Make your own free website on Tripod.com

הדילה םוי יפל תיגולורמונ תיזחת


,תיאידיאו תיפיטיכרא ,תיטגרנא תועמשמו חוכ ,המצוע שי םירפסמלש ונדמל רבכ
תועמשמ ול שיש םיוסמ םויב םתדלונש הדבועהמ םלעתהל ןבומכ ןתינ אל
וא םייחה ביתנ רפסמו ,םשה חותינ לש ללוכה םקרמהמ קלחכ ,תמיוסמ תיגולוכיספ
.לרוגה רפסמ
ונלש תוישיאה לע דומלל לכונ םצעב ובש ,דבלב הדילה םוי רפסמ לע דקמתנ םעפה
דציכ דמלנ ללכבו ,תינומרה סיד וא תינומרה העפשה חוכ ילעב םהש תויגרנאה
.הפשל םירפסמ םירושק
8+2=10 ונייהד ,תחא הרפסל םצמצל שי 28 -ה םויב דלונש םדא ,אמגודל
. 1 - ורפסמ הדילה םוי

(10-28) - 1 'סמ םוי

הדוהתו הרכה ,בל תמושת הברה םילבקמ םתא ,הקיטנמור רוזיח ,הבהאל בוט םוי
וא המבה לע להק לומ תויהלב רושקה לכלו תועפוהל בוט םוי והז .םכתא בבוסהמ
םיתיעל ילסקודרפ חרואב ךא ,םוחו תונתמ תלבקב רושק הז םוי .תוגיהנמ תנגפהל
.םוסרפלו תויתריציל בוט הז םוי .תודידב תשוחת וב שי

(2-20) - 2 'סמ םוי

.םאה תומד םע ההוזמו תונורכיזו היגלטסונ ,החפשמהו תיבה יניינעל רושקה םוי
תעכ קחשמ רבעה .תוילטנמיטנסו םיפסכ יניינע םג ילואו וילא םירושק לופיט לכוא
.היגולואיכראו הירוטסיה תוארמ ןכו ,הז רפסמל רושק תודעסמו םולצ ,בושח דיקפת

(12-30) - 3 'סמ םוי

םג ךא קדצו קוח יניינע וב תויהל םילוכי ,בחרמו שפוח ,תוחיתפ קינעמה םוי
ילעבל רשק וליפא ,הליבח תקסעב וב םירושקה םיקפוא תבחרהו תונויער ,םידומיל
ףא םיבוט הנצחהו בל יוליג .תצלמומ תיביטרופס תוליעפ םגו עבטב לויט וא םייח
.םה

(13-22) 4 'סמ םוי

לש הטלחה ןכיתת .םייופצ יתלב תוערואמו םירבדו תומהדת ,תועתפה לש םוי
,םיבשחמ ,םיילמשח םירישכמל םירשקה .המ רבד וא והשיממ קותינ וא הדירפ
הנופ 4-ה ,םימעפל ינדרמו ילאודיבידניא יאמצע ,ישיא יוטיב ןבומכו קט ייהו הפועת
הז םויב .םייתצובקו םייתרבח םיבצמ .הקיסנו הפיחר יבצמ גציימו םיימעפל דיתעל
."עגושמ " תצק ןמזה דמימ

(14-23) - 5 'סמ םוי

.םישנא םע תושיגפו תרושקת ,תודיינ ,תונתשהו יוניש לש תויגרנא גציימ רשא םוי
והז .רהמ םמעתשמ ,"רותב אבה " לש השוחת ןתונ ךא ינרעו ינוריע בצמ אוה 5-ה
.ענכשלו רוכמל ,קוושל ךרוצ .תרושקת הרובחת ,עדימו הדימל ,האופרל רושקה םוי
ינש םע שגפיהל וא םייזכרמ םירבד ינשב קוסעל ומכ ,תמיוסמ תוליפכ לש םוי וב שי
.םישנא

(24-15) – 6 'סמ םוי

,בוציעלו הריציל ,הקיטטסאל רשקתמ םג ךא ,תויגוזהו הבהא רפסמ אוה 6-ה
הקיטנמורלו תוינימל ,םיפסכל םג רשקתמ 6-ה .תופתושו םירנטרפ רחא שופיח
,ללכבו םיקורמתו םימשב ,םידגב תיינק .םייתצובק םיעוריאו הרבחל םג ,ןבומכו
.הז םויב םיירשפא םימכסהל העגהו ןתמו אשמ לוהינ .הז םויל תובוט תושיכר

(25-16) - 7 'סמ םוי

רבעמ םייתרגיש אל םיבצמ םימייקתמ ובש תינחורה המרב יתרציו יטסימ םוי והז
ןדבואבו לובלב ,לופרעב ,הבזכאב רושק אוה תימוי םויה המרב ךא ןוצרלו ןויגיהל
ןכתיי הז םויב .תיטסילאיר אלו תלפרועמ בצמה תנומתו העטומ טופישה ;ךרד
תמייק .תוססומתה תשגרהו תרושקת יישק ומכ יהשלכ הצמחה וא ירמוח דספה
ילואו תיתואירב תושיגר שי ,ובטימב אל יזיפה בצמה םגו תונבה יא וא תואמר תנכס
.רתס ןתמבו תובדנתהב קוסעל וא לפטלו בירקהל ךרוצ םייק


(26-17) - 8 'סמ םוי

חול יניינעו הרגיש ,תולטמ ,תובוחל רקיעב רושקה ,השק ,חקופמ ,יטסילאיר םוי
תויהל ךירצו תושחרתמ - ןבל וא רוחש חסונב תוטלחהו תוכרעה .ףופצ םינמז
ךרוצ .תויתוכמס תויומד וא תורגוב תויומד םע עגמל תורשפא .ןיטולחל םיילנויצר
תיטסימה המרב .הליבח תקסעב אוה ףא לורטנוקו קופיא ןיגפהל וא ןחבמב דומעל
ןמזה רפסמ אוה 8- הו ליאוה ךורא חווטל העפשה ילעב םה םישחרתמה םירבדה
רפסמ .השקש תורמל ךישמהל אלא קתנל וא קיספהל ןתינ אל 8 תחת .ףצרהו
.הריירקו הדובעל רושקש

(27-18) - 9 'סמ םוי

לע השגרה הנשי .תומיע וא תונפקות יבצמ וב תויהל םילוכיו ליעפו יטגרנא םוי והז
םיקזח תוינימו תוירצי .םידלי וא םיריעצ םישנא םע עגמ יופצ ,םזילאודיבידניא
תולחתהל בוט םוי והז ,קזחתהל יושע םידלי וא רבג םע עגמ השא לצא .דחוימב
םיינכט םיניינע .היגולוכיספלו האופרל םגו המחלמלו טרופסל רשקתמ 9-ה .תושדח
הווהו תוידיימה דממל רושק 9-ה ,ףסונב .הליבחה תקסעב םה ףא תוינוכמל רשק וא
.דבלב


...אבה עובש ךשמה

םולש תבש