Make your own free website on Tripod.com

לרוגה רפסמ וא םייחה ביתנ תיגולורמונ


?ךלש רגתאה אוה ךלרוג םאה -הדילה ךיראת תודונת לש ןתועמשמ
ךרדה יהמו ךתילכת ,תדעוי וילאש עוצקמה תא ךדיב ןתיי הז חותינ
.הלא תורטמ םישגהל ידכ רוחבל ךילעש
:רמולכ ,ישיאה הדילה ךיראת תורפס לכ רוביח םצעב אוה םייחה ביתנ
םימצמצמ ונא האצותה תאו ,הדילה תנש + הדילה שדוח + הדילה םוי
.תחא הרפסל

ץולחה -( 10.28 ) 1 רפסמ לרוג ביתנ
חינהל ריבס ןכלו ,הירא לזמו שמשה לש םינויפאה תא אצמנ וז הרפסב
תוידוחייב ,הרכהב קומע ךרוצלו תויתריציל ליבומ םייחה ןויכש
תוירחא ,תוכמס ,לוהינ םג ונכתיי .םדאה לש תיתריציהו תישיאה
.הבהאו תוהבא תושוחתמ םג אלא דובכו הררש ךותמ קר אל תוגיהנמו
.תוישגר תומרד ויהיו ,יזכרמ םוקמ ספות הבהאה םוחת
תושוחתל םורתל לוכי אוה ,וב שיש המזירכו תיטנגמה ותמצוע תורמל
.שגרבו םוחב ךסחו תודידב
ילב תומב לע וא םיניינעה זכרמב ומצע תא אצמי הזה ביתנה לעבש ןכתיי
,ןבומכ הז םייח ביתנב ירשפא םידליו רעונ םע קוסיעה .ללכ תאז ןנכתש
.םירוקרז רואל םוסרפו הפישח
.הבהאו םייח תקנעה ךות ,ותביבס תא שמשכ ריאי אוה
רבגתהלו םדקתהל תלוכיו דואמ הדח השיפת ,הבוט זוכיר תלוכי ךל שי
.ךכרדב דמועה לושכמ לכ לע
לע וא תונססהו הלילשב תויחלמ ענמיה ,הז רפסמ התא אשונ םא םלואו
.רתי תויכונאו תונטלתש ידי

הלועפ ףותיש -( 20-11 ) 2 רפסמ לרוג ביתנ
ךניא ,היטמולפידו טקט םיצוחנ םהבש םיבצמ ךותל ךתוא וליבוי ךייח
םירבדה תא גישתש חכוויהל ךילע ,םירחאה לש םתרבח אלב תויחל לוכי
.םמיע הלועפ ףותישו םירחאל הרזע ןתמ ידי לע ,קקדזת םהלש
,םנפומ ,טקש םייח ןונגס , יתחפשמ ןוויכב רקיעב הרושק וז הרפס
,דעיה םה החפשמהו תיבה .םירוקרזה ואל אלו הענצב איה היישעהו
האופרה ,היגולוכיספה םוחתב םירחא םישנאב לופיט – ןיפוליחלו
.םייביטנרטלא תומלועו
,םירחא תרשל תנמ לע ,םיטרפ לע דובעל ןכומ היהו היצמרופניא ףוסא
.םייוניש תיישעב ריהז היהו ,תוסמונמהו תונשיה םיכרדל דמציה
,ךתחפשמ ינבב רבודמ םא ןיב ,םירחא לש םתחלצה םע הרושק ךתחלצה
.ךלש הליהקה ירבח וא ךתצובק ינב וא
ינלבס היה ,דימת הנמלתשת ,הדילמ ךב תועובטה תובשחתההו הנבהה
.םייחה ןונגנמ תא עינמה "קלדה " היה ,יתודידיו

ילאודיבדניא ימצע יוטיב – ( 21-12 ) 3 רפסמ לרוג ביתנ
הלא תויונמדזה לצנל ךילע ,ימצע יוטיבל תויונמדזה ךכרדב וביצי םייחה
ךתחפשמ ינב ,ךירבחל תימיטפוא דודיע תלימ ןתמב קר רבודמ םא םג
.ךינכשו
,איהש תיתריצי ךרד לכב ,ךלש לאיצנטופב שמתשה וא ,רבד ,בותכ
רוזעו םייתרבחה ךיירשק תא חפט .םלועל החמש איבהל תדעויש ןוויכמ
.בוט חור בצמב אצמיהל םירחאל
עיגת ,םיחלצומו םירישע םייח ךל ויהי ,םייתריציה ךייח תא חתפת םא
.גרוע התא הילאש תרדוהמהו הפי הביבסב תויחל
םדא והז ,ץמואו המזוי ,תוליעפ הברה ,ןכותב םירישעו םיאלמ םייחה
תחא םעפו ,לודגב הייאר הנשי .רמהל ןכומו תוימיטפואב וייח תא ייחש
.םייחה ךשמה ןיינעב ילרוג רומיה היהי תוחפל
,םזימיספ ,הרהויו תויטננימוד לש תוילילשה תונוכתהמ ענמיה
.תויניצ וא תויתרוקיב


