו ,ךלש הריירקה תריחבב הבר העפשה ךלש הדילה
.ולש

.יתימאה יעוצקמה ךדועי תא אוצמל ךל רוזעת הדילה ךיראת לש ותעפשה

שדוחב 1- דילי

אנושו ,ךלש ךכרדב תכלל בהוא התא ,יאמצעו ןוצר שוחנ ,הדילמ גיהנמ התא
.המ רבדב תיעטש ךל ורמאי םירחאש
.הביח ךל וארי םירחאש בהוא התא ךא ,ךיתושגרל םוסקל השק
לש ןויגהה תוחוכ .תובורמ תויוניינעתה לעבו תוילאוטקלטניא תויטנ לעב התא
.בטיה םירבד ןגראמ התאו ,םינייוצמ
.תונטלתשו האנקמ רהזיה


שדוחב 2 -דילי

.ךמצעב אלו םירחא םע בטיה דבוע התא ,יעבטה טמולפידה התא
תכרעהבו תיעבט הינומרה תשוחתב תנחינ ,דוקיר , בצק ,הקיסומ בבוח התא
.םייחבש םינידעהו םיפיה םירבדה
ינפמ רמשיהל לילעו ,ךל קיזהל הלולע וא ךתוא חתפל היושע הנוכנה הביבסה
התואנ הכרעה רסוח םג ;םייתימאה ךיתונורשכ תא ךירעתש ןכ ומכ .ןואכיד
.ךכרדב דומעל לולע םהלש


שדוחב 3 דילי

יוטיב לש ךרדב תכלל בתא בייח ,רשואמ היהיתש ידכ ,דואמ ןנוחמ םדא התא
.ילאודיבדניא ימצע
.שקובמ םדא התא ןכלו ,ךרובע המישנל ריוואכ םה םידידיו םייתרבח םייח
קוסעת וא דמלת ,בותכתש יאדכ ,ןוימד תריתעו הנונש שפנב תנחינש ןוויכמ
.תואנותיעב
.יתרציה ,יתונמואה ,ילאוטקלטניאה חטשב אצמת ךלש רתויב בוטה ןקרופה תא


שדוחב 4 דילי

ךתעד תא תונשל בהוא ךניא .ןשקע םימעפלו ךתעדב דואמ שוחנ , ביצי םדא התא
,ץורח דבוע התא .ישעמה םוחתב םינומט ךינותורשכ םלואו ;ךתוטיש תא וא
.ינופצמו ןמאנ ,יתטיש
שוכרל התא לולע וז הרוצב ;ןזואל הברע הנניאשכ םג תמאה תא רמול הטונ התא
.םיטעמ אל םיביוא ךל
םניא ןכלו ,הברה ךתושיגרב םיניחבמ דימ םניא םירחא ;ךגזמב בטיה טלוש התא
.הב הצור וא הל יואר תייהש הביחה תא ךל םיקינעמ
,םיטרפל בל תמושת תשרודה הדובע לכ ןכל ,םייסמ דימת התא תלחתהש המ
בוטה אוה םיקסעה םלוע ,רבד לש וסיסבב םלואו .ךל םיאתת הדמתהו תעמשמ
.ךרובעב רתויב


שדוחב 5 דילי


אנוש התא ךא ,םיבר םירבדב קוסעל לכות .ךשפנבו ךפוגב ריהמ ,שימג םדא התא
.ךלש קזחה דצה הנניא הרגש ;לבגומו לובכ תויהל
תועסמ .םהלש הקד לכמ הנהנו ,םייחהמ בהלתהל םיטונה םדאה ינבמ דחא התא
.הדילמ ךב עובטה ךלש החונמה רסוח ללגב ,ךייח תא וולי
,םירבדמ ךתובהלתהל תודות .ךיניעב ןח אשית העונת ךל רשפאתש הדובע לכ
.בוט םריכמ םדקמ וא תוריכמ ןכוסכ חילצת
ללגב ,לובכ תויהל אנוש התא .ריעצ התא דועב בשייתהלו רדתסהל הסנתש יאדכ
ינשה ןימה ינב םע רדתסהל דציכ דומלל ךילע היהי תיטנגמהו תבהלנה ךתשיג
!םעפ אל שאב הווכית ,אל םאש
העונתל םירושקה םיחטשב ,ךל םיאתי להק ינפל ךתוא איביש םוחת לכ
.תונתלעפלו


