Make your own free website on Tripod.com

!ךדי ומב בצע


ותוא אלל -ונתוא ןבצעמש רחא והשימ םייק דימת !םיינבצע אל םעפ ףא ונחנא
!םירשואמו םיטקש ונייח ויה םדא

?"תנבצעמ" הלימ התוא לש השוריפ המ :תאז לכב לבא
ולש תלוכיה יא לשב עבונה טקש רסוח שח םדא ובש בצמ איה "תונבצע"
ידלת בצעב" באכה תיווח לא בצעה רשקתמ ארקמבו ,ןותנ בצמ םע רדתסהל
!"םינב

םע ולש תומלש התוא תא שוחל לוכי וניא אוה "םיבצע" ךותמ לעופ םדא רשאכ
.תיזיפ הסיסתל ול םרוג והשימ .ותוא בבוסה םעו ומצע
תלעותמ הניא רשא הבר היגרנא לשב עבונה יטגרנא טקש רסוח איה "תונבצע"
לוכי אוה ןיא היגרנא התוא תא לעתמ וניא םדא ותואש םושמו ,יתריצי קיפאל
."םיבצע"ה ןאכמו הוולש הרוצב תבשל

ןוכנה קיפאב תולעתמ ןניאו ונפוגב תואצמנה תופדוע תויגרנא ןתואמ רטפהל ידכ
!תיתריצי הרוצב הלאה תויגרנאה תא "בצע"ל ונילע ,ונתוא תואלממו
שוחנ ילוא .תונבצעה תשוחת תא שוחנ אל הזכש בצמבו לועפלו רוציל ,בצעל ונילע
,םירצוי ןכא םהש םישחש םישנא םתוא לע .תובצע אל ךא ,םיחתמ ,םיצחל
תא אל םיבצעמ םהש ,תעדל זגורו תובצע םישח תאז לכבו םיבצעמו םילעופ
!םירחא םישנא לש תונוצרו תופיאש אלא ,יתימאה ימינפה םמלוע

?בצע והמו

לועפל לוכי וניאו והשלכ יתריצי קיפאל ומצע תא לעתל חילצמ וניא רשא םדא
םושמ ול תמרגנה תונבצע ,בצע לש השוחת שח ,ומצע לשמ הריצי לש היגרנאב
.היישעה םלועב תיאטבתמ הניא ותמשנש
שח אוה תעכו,ולש היגרנאה לכ תא איצוה רבכ םדא ותואש ירחא קר עיגמ בצעה
תויגרנאה תרזעב גישהל לוכי אוה ןיא יכ לע בצע שח אוה ,היגרנאמ ןקורמ
.ושפנ הצפחש תא וב תומייקה
התוא ,המלענ ותביבסב התייהש היגרנא רשאכ םג בצע תשוחת שוחי םדא
לע בצע איה (לבאה תפוקת ירחא) רטפנ בורק םדא רשאכ םישחש בצע השוחת
.ונתיאמ החקלנש היגרנא

!הז גוסמ בצע לע תירבעה ונל תרפסמ המ

המינפ ןיעה תוננובתה לע ונל תרפסמ ע תואה
שי םינפב יכ יולגה לע רתסנה םהב ברש םיקידצ םתואל תכיישה צ תואה
.תונקיר לש וא תואלמתה לש יהשלכ היווח
ארבנ התרזעבש ב -ה ומכ !השדח הריצי לש הווקתה לע ונל תזמור -ב תואהו
ונל רתונש המ לכו האירבה תויווח לא הרזח רובחל התרזעב ונא לכונ ךכ ,םלועה
רבחתהל ,ונלש יתמצועה "ימצע"ה לא תירבעב תמייקה הלימל רבחתהל אוה
לע רבגתהל ונל רוזעתו תולעותמ יתלב תויגרנאמ ונתוא הקנת רשא "מ" התואל
"בצע"ל שדחמ שדחל לכונ ונלש ימצעה םע תורכהה תרזעבו ,תונקירה תשוחת
!ונתוא ןבצעל לכוי אל שיא זאו ,ונמלוע תא

הנהמ האירק

...אבה עובשב ךשמה


תורומש תויוכזה לכ ®