Make your own free website on Tripod.com

גד המיחלמ
  
...?גד המיחלמ םצעב וז ימ זא...עגר עגר   
.ךכ לכ תיתוהמ הלאשל הקומע הבושת ואצמ אלו םמצע תא ולאש יאדוב םכבור   
!יתוא ולבק .םישוריפה ישקבמ לכל זא   
.הנשה שאר ברע תחורא ירחא ררועתה גדה גשומ   
יתחלצ לע ותוא יתלביק (...המשאב הדומ ,ןכ) הינלופ תלשושל רצנ יתויה םצע   
שיפ-עטליפגה .ףוקש יל'ג לש םוסק לגעמב טטורו הנטק רזג תסיפ רוטע אוהשכ   
היגרנא ילג יתשגרה ,המוצע תינחור הארשה ירובע הוויה ,יתלכאש ןכסמה   
.ילש יוניכה תיינבב יתכשמה וזה תדחוימה הראהה םעו ןטבב םימוצע   
  
ןסחממש הנימאמ ינא .אב הז הפיאמ גשומ לש ץמש יל ןיא ?המחלהה ןיינעו   
.עגר לש תוינטנופס/ םומעיש םתס וא ,הרופה ןוימדה ,הביבחה תויתריציה   
םולכו ,הפ קיפנא אל דחוימב םילפא רבע תודוסו םיטנקיפ םיטרפ ידימ רתוי   
.יניצר ERROR םכל שי זא ,םתוא אורקל ולכות ןאכש םתבשח םא !יתוא רובשי אל   
ירוטסיהה ט'צה ילוצינ ףאו ,ינודיפוקה ט'צה יקיתומ ,ןאכ יתוא ריכמש ימ יכ   
םיוקה םה תויטרפו תוירותסמש ןאכ ודיעי םלוכ - הבוטל רוכזה גרבסלרק לש   
(?קפקופמה ?לודגה) דובכל םיכוז םילאוטריו םיטטו'צמ טעמ קרו ,ילש םימודאה   
אלו "ףייל ליר" ונעי .םייתימאה ייח לעו ילע עדימ תסיפל םייואר םתויה לש   
.תילאוטריוה הפמה לש גויחה רוזיאב קר   
  
םינרקס תרובח הקיזחמ ,ילש םחלומה גדה לומ לא תשרפנה תשרבו רחאמ לבא   
קרש ,טלחהב םייתימא םיטרפ המכ רוסמא ,(הללאל םיביבח לבא שפנ ילוח םקלח)   
.םכתארקל תכלוהו הדמחנ אל ינאש ודיגי אלש ...תונעטב ילא ואובת אל   
  
לע תכלומ ,(...השק יתוא וחקת לא) םעה לע תצרענה המיחלמ ינא ,ןכ זא   
לע גאב רתוי הזש ,"2000 גד" תא ףטח שדחה ףלאה תארקל הנורחאלש םוירווקאה   
ז"לבחו) תבלענ אל ,תולילקבו יניצ תצק רומוהב לכה טעמכ תחקול ...ישגר עקר   
יד תינפסלפ תיטנדוטס ,הבהאה תא תבהוא ...ינממ רטפיהל תונויסנמ (ץמאמה לע   
םג זא יתוא םיחירכמ םאו ירשפא רמוח לכב תרצוי ,תרייצמ ,תבתוכ ,תיאמצע   
תכירדמ טעמכ ינא ?האלדפ םתבשח) עבט תמשונ ,םייפארג םיטנמלא ולא יא תבצעמ   
הפ תקסוע ,ח"עב לע תיביססבוא הלוח ,תיטנמור ,(...הדועת ילב קר -םילויט   
תעגתשמ ,(תינוליח) הנומאו תוינחורב רושקש המ לכו תיביטנרטלא האופרב םשו   
תב הלוכ ,ילקיזומ לילצב םיספערג המכ תרציימ ,תולקב תממעתשמ ,הנשי ,תצק   
הז יכ ינא המכ תב לואשל וקיספתו םתרהזוה ואר - םכיניבמ םיניטקל) 26   
חכשנ לבו...המצע תא וליפא העיתפמו תמזוי ,תושונאל תמרות ,(הנתשמ אליממ   
רופא תצק םע תולוחכ : םייניעה - דחוימב טלובה טנמלאה ,ירחסמה למסה תא   
יתאצמש) המיסקמ גג תרידב לבא ,יוסח םירוגמ םוקמ ,(...םשו הפ יל ורזעש)   
חיימש ,רוציקב .ולש הלותחהו ,ףתושה ,יתלותח םע תקלוח ינא התוא (סקופב   
...?תספרמה תא ראפמש םישרמ םיסוטקק ףסוא וארת דוע הפיא .ונלצא   
םש יל רומשו ,ילע ביבחה ילאוטריוה םוקמה אוה ןודיפוק לש ט'צה - םויסלו   
(: ייב ...םכתוא תוארל הווקמ .אסכ