Make your own free website on Tripod.com

הייפצבש השוחתהלע תניינעמו הטושפ תולכתסה בודה ופל ,"בודה ופ" אוה ילע םיביבחה םירופיסה חא
.ומצעלשכ אלפנ רבד "הייפיצ"ב האור אוהו ,םייחה
התאש ינפל שממ עגר הזיא היה ,ומצעלשכ אלפנ רבד התייה שבדה תליכאש תורמל "
."לכוא שממ התא וב עגרהמ יפיכ רתוי היהש לוכאל ליחתמ
,רצק ךכ לכ אוה ששמתמו עיגמ רבדה רשאכו ,המצע הייפצהמ ,םיתיעל םינהנ ונא המכ
.המצע הייפיצב קותמ דואמ והשימ היהש םיניבמ ונאש

לש התסינכ תארקל ףוגה יוקינו תוננוכתה אטבמש לעופ אוה "הפיצ" לעופה
תרחא היגרנאל "הייפיצ"ב תמייקה היגרנא ונפוג ךותב םינפמ ונא .השדח היגרנא
.תמייוסמ השחותב ונתוא אלמל הרומא רשא
ונא ,ןויקינה תשגרה לשב המיענ השגרה ונל תמרוג הייפיצה תשוחת םיתיעל
.השדח היגרנא וכותל סינכהל לכונש ידכ תומייק תויגרנאמ ונפוג תא םיקנמ
ןויקינ לש השגרה שי השדח היגרנאל הייפיצב היגרנאמ ןקורתמ ףוגה רשאכ
לש המיענ השגרה שח המ רבדל הפצמ רשא םדאש הביסה איה וזו ,תושגרתהו
.השדח היגרנא לש התסינכ תארקל תורהטיה

ונל שי ,ונתוא תאלממו העיגמ איה רשאכו ,היגרנאל םיכחמ ונא םימעפ הברה
רשאמ רתוי םימיענ ויה תואלמתהה ינפל תורהטיהה לש םיעגרה אקוודש השגרה
.תואלמתהה תשוחת

לש השגרהב שחו םצש םדא ותוא לש השוחתל השוחתה תא תוושהל ןתינ
ןמזבש שח אוה לכא אוהש ירחא ךא ,והשלכ לכאמל תמייוסמ הייפיצבו ,תורהטיה
,רתוי הנהמ ןויקינ לש השוחתל םרגש והשימ היה ,תונקורתהה םצעב ,םצ אוהש
!"הייפצב" םישח ונאש השוחת יהוז
."הייפיצ" יורקש ןמז ותואמ תוניהל ונל רתונש המ לכו

הגועהמ רתוי םיתיעל םיעטש ,םיעט יופיצ ותוא ,הגועה לש יופיצה ומכ אוהש ורכז
...המצע


הנהמ האירק

...אבה עובשב ךשמה