Make your own free website on Tripod.com

.ריל
  
.םתאצמו םתעגי ! ןכ ןכ   
" ריל " ומצע תא הנכמש ףרוטמה ימ םמצע תא םילאוש חטבל טצב ןאכ םלוכ   
!!! ארקיש זא ארק אלש ימ - ריפסקייש ונעדוימ לש רערועמ יתלבה ךלמה   
הרוצב ןקתפרה !!!!לבא...הלמנ שפנכ הנטק ישפנ יתעדי אל טעמכ ימצע לע רבדל   
אלו טעמכ ירעצל ךא...תאזכ תחא אוצמל הווקמ כ"דבו הליגר יתלב תמאב   
תאש תבשוח תא םא ןכלו הנומא ינטק אל ןאכ ונחנא לבא..תאזכ םיאצומ   
בותכל תנמזומ תא התוא דמללו הנממ דומלל רשפאש תחא ,תינרקס ,תינקתפרה   
YOU NEVER KNOW...בושח יכהו . תונעל חיטבמ ינאו   
rami_damri@hotmail.com