Make your own free website on Tripod.com


! יל המצוע ןיא יל ימצע ןיא םא


יסוי יפוי הזיא הארת " :םירחא לע לכתסהל ונתוא ודמיל םידלי ונייהשכ
.'וכו ..."דמל יסוי יפוי הזיא " ,"הננבה תא לכא
איה לעב הזיא םע יארת " לש םירופיסה תא יתעמש םג רתוי רחואמו
לצא ךויח תולעל רומא רבדה ) "אפור ,ןיד ךרוע ,ןובשח האור ,הנתחתה
...ומיכחתו םירחא לע ולכתסה תניחב (רקיעב תוינלופ
רסוחמ אלא הער הנווכ ךותמ אל הלילחו סח -תודליב ליחתה ונלש ץורמה
.טלחומ העידי

?הזב ער המ

דיל תחא המשנ ,ונמצע לשמ האלפומ הריצי ונחנאש תעדל בושח המכ
לכ לוכי ישפנ טקש הזיא ,טופשלו תוושהל ךרוצ ןיא ללכו ,תורחא תומשנ
הזיא .ולש תוכסמה תא אלו ומצע תא ריכמ אוה רשאכ גישהל ונתיאמ דחא
!ןוחטב
רמואש ומכ ,ךמצעל סנכיה ,םידדצל לכתסת לא ,ימינפה ךלוקל בשקה
."ךמצע ךותל ךל " קוספה
ךל ךל ,םירשואמ םיח תויחל לכותש ידכו ,םייחה ץורמב ליחתתש ינפל
!תיצמתה לא ,רבדה ךות ךא ,ךמצע ךותל
.ךייוואמ תא ,ךתמשנ תא ,ךמצע תא רכה

?"ימצע" הלימה לע תירבעה תרפסמ המו

:ונמצעב הרכהה תובישח לע ונל תזמור "ימצע" הלימה
!"תואמצע"ל ונתוא הליבומ רשא "המצוע" הלימה היובח "ימצע" הלימב
!לאיצטופ תניחבב קר איה המצועה יזא ונמצע תא ריכנ אל םא
לכ רסח םמוד םצע םתס היהנ ( המצועה ) ונלש ימצעה תא הלגנ אל םא
.ההז םילימה יתש שרוש ידכב אלו ,ותמצועב הרכה
,םכתמצוע תאו םכמצע תא ריכהל םילגוסמ םתא קר יכ םכמצע ךותל וכל
,םכרשואו םכתמצוע תרכהל הזה אלפומה עסמל תאצל םילגוסמ םתא קר
לכ ומכ ךא ,תודירי וב שיו תוילע וב שי עסמ לכב ומכ יכ ורכזו עסמל ואצ
!תואמצע - ונלש ימצעה לש המצועה - דעי ןאכ שי עסמ


הנהמ האירק

...אבה עובשב ךשמה
תורומש תויוכזה לכ ®