שדוחב 6 דילי


.ךבטימ תא תתל לכותש ידכ דודיעו הבהא ,הרבחל קוקזו תיב בהואש םדא התא
דבאלו תובר תורצל סנכיהל ,םיעורג םיאנתב ,םילולע הז ךיראתב ודלונש םיריעצ
.םנוחטב תא
הקיסומב םג ןיינעתמ התא ירהו ,ונמאל תמאב לכות .עמשמל םיענ ךלוק
.תונמאבו
לע הנמנ ךניה ןכש ,םהש םייתליהק וא םייתצובק םיקסעב בטיה רדתסת
.וקסעי ובש חטש לכב םיאנת רופיש םישפחמה ,םיטסילאדיאה
.המבה וא יפוי ,הקיסומ ,תואירב םה ךרובעב רתויב םיבוטה םירומיהה


שדוחב 7 דילי


שופיח איה ךתרטמ .יטילנאו טקש התא ;םיקימעמה םיסופיטה םע הנמנ התא
השקו ,הדח הנחבא לעב םדא התא .רבד לכמ רתויב בוטה תגשהו תומלש רחא
.ויפלכ יתודידי היהית והשימל תעדוותהש רחאלש םגה ,בטיה ךתוא ריכהל
הרוצב םיישפנ תוחוכ לעב התאש ןוויכמ תאז ,ירותסמל וא יעדמל ךשמנ התא
.ךיפחד וצ רחא אלמל ךילע ןכלו ,דואמ שיגרו ,ןפוד תאצוי
ךניא םגו לגתסהל חונ םדא ךניאש ןוויכמ םייתרבח םירשק תריציב השקתמ התא
.דחוימב יתיב
.רתויב ךל םימיאתמ תוחמתה םישרודה תועוצקמ


שדוחב 8 דילי


רשוכבו תוביציב ,בוט טופיש רשוכב תנחינ .םיקסעה םלועב יתימאה ךמוקמ
.יתוכמס תויהל
םניא ךלש פוקסורפסב םירחא םימרוג םא םלואו ;בוט יסנניפ תדלוה םוי והז
ךלהמב ךדגנ הנבצייתתש תועורג תוביסנ דגנ קבאיהל ץלאיתש ןכתיי ,הינומרהב
.ךייח
אצומ התא ןיא ."לודג " הדימ הנק תולעב תויצאוטיסלו ףסכל ,חוכל ךשמנ התא
.ינוניבב בר ןיינע
ךירושיכו ךיתוחוכ ולכוי הזכש הנבמב קר ;םייוסמ ןוגראל קוקז התא חילצהל ידכ
.אלמ יוצימ ידיל אובל


שדוחב 9 דילי


ןה תנחינ ןכש ,רתויב ךל םיאתת והשלכ בחרנ תוליעפ חטש לש ותריחב
,"תימלוע" היצארביו לע הארמ 9-ה .יתריצי ןורשיכב ןהו טקלטניאב
וא תועסמל תורושקה תויונמדזה וא ,ךייח ךותל םיבר תועסמ איביש ריבס ןכלו
.תרחא וא וז הרוצב תרושקתל
ידימ רתוי ןתית ןפ רהזיהל ךילע ןכל ,ןנוגמו בידנ ,שיגר םדא התא ךתוהמב
.םינוכנ אלה םישנאל
ידיל עיגהל לכות ;רתוי רשואמ היהית ךכ רתוי תובחר ךיתועד הנייהתש לככ
.אוהש יעוצקמ וא יתונמא חטש לכב הרכהו םוסרפ


