Make your own free website on Tripod.com

ערה תייעב


ןנורתפ תא שקבמו ןהב טבלתמ םדאהש תויחצנה תויעבה תחא איה ערה תייעב
םיעגפה יובירו ,לבוסה םצוע ,ותלועפו ערה תיווה םצע ,םייחבו הבשחמב
תא ודירטה ולא לכ ,יתרבחהו ירסומה ערה יוליג ןכו ,םייחה ימוחת לכב
ותישאר ,ויתוביתנו ערה רוקמ לע לואשל םדאה תא וררועו םלועמו זאמ הבשחמה
.וילע רבגתהל םיעצמאו ךרד שפחלו ,ותוירחאו

םלשו בוט אוהש ,ה"בקה לש ונוטלש םוחת ךותל ערה אב ןכיהמ – הלאשה תלאשנ
?םלועב רבגתמו םייקתמ ערה דציכו ,תילכתב

,םלועה תגהנהב רישכמ ול שמשיש ,ונוצרב ערה תא איצמה ה"בקה – הבושתהו
לא לש ולעפמכ בוט אוה םלועה ,בוטה תילכת תגשהל יעצמאכ רצונ ערה ,רמולכ
.האירבה תילכת אוהש םדאה ליבשב וב ןתינ ערה , בוטו דיחי

:םדוקה רמאמב ןיוצש יפכ )םדאה לש תישפוחה ותריחבל םלועב םימייק ערהו בוטה
.("הריחבה שפוח"

הטילש ונל היה אלש תוינכותל ונדלונ םאה ?םדאל םירוסיי םיאב םצעב עודמ
?הילע

,הדיל םוי :הטילש ונל ןיא וילעש םיוסמ םירקמ ףוריצ ךותל ונדלונ ונלוכ
.תוומה ןמז ןבומכו ונל ורחבש םשהו ,הדיל םוקמ ,הדיל ךיראת ,הדיל תעש

החלצה רסוח – אמגודל ,םיבר םיאשונב םייחב ונל עירפהל לולע הז םירקמ ףוריצ
ונחנא ןכ לע ,ונתערל לעופ לכה ,תורבסומ אל תולחמ ,םינוש םיבוכיע ,יללכ
גציימ רשא ימסוק ןובשח ירפ איהש םושמ תוניצרב ונלש הדילה תפמל סחייתהל םיכרצ
הריחבב םג ךא ,םהב דלוויהל ונילע היהש העשהו םויה ,הנשה ,הפוקתה תא
.המצע לע ונלש המשנה הלטנש תישיאה

?לזמ רסוח םה םייחב ונלש םישקה םאה ?ונלש ןוקיתל תוביוחמה יהמ הלאשה תלאשנ
.?תוינחורל ביתנ וא ?שנוע םה םאה -םייחב םירבשמ ?םימדוק םישעמ ןוקיתל ךרד וא
:םהו םהילא סחייתהל ךירצש םיירקיע םימרוג ינש םנשי
ונמש לש ירפסמ בושיח -א
הדיל תעשו הדיל םוי ,הדיל ירפסמ בושיח -ב
.םייחב ונלש תויורשפאהו החפשמהו השרותה תא ,הבורקה הביבסה תא אטבמ ונלש םשה

וב םוי ותוא לש היגרנאה בצק לע דיעמה ונלש ימינפה חוכה תא אטבמ -הדילה ךיראת
.םייחה ףוס דע םורזל ךישממש ונדלונ
רשפאש םיארקנ ונא ובש םשה תמועל ,יונישל ןתינ יתלבו עובק הדילה ךיראת ,רמולכ
ונלש תוהזה אוה ונלש םשה ,הרקמב ונילע תקבדומש תיוות אוה ונלש םשה .תונשל
.המשנה שרוש אוה םשהש תויה ,תמאב ונחנא ימ ונל תוארהל היושעש
תמייקש ירה ,הדילה ךיראת רפסממ לודג וא הווש םשה רפסמ רשאכ – ךכ אוה בושיחהו
ךיראתמ ןטק םשה רפסמ רשאכו ,םייחב החלצהו ימינפ טקשל האיבמה היגרנא לש המירז
תא םשייל השקתמ םדאהו ,תויעב תררועמה ,המירזה לש הקחדה תמייקש ירה הדילה
.םייחב ולש תופיאשהו תונוצרה

.ערה ןיעל תורוקמה תוסחייתה

הלוכי איהו ,םינפה יאר איה ןיעהש םושמ ,הער ןיע אלו רכז ןושלב רמאנ ערה ןיע
.האנק לע הרומה "הרצ וניע" ןבומב עורה רישכמכ שמשל

?הבוט ןיע הז המו ,ערה ןיע הז המ

ולזמב קיזהלו עוגפל יושע ,םירחאב האנק לש סחיו ער טבמו ןיע תורצ – ערה ןיע
.םדאה לש ותבוטבו

ןוצרו תוחלצהב האנק רסוח ,תלוזל בל בוטו ןוצר לש סחי ,בל תובידנ – הבוט ןיע
.םישנאל רוזעל

?ערה ןיעמ םתעגפנ ןכאש ועדת דציכ

,ערה ןיע ,לבס ,רוסחמ ,תונואת ,הביס אלל םירבד ונמלועב םישחרתמש ןכתי אל
.ךכ םתס םימרגנ םניא םייחב החלצה יא

יתלב תויעבו םירוסייו םיישק ונילע םיאב עודמ םילאושו םימעפנ םיבר םישנא
איה הבושתה ,החפשמ יבורק וא םירבח ינפב םהיתויעב תא םיחטוש םהשכ ?תורבסומ
ירהש ,םייחב חילצת אלש ידכ ךלזמבו ךב ועגפ וא ,ערה ןיע ךל ושע ,ללכ ךרדב
עודמ הטושפ הרוצב ררבל ידכ רזעיהל רשפא ובש לרוג ןאכ אבומ .םיאנוש שי ונלוכל
.תילילש הלועפ וא קזנ ךל השענ םאהו ,םיישק שי עודמו ער

קזנ םרגנ הלילח םאה ,תינושאר הקידבו טושפ בושיח אוה תושעל שיש לכ :םוכיסלו
ירפסמ בושיח ךורעל שי ,ומשו הדיל תעש ,הדיל םוי :ןוגכ םינותנה לכ ונדיבשכ,לזמב
תומייק ,ולזמ חוכב דוגינ שי םא קודבלו ,(ליעל יתרכזהש יפכ )ומא לשו ומש לש
תתל ידכ ,תינחור הלועפ לכ וא םירוגמ םוקמ תפלחה ,םש תפלחה לש תובר תוירשפא
.חילצהלו רבגתהל ינחור קוזיח

…אבה עובשב ךשמה

םולש תבש