Make your own free website on Tripod.com

ךלש הריירקה תריחבב הברה העפשההו - ךתדלוה ךיראת תודונת לש ןתועמשמ
('ב קרפ)


שדוחב 15-ה דילי

ךמצע לע תוירחא תחקלו רוזעל ןכומ דימת ,יטפמיסו ןתונ ,הלועפ ףתשמש םדא התא
ןפ ,טלשנ שח התא הבש הביבסב תוהשל ךל רוסא םלואו .ךכל שרדנ התא םא
םירבדה לכ תא ץירעמ התא .הערל תישיאה ךתחוור ןהו ךתואירב ןה ךכמ הנעפשות
רשפאי רשא ליצאו ךר גוז (תב) ןבלו ךלשמ תיבל גרוע התא ;םייחבש םיבוטהו םיפיה
.והשלכ יעוצקמ וא יתונמא חטשב דחוימב חילצת התא .ךמצע התא תויהל ךל


שדוחב 16-ה דילי

םע אלו ,תיפוסוליפ םעו תינחור תותימא םע ךתוא רשקמ אוה ןכלו ,ינויח רפסמ והז
ליבוהל הארשהה תברו תישעמה ךשפנ הלוכי ,ןמזב וב .הזה םלועה לש םיניינע
םינומט ךיתונורשיכ לבא .תיקסע הריירקב החלצה ,הדימ התואב ,שפחל ךתוא
.םיילקיסומה וא םייתונמואה ,םייתורפסה (םנמא םייומס ילואש) ךירושיכ חותיפב
התא ,ךלש םיהובגה םיטרדנטסה לא עיגהל חילצת אל םא ןכל ,תומלש שפחמ התא
תויהל לכות ובש תיבל קוקז התא ,חור יבצמל הטונו אכודמ ,ינבצעל ךופהל לולע
.תחא הנועבו תעב בהואו יאמצע


שדוחב 17-ה דילי

ךא ,ךיתודמעבו ךלש חורה בצמב ידמל תולודג תודיריו תוילע הארמ התא םימעפל
םייטרפה ךייחל עגונש המב ;ךרובע הבר תועמשמ שי םיבוהא םידידילו החפשמל
.(ךלש םיקסעה ינייניעב ,יטננימוד טעמ םג יכ םא) ישגרו שיגר התא
טילחת םא הנובתה ןמ הז היהי ,ןיוצמל ךתדיל ךיראת בשחנ תיסנניפ הניחבמ
שומיש השעת םא .םירחא םישנאל םיטרפה תא ריאשתו ,ךמצע תוחוכב תוטלחה
.םינמוזמל קקדזת אל םלועל ,ךיתלוכיב ןוכנ


שדוחב 18-ה דילי

בהוא התאו ,ךתוא ןיינעמ ילאוטקלטניאה םוחתה .הדילמ גיהנמו ליעי ,יאמצע התא
.םיחוכיווב קוסעל דואמ
התא םלואו ,הקיסומל הבהא ךל קינעמ רשא ,ךייפואב דואמ ישגרו שיגר דצ ונשי
.תוהובג תושירד ביצמו יתרוקיב תויהל הטונ
רקבמכ הדובעל תיטילנא -תיתרוקיבה ךתלוכי תא לצנת םא אוה ךרובע רתויב בוטה
.תובורמ תועיסנלו םיליעפ םייחל תופצל לכות .רפוסכ וא


שדוחב 19-ה דילי

לש והצק לע ךייח תא יח התא .םינתשמ חור יבצמל ןותנו ,תווצקל הטונה םדא התא
,םימוצע םיישפנ םיבאשמב תנחינ ךלזמל .ןכוסמ ךא ,ישגר ןורדמ םנמוא ןורדמ
.ךכרדב ודמעיש םיישקה לע רבגתהל לכותו
.רבד ךל רסחי אל םלועל ,ךב העובטה תינוג ברבו םיירוקמה ךיתונויערב שמתשת םא
תומולהמ גופסת ,ןכ אל םאש ,ךלש ךכרד לע רתי תושקעתהל ךתייטנמ ענמיהל ךילע
איבהל לולע ךלש הדילה ךיראת ;הבר תוריהזב ךגוז ת/ןב תא רחב .ךייח ךשמב תובר
.ךלש םיאושנה ייחב תובר תונבה יא ידילשדוחב 20-ה דילי

