Make your own free website on Tripod.com

לימאק
  
,לימאק תאז ימ הארנ ואוב זא   
,הנתמ םה םייחה   
,תררועמו הביהלמ הקתפרה   
,יבויח אוה םייחל ילש יסיסבה סחיה   
,ילילשה לש תדוכלמל לופיל תברסמ   
,םיילאוטריוה יתורבחו ירבח ,םכתועצמאב הדובעב ןמזה תא הריבעמ   
.וזכש תונייוצמב הדובעה תא תושעל םיחילצמ םתאש החמשו   
.ןודיפוקב ,םכיניב ,ןאכ יתוא אוצמל ולכות דימת ,םכל םמעשי םא ,זא