שדוחב 10 דילי


עדתש ףידע ;םירחאמ הכימת שפחת לע ןכל ,יאמצע תויהלו גיהנהל תדעונ
.תנעשמו הכימת תלבק םשל ךל וקקדזיש םה יכ שארמ
סופיט התא ;דובעי אל הז םירחאה םע הלועפ ףותישב דובעל הסנת לא םג
יאנתב ,תחא הנועבו תעב םינוש םיאשונ המכב קסעתהל לגוסמו טסילאודיבדניא
.עצבמה שארב בצינה אוה התאש
.תויתונמאה ךיתולוכי תא םג חפט
תנמ לע הייד הקזח תויטלחהב תנחינ ,רתויב ךל המיאתמ תילאודיבדניא המזוי לכ
.תרחב ובש חטש לכב םדקתהל חילצתש


שדוחב 11 דילי


.םיהובג םילאדיאו תופיאשב תנחינ ,ישאר הדיל ךיראת והז
לע טלתשהל ןויגיהל השרמ התא תובורק םיתיעלש איה ךלש היעבה
תוחוכ לעבו שיגר התא !תאז השעת לא ,לצב הדימעהלו ךלש היציאוטניאה
.ךיפחדל תייצ ןכלו ,ןפוד תאצוי הרוצב םיישפנ
לע רומשל דומלל ץלאיתו ההובג היצארביווב תדלונ ישאר רפסמ והזש ןוויכמ
ךתואירב לע רומשל ידכ .רוערע ידכ דע םיחותמ ויהי ךיבצעש םג ,ךלקשמ יוויש
היצנגילטניאה תורמל .בהזה ליבשב עספתו ךיתושגרב טולשתש ינויח ,ךרשואו
אצמ ;דקפתל ךלש תויציאוטניאל םג רשפאל ךילע ,עצוממה ןמ ההובגה ,ךלש
.ךלש ברה לאיצנטופל והשלכ ליגר אל ןקרופ


שדוחב 12 דילי


לכות .יתורפס וא יתונמא ןורשיכו תישעמ שפנ ךל שי ,תיתודידיו המח ךתוישיא
תאז לכ ;תוריכמ םדקמכ וא ןכוסכ תיתימא "האיצמ"ו םיסקמ ןרדב תויהל
.תוחונמ ימ לע םילהנתמ ךלש הבהאה ייחו ,ךתוא תניינעמ ךלש הביבסהש יאנתב
ךדכודמ היהית -תויעב ךל ומרגי ךלש תודידיהו הבהאה יסחי םא ,תאז תמועל
.םייחב ךתוואג תורוקמה םה ולא יכ ,לילכ שאוימו
.רתויב ךל םיאתמ תורפסה וא רודיבה םלוע


שדוחב 13 דילי


ןווכימו ;הנוכנ אל הרוצב ךתוא םישרפמו םישנא םיעוט ןכלו ,הגוש התא םימעפל
השק םדאל םיתיעל ךתוא םיבשוח םישנא ,ךיתושגר יוטיבב השקתמ התאש
תא ןגראלו להנל בהואו ,ןתפאשו ץורח דבוע םדא התא השעמל .ירוטטקידו
אטבל הסנ .םיינכמו םייעדמ םידומיללו ,םיטרפל ןורשיכ ךל שי ןכ ומכ .םירחאה
ףוליג ומכ ביבחת חפט ,רבדה ירשפא םאו ;ךנוימדב שמתשה ,ךיתושגרמ רתוי
.לוסיפ וא ץעב


שדוחב 14 דילי


.דחאכ ןוימד תריתעו תינויגה שפנב תנחינ ןכש ,םינפ ברו הנתשמ ,שימג ךייפוא
תחאה ךלגר .סורהל וא תונבל התא לוכיש דע ,בר הכ ךתדיל ךיראת לש וחוכ
הילוח רוציל לגוסמ התא ןכלו ,םימשב םש יא ,היינשהו עקרקה לע תבצינ
.ולא יתש ןיב תיתימא
ידיל ךתוא איבהל לוכי הז ;ןוויגו יוניש םשל ,ירוקמהו שדחה לא ךשמנ התא
תוביציל התא קוקז רבד לש וסיסבב םלואו ,םיבר םיחטשב רתי תונויסנ
.הבורמ החלצהב ךלש הריירקה תא להנל לכות זא קרו ,תמייוסמ


....ךתדלוה םוי תודונת לע קרפה ךשמה אבה עובשב