Make your own free website on Tripod.com

!םיבושחה םירבדה.תויהל םיכירצ םה ךכ ,תוחפל וא ,דימת םיבושח תמאב םיבושחה םירבדה
הזשכ קר ,םימעפל םיבושח תויהל םילוכי םניא -תמאב םיבושחה םירבדה
םתובישחב םיעבשנו םיענכושמ ונא הלחתהב .ונל רדתסמ ,ונל חונ ,ונל םיאתמ
םסרכמ והשמ ,םינשה ךלהמב ,ןמזה םע .וניבגל םימיוסמ םירבד לש
המ ?םעפ ונל םיבושח הכ ויהש םירבדל הרק המ .םירבדל ונקנעהש תובישחב
?ןמזה יניש םהב תוסגונשכ ונייחב םירחאו הלא םירבד לש תובישחל הרוק
.עירפת אלש ,הכושח הניפל תקחדומ ,הדיצה תטסומ טושפ איה בורל
אל" ,"יל רדתסה אל טושפ" ;ןוגכ םייוטיבב ללכ ךרדב תוולמ הלא תוקחדה
,"םעפ קר הרק הז" ,"תינכט היעב קר וז" ,"הרקמב קר הז" ,"ןמז יל היה
םיליטמ ונא םימעפל .הלאב אצויכו "האבה םעפב"...לבא ,יתלדתשה ארונ"
אל הז םייחה ,הארת" ,"יתוא ןיבמ אל טושפ התא" ;םירחאה לע המשאה תא
."ןוכנ אל רואב הז תא האור התא" ,"ידימ רתויל הפצמ התא" ,"ןבל רוחש
ונאש העשב םהב םיטקונ ונאש הנגהה ינורמת תא בטיה םיתרשמ הלא םייוטיב
וז .םתובישחב ונמאהש םירבד לש ("!דבלב ינמז הז") הניפל הטסהב םיקוסע
המ ,םילשהל תחטבהש רפס ,הרהבה תחיש ,תולמעתה ,הטאיד תויהל הלוכי
;רקיעבו ,חונתש ירחא אצמתש תיתימאה תודידיה ,השעת אל בושש תחטבהש
.ןמז ךל היהישכ הלגתש תחטבהש םייחה לש תועמשמה
תונטקה הרגשה תוגספ ןה תמאב בושח השענש המ ,רבד לש ופוסב ךא
היעבהמ ץלחיהל ךיא ,יעגרה ישוקה לע רבגתהל ךיא ,רדתסהל ךיא ;םוימויה
ותכניפל דחא לכ תחנו רשוא לש םירוריפ המכ דוע ףוסאל ךיא ,תיחכונה
לש המידרמהו תפטושה תובישחה תוילשאל תחתמ ,םייתנבו .הטועפה
תובישחה תוסיפ הרכהה תתב ןהל תורבטצמ ,הל ץוחמו הטועפה הרגשה
אלש םישעמה ,ורשוה אלש תועמדה ;ןהל רכיה ינמסו ,תוחנזומהו תויתימאה
ומרק אלש תובהאה ,וגהנ אלש םיגיגהה ,ושחרתה אלש תוחישה ,לעופל ואצוה
,ןבומכ ,הדונ אל םלועל .שיגרהל ונמצעל ונרשפיא אלש תושגרהו םידיגו רוע
,וחנזנש ,הלאה םיבושחה םירבדה תא לעופה לא איצונ אל םלועל ילואש
,"הזל לשב אל ןיידע ינא" ;הייהשה תוקינכטב הבר תונמוימ שוכרנ םייתניבו
רחואמ אל םעפ ףא ,"םיאתמה ןמזה עיגה אל דוע" ,"וישכע יל םיאתמ אל"
התא ,ץר ןמזה הייחדל הייחדמו ."המיאתמה תונמדזהל ןיתמהל ךירצ ,"ידימ
תובישחהו .תוילנבבו ךכב המ לש םיניינעב םיאלמ םייחהו םישיש ןב
...והשכיא ונתיאמ הקמח תיתימאה תובישחה !תיתימאה

ןפואב בושח וניא תמאב בושחש המו) דימת בושח םעפ בושח היה המ ךא
ןניא היפוסוליפה וא הקיסומה ,תונמאה םוחתב תולודגה תוריציהש יפכ .(יסחי
.ונייחבש םיבושחה םיכרעה יבגל םג ךכ ,ןמזה ףולח םע ןתובישחמ תודבאמ
,האלהו הנממ וניטס ונחנא ;םלועמ ונייחמ םצעב הגוסנ אל תיתימאה תובישחה
.גגוחה עגרה לש תינשערה הילאוטקאה לא

;םירוענה תייער לא ,תודלויה תיב לא ומכ ,תובישחה לא בושל אופיא בושח
תישפנ ןנוכתהלו ןאכ רקיעה המ בושו בוש ונמצעל ריכזהל ,בוש הילא ררועתהל
תובישחה םע ביטימ וניא ןמזה ...דועו םעפ דועו םעפ דוע תאז תושעל
אקווד ;ינשערה ,יוושכעה ,יתנפואה תבוטל ןמז רובעכ תשטננ איה ;תיתימאה
ללכב תומייקה תויובישח- ודואספה לכל תועמשמו קודיצ תתל הרומאה ,איה
.דבלב התוכזבו ,הילא סחיב


הנהמ האירק

...אבה עובשב ךשמה


תורומש תויוכזה לכ ®