Make your own free website on Tripod.com

דינורולוגיה

   !!2000 תנשל תיזחתל ןאכ וצחל !!שדח   

   !! א"סשת הנשה שארל תדחוימ תיזחת !!בל ומיש   


12.10.00 דע 6.10.00 םיכיראתל יעובש פוקסרוה

הלט לזמ

ןמז אל הז .םינטקה םיטרפב לפטל עובשה םיבייח םיילטה
הדובעב קר םעפה אובת החלצהה .ךרד ירוציק תושעל םיאתמ
לע לבא טאל לועפלו תונלבסב רזאתהל דואמ יוצר .תכרפמו השק
.חוטב
.רוש לזמ

.םהייחב תובוטה תופוקתה תחאב םיאצמנ טלחהב רוש לזמ ינב
ץוחלל םיאתמה ןמזה הז .םירושימה לכב טעמכ תובחרתה הנשי
םתבצהש תורטמה תמשגהל חכה לכב לועפלו השוודה לע
.םכדיצל םיבכוכה .םכמצעל
.םימואת לזמ

רושקה לכב םיריהז דואמ תויהל עובשה םיבייח םימואתה
ךופה תכלל םילולע םירבד .םהלש תויטנמורה םיסחיה תוכרעמל
עיגהלו תוסנל דואמ יוצר .תוערכ שרפתהל תולולע תובוט תונווכו
תתל אלו רק גזמ לע רומשל רתויב בושחה .גוזה תו/ינב םע הנבהל
.דוריפל ליבוהל לולע הז הרקמ לכב יכ ץרפתהל שגרל
.ןטרס לזמ

,הדובעה םוחתב םיבר םייונישב עובשה ןייפאתמ םינטרסה לצא
םילוכי טלחהבש םישדח םירופיס םנשי יטנמורה םוחתב םג
לבקל תוריהמב עובשה לועפל וסנ .תיבויח הרוצב חתפתהל
.ןוכנה יותיעה טלחהב והז -תובושח תוטלחה
.הירא לזמ

םיסחיב תוכורכה תוילשאמ רהזהל עובשה יאדכ תויראל
אלו ידמ דורו רואב םירבד תוארל הקזח היטנ הנשי .םייטנמור
,תוריהז עובשה תשרדנ םיפסכהו םירומיהה םוחתב .יתואיצמ
.םיכוביס רצווהל םילולע תרחא
.הלותב לזמ

הדובע יאשונל הבר בל תמושת קינעהל עובשה םיבייח תולותבה
םינפ םושב רוסא .םייחה לש םינטקה תובוחב ימוימוי לופיטלו
,תרוקיבל הקזח היטנ הנשי .הלא םימוחתב החנזה רורגל ןפואו
,הב ולזלזת לא ,הב לפטלו השרוש תא ןיבהל וסנ עובשה ךכיפל
.הנוב תרוקיב יהוז
.םיינזאמ לזמ

ירוחאמ םילעופה "םירבח"מ עובשה רהזהל םיבייח םיינזאמה ינב
ץלמומ עובשה .םירחאב טלחומ ןומא ונתת לא .םלישכהל ידכ םבג
וסנ תוילשאל היטנ הנשי יטנמורה םוחתב .םינדשח תצק תויהל
.םכבצמ יבגל ,םירחא םע ץעייתהל
.ברקע לזמ

םירשק .השדח תיטנמור הפוקת עובשה הליחתמ םיברקעה לצא
ןתינ ללככ .ןכמ רחאלש עובשב וא בורקה עובשב ורצווי םישדח
תרדהנ תונמדזה בורקה ףרוחה הווהמ םיברקעה רובע יכ רמול
.םישדח םיטנמור םירשק תריציל
.תשק לזמ

רשאב םיקבאמב בורקה עובשה ןייפאתמ תשק לזמ ינב לצא
הדמע גיצהלו דיקפהל םכילע וב עובש והז .תועד וא םידיקפתל
ליבות תונרתו .םכשקובמ תא גישהל ידכ תרשפתמ יתלבו החושק
.ןולשכל קר
.ידג לזמ

םוחתב םייונישב בורקה עובשה ןייפאתמ ידג לזמ ינב לצא
תורבח ירשק תריצילו תושדח תויורכהל ןיוצמ ןמז והז .יתרבחה
תאצל עובשה םיבייח לזמה ינבש רמול ןתינ ללככ .םישדח
.םלתשי טלחהב הז -רתוי זעהלו הרגישמ
.ילד לזמ

