Make your own free website on Tripod.com

'ב קרפ לרוגו לזמ


?ונייחב טלושה לזמה והמ תעדל לכונ דציכה
:םיירקיע םימרוג ינש םימייק
םשה רפסמ .1
הדיל תעש ,הדיל םוי ,הדילה ךיראת לש ירפסמ בושיח .2

.תוירשפאהו החפשמה ,השרותה ,הבורקה הביבסה תא אטבמ םש
ובש םוי ותוא לש היגרנאה בצק לע דיעמה ימינפ חוכ אוה הדיל ךיראת
עובק אוה הדילה ךיראת .םייחה ףוס דע םורזל ךישממ הז בצק .ונדלונ
תקבדומה תיוות וניא םש ,יונישל ןתינ םש ,ותמועל ,יונישל ןתינ יתלבו
.תמאב םדאה ימ תוארהל יושע אוהו ,ותוהז אוה םדאה לש ומש ,הרקמב
תררועמה המירזה לש הקחדה תמייק ,הדילה ךיראתמ ןטק םשה רפסמ רשאכ
.ויתופיאשו ויתונוצר תא םשייל השקתמ םדאהו ,תויעב
הדיל םוי ,קודבל שי ,םישעמב חילצהלו רבגתהל ינחור קוזיח תתל תנמ לע
.ומשו

דוגינ שי םא קודבלו ,(דבלב) ומא םש לשו ומש לש ירפסמ בושיח ךורעל שי
הלועפ וא םירוגמ םוקמ תפלחה ,םשה תפלחה לש תורשפא תמייק ,ולזמ חוכב
.('דכו הכרב ,עימק ) תינחור

לזמ יונישל אמגוד הנהו
ידי-לע ןתינש ןיד רזג תונשל םיכרד עברא ןנשי ,שרופמב םירמוא תורוקמהש יפכ
םוקמ יונישו םש יוניש ,הקדצ ,הליפת :ןהו ,םימש ימרג
,םינב ולזמב ןיאש םיבכוכה יפ לע הארו םלפודמ גולורטסא היה וניבא םהרבא
יואר ינא ןיאו ,ילש בכוכבו לזמב יתלכתסה" ,םלוע ןוביר ינפל רמאו דואמ רעטצה
לעמ התא הז עגרמש ,הבוטל ךלזמ חוכמ אצ :ה"בקה ול הנע "ןב דילוהל
.הבוטל הנתשי ךלזמו ,םתחתמ אלו ,םיבכוכה
ועבקש המ תורמל ,םלזמ תא התניש ירשו םרבא לש םמשל 'ה תפסוה יכ םיאור ונא
העיפוהש , ירש לש 'י תואה .קחצי ול וארקו רכז ןב תדלוהל וכז םה ,םיבכוכה
תויתוא יתשל הקלחתהו -קחצי לש ומש תליחתב העיפוהו הרבע ,המש ףוסב
.םלזמ הנתשנ ךכו ,'ה הלביק הרשו 'ה לביק םהרבא ,'ה
.קחצי לש ומש רבסה

.וניבא םהרבא הסנתהש תונויסינ הרשע דגנכ הזו ,רשע אוה הירטמיגב הרפסמ -דוי תואה
קחצי תא הדלישכ םיעשת תב התיה הרש -םיעשת אוה הירטמיגב הרפסמ - צ תואה
.הלימ ימי הנומש דגנכ הנומש אוה הירטמיגב הרפסמ - ח תואה
.קחצי דלונשכ האמ ןב היה וניבא םהרבא - האמ אוה הירטמיגב הרפסמ - ק תואה

...אבה עובש ךשמה