Make your own free website on Tripod.com

טנגמכ הבשחמ


םירחאמ רתוי םילודג םינחילצמל םימיוסמ םישנא ךפוה המ ימצע תא יתלאשו יתיהת דימת
?םינוש םימוחתב
יתנבה וז רחא וזב ולפנ תובושתה לכש רחאל ?היצנגילטניאו ןורשיכ תוכזב קר הז םאה
.הבשחמה חוכ אוהו גושגשבו רשואב םייחה םישנאה לכ ןיב רבחמה דחא םרוג שיש
םא החלצהל ךרדב יניצר םוסחמ שמשל הלוכי םג ךא תואלפנו םיסנ תרציימ הבשחמ
.יוארכ התוא םיעדוי אל

דימתת םא ,םהילע המוצע תרצוי העפשה הל שיו םיעוראל טנגמכ תלעופ הבשחמה
ןמז קרפ ךות ,וגישהל ךנוצרבש ( הלחתה םשל ןטק ) המ רבד לע הבשחמב םוי םוי
הפקתל הבשחמה תא ךפוהש המ םצעב -ךלש םייחה לגעמב הלגתיו עיפוי אוה רצק
.בושו בוש אשונ ותוא לע תדמתמה הרזחה איה ,המצוע תלעבו
םויה לש תובשחמה .ךמצעל ןיימדל לוכי התאש הממ רתוי בר חוכ שי הבשחמל
.שממ יח רבד רצוויהל לוכי הבשחממ יכ ןרמשל ונילע ,רחמה לש תואיצמל תוכפוה

יתייה ,תחא לגר לע הלוכ הרותה לכ תא תצמתי רשא טפשמ שפחל הסנמ יתייה םא
קוחרמ וב ןנובתהל רשפאש םושמ "הליחת הבשחמב השעמ ףוס" קוספב תרחוב
.תושדח םינפ תולגל םעפ לכבו ,דצל דצמ וב ךופהל ,בורקמו

ןבומכו ,םייבויח םיבצמ הירחא תכשומ תיבויח הבישחש אוה דואמ טושפ יסיסב ללכ
םילושכמה םה קפסו ןוחטיב רסוח ,דחפ ,הגאד .ךופה ןפואב ולעפי תושק תובשחמ
וב עגרב .סומסוקב יוצמה ביטיהל יפוס ןיאה חוכה לש בוט לוצינ םיענומה םיירקיעה
יאדווב תלקתנ .תוריצע לש בצמל ךמצע תא תסנכהו לושכמ תינב ,קפס ליטמ התא
וז ,"לשכאש ששוח ינא ךא ןחבמל בטיה יתדמל " ,ךמצעל תרמא ובש בצמב רבעב
?עודמו .ףוסבל הרוק ךכ ןכאו ןחבמב ןולשיכל הנמזה תויהל הייושע
עדומה תת .יאלפה ןונגנמב רצויה קלחה אוהש עדומ תתה לעופ וב ןפואה לשב ,תאז
תויבויח התוא ,יבויח עדימב ותוא ןיזמ התאש לככ .ילרטיינ ןפואב לעופ םדאה לש
התואבו רשוע שקבל לוכי ךניא .החלצהו עפש ךרבעל הרגת טנגמ ומכו ךייח לע ןירקת
.ותוא לטבמ םגו ק'צ לע םתוח התא עגר ותואב ןכש ,ינועמ שושחל תע
יפוס ןיא ןוילע חוכ שיש תעדל ךילע ,ךדואמ לכב וב ןימאהל ךילע רבד תשקיב םא ,ךכ
.ךילא ךרדב רבכ תיבויחה האצותהו תיאדו התמשגהש עד .ךתלאשמ אלמל גאדי רשא

."בוט היהיו בוט בושח" :םוכיסל


הנהמ האירק

...אבה עובשב ךשמה