Make your own free website on Tripod.com

הריחבה שפוח

תיעבטה החנהה ןיבו םדאה לש הריחבה שפוח ןיב הריתס ןיא םאה
?שחרתיו שחרתמש המ לכ שארמ עדוי לוכי לוכה םלועה ארובש
?השעי המו עירכי ךיא שארמ עודי 'הל םא וישעמב ישפוח בשחיהל לוכי םדאה םאה

תא ול ןתנ אלש ןכתיי אל ,ומלצב םדאה תא ארב ה"בקה םא תרמוא תודהיה
הצר וליא ,וארוב ידיב הבוב ומכ אוה ,הריחב שפוח ילב םדא ,הריחבה שפוח
םתוא ארב עודמ ,םיטוחה חוכב םיעעונתמה םיטמוטואב ,םימלגב ארובה
?ומלצב
ה"בקהש יפ לע ףא ונדיב הנתינ הרירבהש הנקסמה תא תרשאמ הרותה
.בוטה תא גישהלו ערה ןמ ענמיהל ונל הרומו ,הפצמ אוה הריחב הזיאל ונל רמוא
ונתוא ריאשמ וניא אוה -יללכה ןוויכה תא ונל הארמ קר אל ה"בקה :תאז קר אל
.הכרדה אלל
תוכרבה לכו תוללקהו תורהזאה לכ - הכרדה ןאכ שי - הייפכ ןאכ ןיא ,רמולכ
אלוליא - וישעמל םדאה לש ותוירחא לע םיססובמ ,שנועו רכש ,הרותב תובותכה
ורמאנ םיאיבנה ירבד ירהש ,ןכותמ םיקיר ויה םיאיבנה ירבד לכ ,וז תידוסי החנה
.םישעמ יוניש ידיל םאיבהלו םדאה ינב לש ישפוחה םנוצר לע עיפשהל ידכ
קזחמ 'ה ,ולשמ ךרד ול רחבש ימ םלואו .םדאה ידיב איה ךרדה תריחב
.וישעמב ותוא
לועפל םדאל חינמ אוה םא ,ותוא גיהנהלו ,םלועב טולשל לוכי ה"בקה ךיא
?םנוצר יפל

םביל תא קזיח 'הש םימכח ירבדמ הריחבה שפוח ןורקיע לע םישקמ שי
תאזה היעבה תא ריהבהל ןתינ ,"הערפ בל תא 'ה קזחיו " ןוגכ םדאה ינב לש
:תוידומלת תורמימ המכ תובקעב
"בייח ידי-לע הבוחו יאכז ידי-לע תוכז םילגלגמ" .א
"הריבע תררוג הריבעו ,הווצמ תררוג הווצמ" .ב
"ול םיעייסמ רהטל אבה ,ול םיחתופ אמטל אבה " .ג
ול םיחיכשמ תחא הווצמ חכש ,ול םיעמשמ תחא הווצמ עמש " .ד
:ףתושמ רקיע שי וללה תורמימה עבראל ,םינוש תצק ןהינוגש ףא לע
קזחמ 'ה ,ולשמ ךרד ול רחבש ימ םלואו .םדא לכ ידיב איה ךרדה תריחב
"ותוא ןיכילומ הב ,ךליל הצור םדאש ךרדב " רמאנש יפכ ,וישעמב ותוא
.םדאה לש תישפוחה ותריחבל תדגונמ הניא תאז הדבוע
?שארמ עודי לכה ןיבו הריחבה שפוח ןיב הריתס שי םאה
,שארמ העידיה ,תקדצומ יתלב איה הלאשה םצע ,תובר תובושת תאז הלאשל
שארמ העידי ,ונוצר תא הפוכל עדויה תא השוע הניא ,דיתעב והשימ השעי המ
.הז תא הז םירתוס םניא ,הלועפ שפוח ןתמו

:םייחה ךותמ תואמגוד ןתאו

דומלל תועש המכ דוע ךישמהל םכדיב הרירבה ,וידימלתל רמוא הרומ .1
םאהו ?דחא לכ השעי המ עדוי וניא אוה םאה .וצרתש המל םייונפ תויהל וא
?דימלתה לש תישפוחה הריחבב תמגופ תאזה העידיה

תוגלפמ וליא שארמ תעדוי איה בור יפ לע ,טנמלרפל קוח העיצמ הלשממה .2
.דיגי ךרעב המו טנמלרפב רבדי ריצ הזיא ,ודגנ וליאו ודעב הנעבצת
הנוצר תא הפוכ איהש ,החירכמ איהש רמול רשפא תאזה העידיה ללגב םאה
אל שיאו ,הלישכהל הצרי ימ םג תעדוי הלשממה ?םיריצה לעו תוגלפמה לע
.הלישכהל ותוא החירכמ איהש רמאי

תניחבמש אלא דוע אלו ,םיבלתשמ םניאש םירבד ינש הלא ,חירכהלו שארמ תעדל
תיחרכה תינויגה האצות איה ,שארמ לוכה לש העידי .ללכב רשק םהיניב ןיא ןויגהה
.הווהה ןמו רבעה ןמ רורב תוחפ וניא דיתעה ךכיפל ,הדבועה לש

"הנותנ תושרהו ,יופצ לכה " םכסנ הטושפו הרצק ךרדבו

...אבה עובש ךשמה
םולש תבש