"בג"לו הכימתל , הרבחל ,םידידיל קוקז התא .רחא רבד לכמ רתוי ישגר סופט התא
קסעב בטיה חילצת ;החפשמ תיב ,ןוחטיב שפחמ התא .םירחא ידי לע ןתינש
.ךורע ןיאל רקי סכנ םיטרפל ךנורשיכ הווהי ובש ,יתחפשמ
.תנחינ םהשב םייתונמואה וא םיילקיסומה ךיתונורשיכ תא חפטלו תוסנל ךילע
.ךפכפה םדא לש ער םש שוכרת ןפ ,ךיתושגר ידי לע הרתי תופחסיהמ ענמיהל הסנ
.םיטרפב טקש קוסיעלו היטפמיסל יעבטה ךנורשיכ תא חתפת םא חילצהל לכות


שדוחב 21-ה דילי

,ךלש ימצע יוטיבל והשלכ יעצמא אוצמל התא בייח ,רשואמ תמאב תויהל ידכ
.תונמואה וא תורפסה תועצמאב
תמייקש ןכתי .טלחומ טסילאודיבדניאו יאמצע םלואו ,טקט לעבו םיסקמ םדא התא
.תחא תבב ידמ םיבר םינוויכב ךצרמ תא זבזבלו ךיתוחוכ תא רזפל הייטנ ךב
.ה/בוט ת/חראמ הווהמו ,ךביבס הרוצו עבצ לש יפויל קוקז התא
היהת הבהאל ,(תישגר הניחבמ)הלאכ תומוהתל וא תוגספל הטונ התאש ןוויכמ
דצה תויהל בהוא התא ללכ ךרדב .(ערל וא בוטל םא)ךייח לע דואמ הבר העפשה
.קינעמה דצה אלו הבהאב לבקמה
ידיל עיגהל לכות ,יכוניחה יתורפסה םלועה תריחב אוה ךרובעב רתויב בוטה רומיהה
םייחו םייוליבמ האנה ידי לע ןכ ומכ ;תועגרתהו האירק ידי לע הכורכ הוולש
.םייתרבח


שדוחב 22-ה דילי

ערה ךלזמ תויהל הלולע וא בוטה ךלזמ תויהל היושע ישאר הדיל ךיראתב ךתדיל
.ךכל סחייתמ התא דציכ יולת
יוויש לע רומשל ךילעש עבונ ןאכמ .םלועה ינפ תא רפשל ,ןיידע ,התיה ךתרטמ
וניהש רבד לכב ןיינעתש יאדכ םלואו ,ץראה לע ביצי ראשיהלו ,ישפנה ךלקשמ
.ךתלוכי םוחתב תויוצמש תוילאיצוס וא תוירטינמוה תוינכות -רוביצה תבוטל
םיקסוע םהבש הלאמ רתוי םיבחר םיחטש רחא שפחל ךתוא םיאיבמ ךיתונויער
.עקרקה לע ןתיא בצינ אסיג דחמ היהתש בושח םלואו ,םיעצוממה םישנאה
4 הדילה ךיראת ןב לש וביתנ טוריפ תא ארק ,ךכ לשב ךניא ןיידעש שיגרמ התא םא
.שדוחב


