Make your own free website on Tripod.com

םירבגו םישנ לע


,"ןהידעלב רשפא יאו ןתיא רשפא יא םישנ" ;רוטיקה תא ריכמ אל ימ
"...לבא , םהידעלב רשפא םירבג" ;תרמואש תישנה המכוחה דגנמו
ףסכ ךכ לכ ,םינימה ןיבש לדבהב םיקסוע םירפוסו םירוט יבתוכ ,םיגולוכיספ הברה ךכ לכ
דחא לכלש םושמ ,תפתושמ הפש אוצמל ,ינושה תורמל ,ןוצרה לשב לכהו ,ןיינעב עקשומ
.תושונאל םרותו הפי דצ םינימהמ

לע זמרמ ימשגה םפוג ךא ,יזיפה םנבמב קר ץוענ וניא םירבגל םישנה ןיב לדבהה
.םהלש הנושה ישפנה הנבמה לע ,רמולכ ,םתוינחור

לש התמשנ וליאו ,(ערזה לעב אוה ימשגה רושימב) לעופל האיצומ רבגה לש ותמשנ
לאיצנטופ ותוא תא לעופל איצוהל החוכבש וז איה ,(םחרה)הניזמה עקרקה איה השיאה
.רבגה לש ושפנב ןומטש

!העגרה

.ואסיכמ עגרה הזב ץפוקה ישנה ןימה ןעמל הדעונ וז הקספה
!ריהבהל םוקמה הפ
וחוכ השיא אלל רמולכ ,"השיא תדמוע חילצמ רבג לכ ירוחאמ " :אוה טפשמה םנמא .1
.לעופל אצי אל רבגה לש
!חרכהב אל ךא ,"רבגה דמוע החילצמ השיא ירוחאמ " תמאב םיתיעל .2
.רבגה לש ותרזע אלל תאז תושעל הלוכי איהו םימוצע תוחוכב הנוחינ השיאה

ןאכמו ,תולקב תיהולאה תמאל רבחתהל התלוכיב ינחורה חוכה תלעב איה השיאה
.תיביטיאוטניאה הניבל ,תימסוקה תמאל התורבחתה
.ודיל השיא אלל שמוממ יתלב לעופל םירבדה תאצוהב ברה וחוכ ,לאיצנטופ אוה רבגה
,תפתושמ הריצי ,ףתושמ ןיינע אוצמל םהילע ,השיאל רבג יב המאתה היהיתש ידכ ןכלו
.ןיינע קפסמה "קבדה" איה וז הריצי (םידלימ ץוח) תפתושמ הריצי םהל שי רשאכו

?הפשב השיאהו רבגה תונוכת תא תירבעה תפקשמ דציכו

"רבג" םינימהמ דחא לכ לש "השלוחה תדוקנ" תא ולא םילימ יתשב הגיצמ תירבעה
."השיא"-ו

?"רבג" עודמ

אוה ,רתוי םינותחת םיקלח תרזעב ותוא ליעפהל רשפא יאו דובעל ליחתמ ושאר רשאכ
!הכרבל ותלד חתפת ןכאו "רגוב" הלימב תואהו ,תויתואה רדס תא ףילחהל וילע !רגבתה
ונילע ונב ןומטש לאיצנטופה תא שממל ידכ ךא ,ןטקה דליה ונשי (םישנו םירבג) ונלוכב
.רגבתהל

?"השיא" עודמ

."ישנ" הלימה תא םיריכמ ונא ירהו "ישנ" אוה הלימה שרוש
אוה יוטיבה) "החכש" השוריפש "ישנ" הלימה תמייק הלימל שי תפסונ תועמשמ ךא
.(החכשל חוורה יוניכ

?רשקה המ זא

תירבעהש ומכ ,"תישנ השלוח" יוטיבב שומישה תא אוצמל ןתינ "ישנ" הלימל ליבקמב
הלימב תישנה השלוחה תא תפקשמ איה ךכ ,"רבג" הלימב רבגה לש השלוחה תא תפקשמ
תויהל השיאל הל לא ,חוכשל השיאל רוסא "החכש" איה השלוחהו ,"ישנ"/ "השיא"
ותוא תא תוארל התוא םיבבוסל רוזעל הילע יהולאה רואל תרבוחמ איהש םושמ !תיביסאפ
!תיהולא המכוח התוא תא ,רוא
םיקזח רשא םישנא םתואל תחלוסו הדיקפת תא תחכוש ,תויביסאפב תגהנתמה השיא
הכובנ םלועה לומ תדמוע איהו ,רגבתהל "רבג" ותואכ החילצה אל ,השעמל ,תיזיפ הנממ
."הנשי" ןיידע איה ,השיאכ אלו הדליכ
לש השלוחה תדוקנ תא הארנ הלחתהל ףוסהמ "ישנ" הלימה תא ארקנ רשאכ ןכאו
התוא םיבבוסה םישנאה תא םוקמב דימעהלו רגבתהל ,ררועתהל הילע "ןשי" ,השיאה
...ימ תא םיעדוי םתא רקיעבו
.לאיצנטופ היצנטופב וב םייקש רבגה ותוא תא


:םוכיסלו

ןיב קבאמ ןאכ ןיא הרבחלו םמצעל תובר םורתל םילוכי רגבתהל וחילצהש השיאו רבג
!הוולשה אובת הירחאש תורגבתהל ןימ לכ לש קבאמ ןאכ שי !םינימה


הנהמ האירק

...אבה עובשב ךשמה


תורומש תויוכזה לכ ®