Make your own free website on Tripod.com

םירפסמה לש יגאמה םחוכו -תיגולורמנה הטישה


חתיפ אוה .םירפסמה לש יגאמה םחוכ תא הליג סרוגאתיפ ינוויה ףוסוליפה
תוירואיתה תא וידימלת ינפב טשפל ידכ הב רזענו תיגולורמונה הטישה תא
טשפלו ותדמע תא ריהבהל לכי אוה םירפסמה ךרד .דמיל ןתוא תויפוסוליפה
.ישממו יתואיצמ ןפואב ותרות תא םגרתל היה ןתינש ,ךכ ויתונויער תא
יטרואית ןפואב חתיפ הרותל םיקוזיח סרוגאתיפל הנתנ תיגולורמונה הטישה
.ול ביבסמו ץראה רודכ לע םייחה תוחתפתהו ,םוקיה תודלות לע
הטישה .ועיגה וילא םוקמ לכב הוציפהו הטישה תא וצמיא וידימלת
.תלבוקמו תנבומ ,תיגול הרוצב ותוחתפתהו םוקיה תודלות תא הריבסה
יתלב זא דע ויהש םירבדל רבסה ונתנ םירפסמ םהש םילמסה לש םתועמשמ
ןוכיתה םיה תוצראב המשויו הדמלנ תיגולורמונה הטישה .הסיפתל םינתינ
.םלועה לכב הטשפתהו הכלה םשמו
וחתיפו תיגולורמונה הטישה תא ולביק תורחאה רתסנה תרות הלבקה םג
.שחרתהל דמועה תאו רתסנה תא הלגמו תויעב תרתופ איה .התוא
.שארמ יולגו יופצ לכה ,ירקמ ןפואב םירוקה םירבד ןיא
תא טשפל ונל םירזוע םירפסמה ,הלשמ םיקוחו רדס שי םירפסמה תרותל
ללכ ךרדב תלבקמה תועמשמ לבקלו ונייחב ונל םירוקה םיבצמהו םיעוריאה
.תעדה לע
למסמ רפסמ לכ ,םהלשמ תויח חוכ שי םירפסמל ,תיגולורמנה הטישה יפל
.תרחא תועמשמו ןכות ,חוכ
םירפסמה רשאכ ,רמולכ ,הרוצ םיטשופו םישבולה םייח םירוצי םה םירפסמ
תוארל תלוכיה תא תונקמה תוקזח תויגרנא םירצוי םה ,רשק םהיניב םירצוי
.תופסונ טבמ תדוקנמ תוחתפתהה ךילהתהו םייחה תא
תא ןיבהל ריכהל תורשפאה םדאל תנתינ םתרזעבש םילכ םיווהמ םירפסמה
ןהב םיכרדה תא ריכהל ,םייחב ודועיי תא תעדל ,ותוא םיבבוסה תאו ומצע
.ולרוגו ולזמ תא רפשלו רובעל וילע
רשאכ םדא דלונ םא ,רמולכ ,םישק םינותנ תונשל רשפא יא היגולורטסאב
תא הז תמועל ,וימי לכ ךכמ לובסי אוה ,השק טביה םהיניב ורצי םיבכוכה
.לרוגל רוזעל ךכו םירבדה ינפ תא תונשל ןתינ היגולורמונה
ילילש ינומרה סיד רשק םהיניב םירצוי וירפסמש ךיראתב דלונ םדא םא
וא תינומרה העפשה לעב חוכ רוציל לוכי רתויו םירפסמ ינש לש ףורצ ,רמולכ
רפסמ ,הדילה םוי רפסמ ,יטרפה םשה רפסמ ?ףורצ והמו ,תינומרה סיד
,םיאתמ םש תריחב ידי לע בצמה תא רפשל ,רוזעל רשפא דימת ,,לרוגה
.יבויחו ינומרה רשק םירפסמה דחא םע רוציש
אלא ,בוט אל םש םייק אל ,םיבוט תומשה לכ תיגולורמנה הטישה יפל
.הדילה ךיראתל םיאתהל ךירצ םשהש
.בסה םש לע םיארקנה םידכנ ינש םנשי תחא החפשמב םיתיעל :אמגוד ןתאו
וניא םשה רפסמ ינשל וליאו ,ול בוטו ,ותדיל ךיראתל םיאתמ םשה חאל
ומוקמ תא אצומ וניא הז דלי .תוילילש תויגרנא רצויו הדילה ךיראתל םיאתמ
.תרגסמ םושב
תבכעמ ,הליבגמה תילילש היגרנא תרצונ ,הדילה ךיראתל םיאתמ וניאש םש
.תובר תופיאש תמשגה תענומו
לוכי בוט םש טלחהב ךא ,'וכו תוומ םיאושנ :ומכ ,לרוג הנשמ אל םש יוניש
םש רוחבל ןתינ .רתוי הבוטו תינומרה הרוצב ונלרוג תא תויחל ונל רוזעל
.ויתופיאש תא םישגהל תורשפאו לזמ רתוי ול קינעיו ,םדאה תא קזחיש

ךא ,רוגס יטמתמ הנבמ םנה היגולורטסאה ןכ ומכ היגולורמנה :םוכיסל
יקוח תא ריכהל הצרנ קר םא ,הריחב שפוח םדא ינבכ ונל שי הז הנבמ ךותב
,וזמ הרתי .ונליבשבו ונתבוטל ונתוא ושמשי םה ,םתוא עדנ םא ,קחשמה
המבהו שובלהו הרואפתה .וייח לש ןקחשהו קיפמה ,יאמבה אוה םדאה
תיגרנא םה ולש םלגה ירמוח .טירסתה תא בותכל וילע תעכו ,ול םינותנ
.םיבכוכה וא םירפסמה
רשפא םצעב המכ דע ,ילש םימדוק םירמאממו הכ דע ריהבהל יתיסינ
לש גוס דמלל ידכ רקיעב ,םיגולורטסאהו םיגולורמנה םיבצמה תא גיצהל
.דחא לכ ייחב םינמזו םיעוריא תמירז לע תוננובתהו הנבה

אבה עובשב ךשמה

םולש תבש