Make your own free website on Tripod.com

http://welcome.to/cupidon
wHeN     גד-המיחלמ     רקסוא     הרוניד     :ל ישיא ליימ יא  

עובק ישיא רוט - "גרזה דגנ החוש" :גד המיחלמל שדח רודמ
.גד המיחלמ לש ינלוחה החומ ירפ רחמהו לומתאה םויה ינינעב


תוביסמ הבורקה הפוקתה ןכדועי אל (היגולורוניד) הרוניד לש רודמה
.החילסה םכמע - תוישיא


.הדצמ תדעסמב שגפמהמ תונומת !!!שדח

!ונלש םורופה
וב ,יקנע תועדומ חול
ןוידל םיאשונ תולעהל ולכות
,ץימשהל ,ףדגל ,ךרבל ,אשונ לכב
.לכרל ,תועשורמ תועומש ץיפהל
םירקמ טעמל הרוזנצ היהת אל
.דחוימב םיינוציק
."היגולורוניד" רודמב
פוקסרוה עובש ידימ
םירמאמו ןכדועמ
!וצימחת לא ,םינוש םיאשונב

לזמל תיזחת שדוח ידימ ןכ ומכ
.שדוחה
!!2000 תנשל תיזחת *
."תרפסמ רקסוא" :רודמב
:ןמורב ףסונ קרפ עובש ידימ
."תילרוג תועט"
המיחלמל שדח רודמ
"גרזה דגנ החוש"
.ףטוש ןפואב ןכדועמ
" - המיחלמ" לש רודמב
."הצירקו הציקע"
.ףטוש ןפואב ןכדועמ
."?ונחנא ימ" רודמב
ןורחאה רוקיבה סיטרכ
זב :תאמ עיגה

םירקי םישלוג - 6.10.00


קר וירחא ריאשהו ול ףלח רבע הנשה שאר
ןבומכו שבדהו םידלוקושה לכמ םייניש יבאכ
.תוירולק לש הרישע תפסות דוע

יתשב םכסאו ומייתסנ הנשה ףוס תוגיגח םג
!"לודג היה" םילימ

,הנורחא המיעטה לודגה םוצה ינפל עגר הפוהו
תבתוכו גניטיירה אישב רבכ תוחילסה לאוטיר
.הנשה תא םכסל הסנת אל וליפא הלא תורוש
אוטחל רשפא ,רופיכ םוי שיש ףיכ הזיא ,לבא
לכהו החילס םישקבמ דחא םויב םואתפו הנשה לכ
..רבוע

.ינחלסו לק םוצ ,דחוימ תוחילס טקיורפ
?...תוחילס םתשקיב ? החילס


לק םוצ םצש ימ לכלו
."הבוט המיתח רמג " םלוכ ללוכ םלוכלו


םכלש
.הרוניד
small poem / puzzled

  I fear not the pain that throbs,
  And the tears that were shed
  With unuttered cry.
  Far away you may hear my sobs
  Of a pain that was released with a sigh.
  So the wheels spein the span
  Between my life and my death,
  Myself and my ultimate goal.
  Ask me not where I came from
  Nor where I intend to go;
  Just a passenger without a ticket
  Travelling alone in a vast,huge train-
  Destination uknown.


 


םתיעטו הדימב ."Send" :וצחלו אבה ספוטה תא ואלמ וא .ןאכ וצחל , ליימ-יא ונל חולשל ידכ
."Clear" :לע הציחלב ןקתל ןתינ
!!!םכלש ליימ יא ןייצל וחכשת לא ,םכילא רוזחנש םנינועמ םתא םא :בושח יכהו