שדוחב 23-ה דילי

.יארחאו האנ ,ךמצע ךתושרב דמוע ,יאמצע םדא התא
התא ,ןויצל היואר הנובתב תנחינ ןכ ומכ ;רהמ בשוח התא היעב לומ בצינ התאשכ
.םדא לש יסיפה ופוגב ףאו ,ןוגרא לש ינידמה ופוגב ילוח ןחבאל לגוסמ
רתוי םירגובמ םעו ,ךנימ ינב םע רשאמ רתוי בוט ינשה ןימה ינב םע רדתסמ התא
.ךתוא תפפואה ךתביבסב םייונישל לגתסהל ךתלוכיב תנחינ .םיריעצ םע רשאמ
ללגב ,האופרה תועוצקמל וא רודיבה םלועל ,םיקסעה םלועל רודחלו זעהל לכות
.הברה ךתושימג


שדוחב 24-ה דילי

.תדמתמ הלועפבו העונתב תויהל בייח התא ךייח לכ ,המיהדמ תומכב ץרמ ךל שי
הנומט ןהב יכ ,הליהקה וא החפשמה םוחתב דחוימב תוירחא תחקל ןכומ התא
.תיתימאה ךתוניינעתה
לע דמועו ,ןגאדו יאנק תויהל לולע התא ;ילילש דצ םג שי ,תוירחאו ץרמ ,ךיתולעמל
.השעיי השע ןוכנל ותוא שח התאש המש ךכ
,יאדוול בורק ,םייוצמ םידעי ,ךיתורטמ תא גישהל ידכ השק לומעל טלחהב לכות
.ךוניחה חטשב


שדוחב 25-ה דילי

ךיתובשחמ תא ריתסמ התא .הארשהה לעבו יביטיאוטניאה גוסהמ םדא התא
ךמצעל ביצהל הטונ התא .תובורק םיתיעל ךתוא םיניבמ ןיא ןכלו ,ךיתושגרו
,אל םא :תימצעה ךתכרעה תרימש ןעמל ,חילצתש ףידע ןכלו תומלש לש םיטרדנס
תיחפת אל םלועל .חור יבצממ עפשומה ןגאד םדאל ךופהל לולע הא ,לשכת םא
.ךכרעמ
בושח םלואו ,םירצומ תריכמל וא םייתריצי םימוחתל ךתוא ןווכל ולכי הלא תןעפשה
.תורזוממו תוילוכנלממ ענמיתו ,זכרתהל עדתש רתויב
ידכ םיטושפ םייחלו רפכל קוקז התא ;ךל המיאתמ הניא םיקהובה היעבצו ריעה
.חילצמו רשואמ תויהל


שדוחב 26-ה דילי

.ךייחב ינשמ ךרע לעב אוה ראשה לכ ,םידלילו תיבל הנותנ תירקיעה ךתבהא
התא .ןיוצמ לעופל איצומו ןגראמ התא יכ םיקסעה םלועב חילצהל לכות תאז תורמל
רתיל ,אופא קוקז התא ;םמייסל ךל לק דימת אל ךא ,םישדח םירבדב ליחתהל בהלנ
.ךייחב הדמתהו תויכשמה
םדאל אלא אשניהל ךל ץעייא אל ךכיפל ;ךלצא תוקזח דמעמ תוואגו םוקמ תוואג
רשפאל אל הסנ ,רבעב היהית לא .(רישע תושעיהל םייוכיס לעב וא ) רישע
.םירזגל ךתוא עורקל ךיתושגרל


שדוחב 27-ה דילי

יעבט דמעומ התא ןכלו ,םיהובג םילאדיאו הטלחה תושיחנ ,ישפנ קזוחב תנחינ
.יתוגיהנמ דיקפתל
דובעל וא -הגספל עיגהל ידכ םחליתש יאדכ ןכלו ,ךייח ךשמב תאז רוכזל ךיילע
.ךל המיאתמ הניא ,רחא םדא םע תופתוש לש וא ,ףופכ לש הדמע .ךדבל
שוחה .תוידדהו הביח תניחבמ ,םיאושינבו הרבחב תתל המ דואמ הברה ךל שי
הקיסיפאטמה ימוחת ךותל ךתוא רורגל יושע ךתדיל ךיראתו ,קזח ךלש ישפנה
.היפסוליפהו
הטונ התא ,תרחא וא וז הביסמ םישבתשמ םירבדה רשאכש איה תירקיעה ךתייעב
ולהנתי ,ךכב טולשת םא ;תרוויע הניטו המינפ תוסנכתה לש חור יבצמל רכמתהל
.רתויב ךל םיאתמ יתנמואה וא יתרופסה םוחתה .הרושכ ךיסחי


