Make your own free website on Tripod.com

??יהמ תילבק הקיטסימ


תועפות תרבסה ,רמולכ ,רתסנהו דוסה תרות ,ןירותסמ איה "הקיטסימ"
.עבטה ןמ הלעמלש תוחוכב הנומא ידי -לע

?הקיטסימ הלימה רוקמ והמ

.ןירותסמה ןחלופל הנווכה ,"רוגסל " השוריפו ,תינוויב אוה הקיטסימ הלימה רוקמ

ךא ,םילימב ואטבל רשפאש ימינפ אשונ הז ,רמולכ -הפה תריגס .א
.יתרבחה ןבומב תוריגס תמייק ךכ םושמו םיברב ותולגל רשפא יא
ןיא השעמלו ,םניבי םדא לכש םיצור ןיאו ,םיידוחיי םירבדב אוה קוסיעה
ידוהיה חנומה .הענצב םימייקתמ םירבדה ןכל .ןיבהל םדא לכ לש ותלוכיב
:םינבומ ינש תויהל םילוכי דוסל ירהש ,"דוס" אוה םאותה

.םילוקיש ינימ לכ לשב ,םיבר םישנא לש םנזואל עיגיש ץפח יניאש עדימ .1
,"וריהזי םיליכשמהו" בותכש ומכ ,םדא ינבל הרבעהל ןתינ וניא ועבט םצעמש עדימ .2
םילוכי םדא ינב ןיאש םירבדב םמצעמ םילכתסמה םימכח םתוא ?םיליכשמה םה ימ
.הפב עיבהל
.רגס לעופה לש תועמשמ דוע יהוזו ,םייטסימה םייחה דוסי אוהש חתמ והז

ו םיניינעל המשנה תחיתפו הזה םלועה ינפב םישוחה תריגס ,רמולכ - רגס .ב
ןקיטסימהש ןוויכמ .הלעמלש םלועב התעמ ןותנ םדאה לש ומלוע לכ .ןוילעה םלועל
ןוויכל ותמשנב חותפ אצמנ אוה ,תוירמוחה ינפמ ,הזה םלועה ינפב ומצע תא רגוס
.וברקב םעפה תודחאה שגר ןאכמו ,יהולאה טקייבואה :אוהו דחא

תשפתנש המשנה תועצמאב תאזו ונמלועל רבעמש תורוקמ םויקב ןימאמ ןקיטסימה
.ןוילעה הרוקמל קתניי לב רשק הרושק איה וזכש רותבו ,יהולאה רוקמה ןמ ץוצינכ
,דחאכ םיינחורה ויגשיה תניחבמו תיסיפה ותניחבמ לבגומ אוה ,תינפוג תושיכ ,לכשה
תורוקמו ףוגה תואיצמב היולת הניאו ,תיחצינ איה ,תיהולא תוהמכ המשנה וליאו
שגפמה תריז ירה ,ירשפא וניא עבטה םלועב רישי עגמש ןוויכמ .םה םינימא התעידי
....םדאה תמשנ איה