Make your own free website on Tripod.com

א"סשת הנשה שארל תדחוימ תיזחת

הלט לזמ

ינבל הבריקה ,יונישל תונמדזה םכרובע הנשה למסי הנשה שאר
.בוט קר םכל השעת ,םירבחה לגעמ תא ביחרהל ןוצרהו החפשמה
.תומייק םיסחי תוכרעמ דוסימלו קוזיחל םירדהנ תבשו ישיש םימיה
.םיימשל חרפי תוירלופופה דדמו וחרפי םכיניבמ םיקוורה
.רוש לזמ

םיסחי תוכרעמ קזחלו דסמל תונמדזהה תא הנשה למסי הנשה שאר
תועשהש דועב ,תוחפשמל שדקוי גחה ברע .יטנמורה סיסב לע
חתפית הנשה .גוזה ינבל ושדקוי הלילה לש רתוי תורחואמה
תילכלכ תנביג םכבג לע םיבחוס םתאש תורמל ןימי לגרב םכתניחבמ
.םכל ךייש וניאש יוקל ןונכתמ תעבונה
.םימואת לזמ

םתייה וב ילכלכה ישוקה תריבש תא םכרובע הנשה למסי הנשה שאר
תארקל םלוא ,ךדכודמ הפיט היהי חורה בצמו ןכתי גחה לילב .םינותנ
.םכיניבמ םיקוורל רקיעב ,יתועמשמ ןפואב חורה בצמ רפתשי ינש גח
הל הכרעה תובקעב תאז ,ץרמ תלולג םכרובע ווהי ישילשו ינש םימיה
.הדובעה םוקמב וכזת
.ןטרס לזמ

"תורחל תודבעמ" רבעמה תא םכרובע הנשה למסי הנשה שאר
שפוחה לש םינושארה םינצינב ושוחת רבכ הנשה שאר ברעב .תישגר
,תאזמ הרתי .ןיינע יאלמו דימתמ רתוי םירזוחמ ושוחת םתא .לחוימה
עפשל אבה עובש תליחתבו עובשה ףוס ךלהמב וכזי םכיניבמ םיקוורה
.םכתא םיבבוסהמ תואמחמ
.הירא לזמ

םתפיצ הל תילכלכה תוחתפתהה תא םכרובע הנשה למסי הנשה שאר
םיכרוד םתא וליאכ םתשח הנורחאה הנשבש דועב .תובר םינש הזמ
תוילכלכ תועצה רפסמל וכזת בורקה עובשה ףוסב רבכש ירה ,םוקמב
רבדב תוינושאר תוחיש וליפאו ן"לדנ תשיכרל העצה ןהיניבו ,תותפמ
.םייקה הדובעה םוקמב םודיק וא יפולח הדובע םוקמ
.הלותב לזמ

.םיכחמ ךכ לכ םתא הל תושדחתהה תא םכרובעב למסי הנשה שאר
ןיינע לש וזכרמב םכמצע ואצמת גחה לש םינושארה םימיב רבכ
ומייתסי תואירבה יאשונש רחאל דימ ,םלוא .באוכ ןכתי ,יתחפשמ
דדמל וכזי תוקוורה .ליחתי םכלש ישיאה סאסנרהש ירה ,םהל
וכזי םכיניבמ םידסוממה וליאו ,םיבר םירזחמלו האוג תוירלופופ
.תיתרבח הרשעהו םידומיל תמלשה ;םהינבו םינשונ תומולח םישגהל
.םיינזאמ לזמ

םירשקל הווקתה תושדחתה תא םכרובעב למסי הנשה שאר
ונהי םכיניבמ םיקוורהש דועב .הדובעה םוקמב החלצהלו םייטנמור
ךלהמב ולקשי רתוי םידסוממהש ירה ,האוג תוירלופופ דדממ
הנבהו תוחכפתה הריירקה םוחתב ןוויכ יוניש םיבורקה תועובשה
וזכרמב םכמצע ואצמת תבשו שיש םימיב .םכלש םייתימאה םיכרצל
.יתחפשמ -יתרבחה לגעמה לש
.ברקע לזמ

יתחפשמה רשקה תוקזחתה תא םכרובעב למסי הנשה שאר
םייתחפשמ םיעוריאל רקיעב ושידקת עובשה ףוס תא .יתרבחהו
םוחתב .קוחרה רבעהמ םישנא םע םייתודידי םירשק שודיחלו
םימודיק רפסמ יכ םא ,תובר תוכפהמ הנשה תויופצ אל ילכלכה
.םייופצ םג םייופצ הדובעה םוחתב
.תשק לזמ

ילכלכה םוחתב םתלחיי הל תוקנתהה תא םכרובעב למסי הנשה שאר
ושוחת הבורקה הנשב .ישגרהו יתחפשמה רשקה קוזיח תמועל
ךייחל ליחתיש ילכלכה םוחתב דחוימב ,דימתמ רתוי םיררחושמ
ושוחת ישגרה םוחתב .יסחי ןפואב תושק םינש עבש רחאל םכורבע
םיניינועמהו םירזחמה יוביר רואל תאז ,רתוי םיררחושמ ןכ םג
.םכתא םייתרבח םירשקב
.ידג לזמ

םוחתב תוטלחה תלבקל םיכרד תמוצ םכרובעב למסי הנשה שאר
רקיעב ,תואדו רסוחו לובליב לש הנש רחאל .יטנמור -ישיאהו ילכלכה
תבשו ישיש םימיה .תויפוס תונקסמל ועיגת ,הניבל וניבש םימוחתב
.הובג ןונימב דחוימב אירב הז ןיאש תורמל ,החפשמה ינבל ושדקוי
.ילד לזמ

הנשב םתלחיי הב תילכלכה החוורה תא םכרובעב למסי הנשה שאר
םוחתב תויחוור תועצהל וכזת בורקה עובשה ךלהמב רבכ .הנורחאה
.םכלש ישיאה ילכלכה דמעמה תא ססבל םכל ורשפאיש ,קוסיעה
תושדח תועצה תויאדכ תניחבל ושדקוי אבה ישילשו ינש םימיה
.ינויגה הבשחמ וקב םעפה ,םייק בצמ תניחבו
.םיגד לזמ

םיסחיה תוכרעמ תא דסמל ןוצרה תא םכרובעב למסי הנשה שאר
םכתא קיסעי ןיידע ילכלכה םוחתה .החפשמ תמקה וליפאו תומייקה
דועב .הבוטל יוניש יופצ םיבורקה תועובשה ךלהמב יכ םא ,הנשה
לע לטומה בר ץחל תחת הבר הדובעל ושדקוי ישילשו ינש םימיהש
םע םייוליבלו חוריאל ושדקוי ןושארו תבש םימיהש ירה ,םכיפתכ
.הבורקה החפשמה ינבו םירבחה
.רתאה לעבמ בתכב תושר אלל רמוח קיתעהל ןיא- תורומש תויוכזה לכ ®