,םכמ םירגובמ םישנא םע םירשק רוציל עובשה ץלמומ םיילדל
סומע עובש והז יכ רמול ןתינ ללככ .םכל ועייסי דואמ הלא םירשק
.יטנמורה םוחתב החלצהל םג םורתל יושעש תויווח תניחבמ דואמ
.םיגד לזמ

.םיקוחר םירבח םע םינשי םירשק שדחל עובשה ץלמומ םיגדל
יאדכ טלחהב .ל"וחל וא םילויטל ,תועיסנל חלצומ עובש םג והז
.םיקוחר תומוקמל עוסנלו הרגישהמ תאצל עובשה
.רתאה לעבמ בתכב תושר אלל רמוח קיתעהל ןיא- תורומש תויוכזה לכ ®


   הרוניד לש םימדוק םירמאמ   
.םיבושחה םירבדה - 6.10.00   
םייחה תא םולחל - 28.9.00   
.! ונחנא ימ - 22.9.00   
.רבסה ירביד - 15.9.00   
קפסב קופיסה ךייש ימל - 8.9.00   
תרוקיב ירביד תצק - 31.8.00   
רשואה לא ךרדה - 27.8.00   
ךידי ומב בצע - 11.8.00   
.הבהאב םינשייבל - 4.8.00   
םירבגו םישנ לע - 28.7.00   
?המקנה יהמ - .21.7.00   
.דימת חמש תויהל דציכ - החמשה - 14.7.00   
"ןוצר" הלימל שי םסק הזיא - 7.7.00   
טנגמכ הבשחמ - 30.6.00   
.וכבו וקחצ - 16.6.00   
הייפיצבש השוחתה - 9.6.00   
.יל המצוע ןיא - יל ימצע ןיא םא - 2.6.00   
הווקתה לש התועמשמ - 25.5.00   
ךתדלוה םוי תודונת ךשמה - 12.5.00   
ךתדלוה ךיראת תודונת לש ןתועמשמ - 5.5.00   
בשוחה ינאה - 28.4.00   
.דדומתהל ונילע דציכו התועמשמו הבהאה - 21.4.00   
דדומתהל ונילע דציכו -ונלש תימינפה תועדומה - 30.3.00   
.שגרב בושחל ונילע דציכ - 24.3.00   
.דדומתהל ונילע דציכו - דחפה והמ - 17.3.00   
ןוימדהו ןוצרה - הרטמהו ןוצרה - 10.3.00   
עדומ תתה רבעל רודישה - 3.3.00   
ונלש הבשחמה וק - ימסוקה קרמה - 25.2.00   
??ונל הפוצ דיתעה המ - 18.2.00   
. הדילה םוי יפל תיגולורמונ תיזחת - 11.2.00   
.לזמה רפסמ וא םייחה ביתנ תיגולרמונ - 4.2.00   
םירפסמה לש יגאמה םחוכו -תיגולורמנה הטישה - 28.1.00   
ערה תייעב - 21.1.00   
.הריחבה שפוח - 14.1.00   
.'ב קרפ לרוגו לזמ - 7.1.00   
'א קרפ לרוגו לזמ - 31.12.99   
??יהמ תילבק הקיטסימ - 24.12.99   
.היגולורטסאל אובמ - 17.12.99   

   הרוניד לש תומדוק תויזחת   
.הירא לזמ תיתנש תיגולורטסא תיזחת   
.ןטרס לזמ תיתנש תיגולורטסא תיזחת   
.םימואת לזמ תיתנש תיגולורטסא תיזחת   
.רוש לזמ תיתנש תיגולורטסא תיזחת   
.הלט לזמ תיתנש תיגולורטסא תיזחת   
.םיגד לזמ תיתנש תיגולורטסא תיזחת   
.ילד לזמ תיתנש תיגולורטסא תיזחת   
.ידג לזמ תיתנש תיגולורטסא תיזחת   
.תשק לזמ תיתנש תיגולורטסא תיזחת   
.ברקע לזמ תיתנש תיגולורטסא תיזחת   

םתיעטו הדימב ."Send" :וצחלו אבה ספוטה תא ואלמ וא .ןאכ וצחל , ליימ-יא הרונידל חולשל ידכ
."Clear" :לע הציחלב ןקתל ןתינ

. 1.12.1999 מ םירקבמ -