Make your own free website on Tripod.com

!רבסה ירבד תצקו


ךמס לע קימעמ אשונ חותינ לבקמ אל" :טוטיצ הנהו ליימ יתלביק הנורחאל
ולא ןיעמ םיאשונב לופיט תוארל ףידעמ יתייהו תודדוב תויתוא לש שוריפ
."תישעמו תיצרא רתוי הרוצב

ןוויכ םירחא םישנאל רוזעל יתיצר ,יכרד תליחתב תובר תולאש ויה יל םג
רשאכ םירחאל רוזעל לכוא דציכ ךא "ידועיי" והזש עדי יכותב ימינפ לוקש
.ימלוע תא יתנבה אל ןיידע
הברה ךכ לכל הנעמ רושקתה תרזעב יתלביקש ןוויכ קתרמ עסמ הז היה
.יתוא ודירטהש תולאש

...ןכבו

.הלימ לש החוכ הלודג המכו ,תויתואה לש םשוריפ

.המצע היווחה םצע לע תוא לכ תרזעב תזמרמ תירבעה

חתפ תחתופ תוא לכ .םייזיפאטמ תוחוכל (יפארג) יזיפ גוציי ןה תויתואה
םיאטבמ ונא רשאכ םיווח ונאש תונושה תושוחתה ןאכמו ,תונוש תויגרנאל
.וייחב ותוא הוולמה םדאה לע ומשל הברה תובישחהו ןתוא
.תושגרה ךרד אלו ,תינחור הנבה ךרד תווהל שי ונמלועב רמוחה תיווח תא
םה תושגרהש םושמ ,ויתושגר ךרד ארובה רוא לא רובחל לוכי וניא םדאה
,הבהא) םייח ילעב םג םיווח תושגרה תא .הכומנה שפנהו ןויגהה לש םירצות
שי תורסמנה תונבה ךותמו ,הלא תושגר ןיבהל ונחוכב ךא (...האנש ,דחפ
.תרחא וא וז השוחת תווחל וננוצרב םאה טילחהל

םדאה לעו תימסוקה תמאה ,הנומאה לע םירסמ םיאבומ ולא םירמאמב
.טרפכ

,"חתמ" ומכ תוזיגרמ םילימ רשואה לא ךרדב תורצועש םילימה ןהמ
."הגאד" ,"זגור"

."ןוצר"ו "החמש" ,"הבהא" ומכ תומיענ םילימ תוחתופ חתפ הזיא

.ונתוא בבוסה םע ונלש רשקה תא תועיבמה תורשקמה םילימה ןהמ

.הליעי הרוצב תלוזל רוזעל ןתינ דציכו ,תוכמותו תורזועה םילימה ןהמ

הוולשב תוכזל הצורש ,וייח תא אפרל הצורש דחא לכל םידעוימ םירמאמה
ריבסהל ,ץעייל קר םילוכי םירחאה !תאז תושעל לוכיש דיחיה אוה יכ עדויו
.ומצעב םדאה הווחי הראהה תאו הבהאה תא ,תושוחתה תא ךא ,ךירדהלו

שגרה תא ןיבהל םדא לכ לש ותלוכיבו ,םילימה תא םיריבסמ םירסמה
דציכו !רבדה ךפהל וא ישיאה ונוליממ וז הלימ איצומ אוה םאה טילחהלו
.ונולימל וז הלימ ףיסוהל ןתינ

םירחא םישנאל םירזוע רשא םישנאה םתוא לכל רוזעל םידעוימ םירסמה
כ"הסב אוה לודג רהכ ול הארנש המש םדאל ריבסהל תרזוע תחא הלימ תנבה
.לצ
םילימ רצוא דמולה קוניתל ומכ הלימה התוא תא ריבסהל אוה רתונש לכו
תויווחב רישע ךכיפלו ,תונבהב ראומ היהי ומלועש ידכ שדח

ונוצרב םאה טילחהל דחא לכ לע ,תויתואו םילימ לש ץבוק שי ולא םירמאמב
רשא הז שגר לע רתוומ אוה הנבה ךותמ םאה וא ,הלימה התוא תא תווחל
.תינחורה ותוחתפתה תא רצוע

תולעהל ךרוצ שי ,הרקיעמ תירמוח תועדומ איה םישנאה תועדומש ןוויכ םויה
התואמ קלח אוה ירמאמב .םדאה ינב לש תינחורה תועדומה תא הרזחב
םתוא תולעהלו ,חורל םתועדומ תא םישנאל ריזחהל התוהמ רשא תינכות
.תוינחורה תוגרדב

.הלקו הריהב הרוצב םירבדה תא ןיבהל ליחתהל םדא לכ לע
קלח ןה ולא םילימ יכ הנבהו הבהאב וילא רובחל ןתינו ,ץוצינ םייק דחא לכב
.ונתוהממ
.םכמלועל רוא ובה


הנהמ האירק

...אבה עובשב ךשמה


תורומש תויוכזה לכ ®