יטקרפ ןוגרא - ( 22-13 ) 4 רפסמ לרוג ביתנ
,תורגסמ תצירפ לש םיבצמ םייחב םישחרתמ ןכלו ,סונרואב רושק
"יילדה" עבראה לש ודיקפתש תויה תויתועמשמ תודירפו םיקותינ
תושקבתמ ןכלו ,ירוטסיהה ןמזה ףצר תא רובשלו ףצרה תא עוטקל אוה
הרוצב ןה ,ושחרתי הלא ןכאו ,ילאודיבידניא יאמצע ןוויכל ךרד תוצירפ
.הערל ןהו הבוטל ןה ,רמולכ ,תננכותמ אלו העיתפמ הרוצב ןהו המוזי
לבקמו ינדשחו ינדרמ אוהש ,הזה םייחה ביתנב תטלוש תויארקאה
קוסיע .םדאה לש הירוטסיהל הרושק הניאש ירמגל הקזח תינפת
לכ המידק לועפל הייטנ תמייק ,ללכבו םיינדיתעו םיינשדח םירבדב
,הקזח דיתעה לש היציאוטניאהו ,הז םדאב ינכפהמ והשמ שי .ןמזה
תוצובק םע עגמו היגולונכט ,סיט ,קייט ייה ,םיבשחמב קוסיע ןכתיי
.םוסרפו םישנא הברהו
לשכית לא ,ךיכרדב חילצת זאו ,השק הדובעל ןכומו ליעי ,יארחא היה
.דיתעל הנובה אוה התא ,ךיתויובייחתהו ךייתובוחב

יונישו ןויסינ - ( 14-23) 5 רפסמ לרוג ביתנ
ינשב ילואו ,םיבצמ ינשבו תוליפכב םהייח לולסמב םירושק הלא םישנא
.5 רפסמב םייקה ימואתה ילאירוקרמה דוסיהמ עבונ לוציפה – םיקוסיע
,יביטמרופניאה ,יקסעה דצל רבעמ ןכלו ,הלותבל םג רושק שמחה
והשלכ יביטנרטלא וא יגולוכיספ יאופר ,ילופיט דממ ונשי יתרושקתה
םיסרטניא ןיב היצנידרואוקו תושימג תויהל תבייח .םייחה תמגמב
םיקוסיע ,לפטל וא ךירדהל ,דמלל ךרוצו ללמ הברה ,םינווגמו םינוש
.םיירשפא הידמב וא רחסמב
,יונישה ,שפוחה ךרד אוה ךביתנ ,םלתב ךלוה ךמצע תא אצמת אל םלועל
.םייחה תכופהתל תולגתסההו תועסמה ,ןוויגה
רבדה ןיאש הרהמב הלגת ,ידמ עובק ךייחב המ רבדש בשוח התא םא
בושחת לאו ,ומצע יונישה םשל קר םייוניש השעת לא םלואו ,ךכ
.רתוי קורי ןכשה לצא אשדהש

תוריש /תוירחא - ( 15-24) 6 רפסמ לרוג ביתנ
ךמכש לע ולפנ םלועה תוגאדמ המכ תוחפל .םיינזאמו סונו בכוכב רושק
אל תוביסנ בשיימה שיאה ,טמולפידה ,םחנמה תויהל תדלונ יכ
םלועה ,תוליעיב ,החמשב ,הבהאב תרשל דציכ דומלל ךילע .תוינומרה
.היטפמיסו הבהאל ךתלוכי אלול דואמ בולע םוקמ היה
לע תוירחא תחקל ךתוא ףחדי דימת ךלרוג ,דואמ יאמצע הייהת םא םג
יעוצקמה םלועב וא ,םיאושינה תרגסמב םא ןיב – םירחאל גואדל ךמצע
.ירחסמהו
הסנת םא םג לשכית ,תוירחא תחקל ברסת םא לשכיהל לולע התא
ךרד תא לבקל םצלאת םא ,םהילע תולעב לוטיל וא םירחא לע טולשל
.תישגר הניחבמ םייולת תויהלו ךתבישח

