Make your own free website on Tripod.com

.שפנ-תלוח / קזורפ
  
.ישיא שממ הז תא תחקול ינא , הלימ העיגמ אל יל בלכ ינא המ   
תסעוכ איהשכ הדמחנ אל איה ילש תיגולוכיספל םכתא,דבאתא ינא םכללגב   
proza@walla.co.il :אוה ילש ליימ יאה , םעפה קר לבא הדמחנ היהא ינא רציקה   
הבוגת ןיא םא םכל רסחו   
שפנ תלוח/ יזורפ הבהאב