Make your own free website on Tripod.com

קפוא
  
הסנמ ינא הנש 38 הזמ .ימצע לע רפסאש ראווצה לע יל הבשי הרוניד   
.תובושת ירירבש קר יל שיו ,ינא המ ינא ימ ררבל   
יאנב ריאמ לש "ףשפש לש וריש"בכ רמוא םילארשי םיריש בבוחש ימכ   
,דיתע האורו םלוכ ומכ דבועו יח ינא ,םדא ןב קר ינא , ינא המ   
...הנומא תנתונ הנווכהש דימת בשוחו   
  
דוע הלבנש חינמ ינאו בוהאל יחו תויחל בהוא ,עבשומ טסימיטפוא ינא   
.ונלש ילאוטריוה ןולסב דחי הברה   
  
ק פ ו א