Make your own free website on Tripod.com

לרוגו לזמ


?לזמ שי לארשי םעל םאה
איהו ,םידוהיה םיפוסוליפה ןיב הז ןיינעב תקולחמ התיה דומלתה תפוקתב רבכ
תא ולביק וזה הפוקתה לש עדמה ישנא בור .םייניבה ימיב הבר המצועב הרזח
םדאה ינב לע רבועה לכ תא וארו ,ףסה לע התוא וחד אל תוחפל וא ,היגולורטסאה
ירמגל ואצוה םדאה ינבש ונעטש םהמ ,ודגנתה םייתד תועד יגוה לבא ,לזמב יולתכ
תלועפב םא ,הרישי ךרדב םא ,תולזמה לע עיפשהל רשפאש ונעטש םהמו ,תולזמה תושרמ
.תולזמה לע טלושה אוה לאה ,רמולכ -תויגאמ

לזמה והמ
:תויועמשמ יתש שי לזמ הלמל
.לרוגהמ דרפנ יתלב קלח אוה לזמה רמולכ ,םדא לש וקלח תנמ ,לרוג .1
.תולזמה לגלג תא םיווהמה םיבכוכה תצובק הרשע-םיתשמ תחא לכל יוניכ .2

.'וכו םיאושינ ,תירב ,החמש לעבל תלבוקמ הכרב - בוט לזמ
.םייחב החלצה רסוח ,רמולכ ,רוחש לזמ - ער לזמ

,"תוכזב אלו וב יולת לכה " :בותכש םיאצומ ינאש ומכ , ירקיע דיקפת היה לזמל
.הסנרפו םידלי רשוע ,המכוח םדאל םרוגש אוה לזמה

.לזמב יולת וניאש םלועב רבד ךל ןיא ךא ,שארמ רזגנש ולרוג דגנכ לועפל לוכיש םדא ןיא

......אבה עובשב ףסונ קרפ