שדוחב 28-ה דילי

,םיילאנויצנבנוקה םימוחתב םג ,קזח יפוא ךל שיש ךכ לע עיבצמ ךלש הדילה ךיראת
יוצר .ןתפאשו יטננימוד ,יאצמע םדא התא .ןפוד אצויהו גירחה תא ףידעמ תהא
ךותב ןיידע יכ םא ) דובעת ובו תילאודיבדניא תלוכי לש והלשכ םוחת ךל אצמתש
.(ןוגרא לש הצובק
,לבגומ ךמצע אצומ התא תובורק םיתיעל םלואו ,ךרובע דואמ בושח רבד אוה שפוח
ןיינע ךכמ השעת"ש םייוכיס שי השעמל ,ןיינעה תובישחב טיעמהל ןכומ ךניאו
.הנמלעיתש רחאל בר ןמז םג ךתיא ךיתורצ תא ריאשתו ,"לודג
.ךתוא ןיינעמ ליגר יתלבה


שדוחב 29-ה דילי

,רוביצה ינפב הדימעל ךאיבי הז ךיראת .ישאר ךיראתל הז רפסמ בשחנ היגולורומונב
.תוגיהנמ לש תונכות לעב ,טסילאדיאו יביטאוטניא םדא התא ןכש
ץוחמ ןיינע ימוחת .ךתיא תויחל דחוימב לק אל ןכלו ,תישגר הדנדנב יח התא
אוצמל ךירצ התא .ךתוביציו ךתוולש לע רומשלו ךתוא עיגרהל םייושע ךתדובעל
.הביתכ וא הקיסומ תועצמאב ילוא -ךלש יטמרדה ,יתונמאה שוחל ןקרופ

שדוחב 30-ה דילי

ךל אוצמל ידכ שמתשת ובש םרוגה אוה ןוימד ןכל ,בר ןוימד לש הפונת םע תדלונ
ןקרופ תויורשפא םיווהמ תורפס וא המרד .ךרשואל רתויב בושח הז רבד .ימצע יוטיב
יכ והשלכ יתרגש דיקפת ךמצע לע תופכל הסנת לא םלועל ךא ;ךרובעב תויעבט
.ךכ לע טרחתת
םילאידיא ךל שי ןכש ,ךל םיאתהל הייושע תילאיצוס הדובע לש תמייוסמ הרוצ
.ךל םיאתת ,םייתונמאה ךיתונורשיכל בחרמ רשפאתש הדובע לכ השעמל ,םינתיא


שדוחב 31-ה דילי

ךמצע םולש תא חיטבהל ידכ השק דובעל לגוסמו ,יביטקורטסנוק סופיט התא
תויהל התא לוכי התאש העשב הב ;דבועכ וא רבחכ דואמ ןמאנ התא .ךתחפשמו
ןכומ היהית אל ,ךלשמ םיכרד וא תומיוסמ תועד ךל תשביגש רחאלו ,דואמ ןשקע
.הז אוהכ ןתונשל
ץלאית אל ,ריבסה לובגב ךיתופיאש הנייהת םא ,תולודגל ידימ רתוי ףואשל אל רוכז
םימס לש תיעבט הנבה ךל קינעמ ךלש הדילה ךיראת .ךכ לכ תובר תובזכא לובסל
.ךמצעל רוזעל םימעפל לכות וז הרוצב ;יופירבו תואירבב תוניינעתהו ,םיבשעו
תונהיל םג לכות .חילצהל לכותש תנמ לע הביצי םישנא לש םתרבחל קוקז התא
.ךרדב הנרקית ךכל תוינמדזהה םא ,ךייח ךשמב תועסממתורומש תויוכזה לכ ®