המכוח -ילאטנמ חותינ - ( 25-16 ) 7 רפסמ לרוג ביתנ
ןברוק תשוחת הברה הלגתש המשנב רבודמ ןוטפנב רושק 7 -הו ליאוה
הברה לפטל ,ןבומכ בירקהלו רתוול ךרוצ ,השחכה ינונגנמ ,הברקהו
םיטחוס וא םישק ,םיקיעמ םיבצממ דרפיהל תלוכי אלל בדנתהלו
ךרדב תכלל לוכי אוה ,םייזיפו םיישגר םינדבוא הווחש םדא והז .תישגר
רהזיהל שי ךא ,ךכ תושעל ץלמומ ףאו ,תיפוסוליפ ,תינחור ,תיתריצי
רושק 7 -ה .תימוי םויה הקיטקרפה תא ןיטולחל דיקפהלמ
תוהמ שיו ,הקיחמו החכש שרודה בצמ היהי ,האופרלו היגולוכיספל
,( לוהוכלא ,םימס ) לוכיבכ ןמז דממ רדעה וא יחצנ הווה ןימ לש תילגעמ
הז םדאל השק ,תוהז ןדבוא לש גוס ,רגסה תושוחת לש תויווחמ ןכתי
םזינכמ םה םיעוגעג וא תוגרע ,תוהימכ ,ומוקימ וא ותוהז תא רידגהל
וז ךא ,שומימ וא דספה ,הצמחה לש השוחת ילוא הנשי .וייחב ישפנ
.רותיווב רושק ןוטפנ ירהש ,תיביטקייבוס השגרה
ךכרדב חילצת .דימת ךתוא ומיסקי םיירותסמ םיקיתע ,םיידוס םירבד
תארקל זפחית לא םלועל .ךתוימינפ ךותמ לועפל דציכ עדתש דוע לכ
תא תולגל איה ךתלטמ יכ ,יפוסוליפ חרואב ךייפתוש תא לבק ,והשמ
.המכוחו הניב שוכרל ךכו חטשה ינפל תחתמש תמאה

ירחסמ חוכ - ףסכ - ( 17-26 ) 8 רפסמ לרוג ביתנ
םיירמוחה םיכרעל בל םישל ךל אצומ ,ךלש לרוגה ביתנ אוה 8 םא
החלצה ,ןוגרא למסמו דואמ קזח רפסמ .םיישעמ םיסנניפ תונויערלו
תויהל ךילע ךכל עיגהל ידכ ךא ,חלצומו קזח תויהל תדעונ ,ירמוח שפוחו
.ינויגה טופיש ליעפהלו םירבד ןגראל ,השק דובעל ןכומ
,תימצע הטילשו ןוחטיב ,תוביציב תנחינ ןכש ,חילצהל לכות יאדווב
וא םייטילופה ,םיירחסמה םימוחתב בטיה הנלצות הלא תונוכת
לרוג ביתנל חתפמה תולימ ןה תילכלכ תומדקתהו גושגש .םייסנניפה
דועי שיש ןיבמו םילשמו ארובה םע םולשב המינפ קומע יחש םדא .הז
.לוהינ םגו והשלכ בלשב ועיפוי תוירחאו תוכמס ,לרוגו

תוריש - תילסרבינוא הבהא - ( 18-27 ) 9 רפסמ לרוג ביתנ
תיטגרנאו תינדרמ ,תיאמצעו תישיא ךרדל ןווכמ ןכלו סרמב רושק
.תמחול
תבחר השיג חפטל ךילע ,9 רפסמ לש לרוג םע חילצמו רשואמ תויהל ידכ
םיינונטק םירבדמ חוכשל ךילע היהי ,םתוללכב םייחל םיקפוא
שורדי ךביתנ יכ ,ךילע ועיפשי הלאש !רוסא ,םירחאה תא םינבצעמה
.בחרנ תוריש ןתמו הנבה ,הלמח תולגל ךממ
תינכותל ףרטצה ,רשפאה לככ הבחר רתוי היהת ךטבמ תדוקנש יאדכ
םיתיעל תוארוק תוימואלניבו תוימואל תועונת ,יהשלכ תירטינמוה
.ךרפסמל
ךכל גואדלו "םיפפור תווצק רושקל " ראשנה הז אוה התא דימת אצמת
בחרנ ןוזח חפטל ,ךדיקפת והז אלה ךא .רמג דע ומלשוי םיטקייורפש
.םלועב שחרתמש המב בר ןיינעו
ךיתועד תא חוכשל לכות דוע לכ ,ךקלח תנמ ויהי רשואו החלצה
.ךיפלכ וגהנתי םהש הצור תייהש יפכ שממ םירחאב גוהנלו תומדוקה

ומצמצל ,םכלש תדלוהה ךיראת יבגל קרו ךא השעי בושיחה יכ רוכזל שי
.םכל ךיישה לרוגה ביתנ תא אוצמל זאו ,תחא הרפסל

החלצהב

...אבה עובש ךשמה

םולש תבש