Make your own free website on Tripod.com

.דימת חמש תויהל דציכו - החמשה


החמש אצומ םדא -.םיאולחתה לכל הפורתהו ,רתויב לודגה םסה איה החמשה
תוכז לש תודוקנ ,רוא תודוקנ ומצע ךותב הלעמו ןנובתמ אוהש ךכ ידי לע
בל ירשילו קידצל עורז רוא" ;רמואש םיליהתב בושח קוספ ונשי .תדחוימ
לכ םדוק ךירצ החמשל עיגהל ידכ יכ ןיחבנ הז קוספב בטיה ןנובתנ םא ."החמש
תוערה תונוכתלו תודימל יתנווכ .בלבש תוימומקעה תא רשייל ,בלה תא רשייל
.יסיסב ןפואב םדאה לש תועטומה תוישגרה תוסיפתל וא םדאה יפואבש

שגרה דוקפת ספות ,םדאה לרוג לע ותעפשהו עדומה תת תלועפ ןפוא לש ןויערב
םשייל םיניינועמ ונא ותוא ןויער עדומ תתל קורזנ םא ןכש ,רתויב יזכרמ םוקמ
רושיא הליחת לבקתי אלש הדימב המואמ לועפל לכוי אל עדומה תת ,דיתעב
רשאכ .ךתרטמ תגשה ךילהת תא םיציאמ םיעוגר תושגר .שגרה דצמ המכסהו
.רתוי תורורב תויחנה הריבעמו שגרה ךרד תלעופ ךלש המשנה וילש התא
םירסמה םתוא לכ תא טולקל יונפ התא עגורו תחנ לש ךרדב לעופ התאשכ
.ךילא תרדשמ ךתמשנש

איה החמשל עיגהל םיכרדה תחא - קוחצה ןיינעב םילימ המכ תישאר ךא
תישגר הנצקהמ םדאה תא ררחשל החוכבש םושמ הלודג קוחצה תולעמ .קוחצה
.ידימ הקימעמ תוננובתהמו
רשא ,קוחצ לש אתחנתא "תושעלו" לגעמהמ הצוחה ץופקל םעפ ידממ ץלמומ
.םיזונגה שפנה תוחוכ תא ררחשתו בלה תא חתפת

םה ךכ לשבו ,ידימ הלודג תוניצרב תועפותה םלועל םיסחייתמ םויכ םדאה ינב
תופחל תואב חוכה תונגפה לכ .הרצ יד טבמ תדוקנב םיעקבתמו תושימג ירסח
.ונתוגהנתה תא ץרתל ידכ ןויגהב םישמתשמ ונא .תימויקה הדרחה תכשח לע
קדצה לגד תפנהב ידיימה ךרוצה ,תרתסנ השלוח לע תופחל אב חוכב שומישה
,העוט וא קדוצ התא םא ללכ בושח הז ןיא איה תמאה .דחפו השלוח לע הסכמ
.רשואמ תויהל יאדכ רתוי הברה
אוה תיטגרנא םייח תמירזבו רשואב םיבושחה םיביכרמה דחא יכ ,ךל עד
.קחשמה חור תא תולגלו לילק תויהל תלוכיה

,רתוימ דבוכ רצונ ,ידימ הלודג תוניצרב תובשחמ וא םיבצמ םיחקול רשאכ
הדבכ הסמהש לככ ,רמוחל ךשמנ רמוח , רמוא קיתע ילבק קוח .רתי לקשמ
וניתובשחמ רשאכ .הדיבכה קוחכ רכומ הז קוח .רתוי תכשומ איה ךכ ,רתוי
לש השוחת תורצויו תוקיעמ ןה ,לקשמ תודבכו תובושח ,ידמ תויניצר תושענ
.המוצע תופייע
אלל קחשל הצור התאש דיקפתה תא רחבו ךלש הריחבה שפוחב שמתשה
םידיקפתה תועמשמ המ תעדל ידכ םג לבא .תויהל רומא התאש המב תולתה
.הווהב רחוב התאש

חור תא ןיבהל תלוכיה םע קודה רשקב הרושק םדאה לש תיתימאה הריחבה
,דיקפתב עוקת התאשכ תוצצ תויעבה .הרטמל ךפהיהל ילב ,ךרדבש קחשמה
תא דמל .היווהבש בגשנה יפויה תא ונייה ,ךרדה תא יח אלו הרטמל דבע השענ
המכ דע הארת זאו תווחל לחתה ,חתפיה .עשעתשהלו דומלל ,בוהאל תלוכיה
.םיפי םייחה

:םוכיסל
.ךביבס םיעפושה םייחבו םרוזה יפויב אלא ,קדצה יאבו באכב דקמתת אנ לא
תיעבטה החמשה התוא תא ךב חיפהל תנמ לע וב יד ,האירבה אלפב טבמה םצע
.ךבש דליה לש


הנהמ האירק

...אבה עובשב ךשמה


תורומש תויוכזה לכ ®