Make your own free website on Tripod.com

חריה לע םח
  
?ימצע לע רפסא המו רמוא המ   
,תיחצנ ןיידע איהש רבתסמש הלאשל הבושת ןתא ינא ןושאר רבד   
?חריה_לע_םח םשב יתרחב המל   
.ץראב בהוא יכה ינאש רמזה אוה ףורחס ירב ,ןכבו   
והשמ ינפל (ןודיפוק היה אל הז) ט'צ והשזיאל יתסנכנש הנושארה םעפב זא   
שארל יל הלעש ידיחיה רבדה .ירוקמ יוניכ ימצעל יתשפיח ,יצחו הנש ומכ   
.הז םע יתכלה זא ,חריה לע םח רישה היה   
.אוהה ט'צב ימש תא תונשל יתצלאנ תוינכט תולבגה בקע ןמז המכ ירחא   
לוכי ינאש יתבהלתה ארונ ןודיפוק ט'צל תועטב יתעגה דחא ריהב םויב ,זאו   
.ןודיפוקב ימח רצונ ךכו הזה םשב יתרחב זא םדוקה ימשל רוזחל   
  
תא םש רקבל ץפוק רקיעב ינאשו הזה ט'צב הברה הלבמ אל ינאש ןוכנ זא   
.ירקיעה ונשגפמ םוקמ והזו הזה ט'צב יתרכה הרוניד תא .הרוניד   
ינאש םירדהנ םישנא הברה דוע אלא הזה ט'צב תמייק הרוניד קר אל לבא   
.דחא דחא םתוא הפ ריכזהל ליחתא אל   
הווקמ תאזכ הניפו רתא שיש יפויש קר ימצע לע רמול המ הברה יל ןיא   
:) קבארמ ש"ד םכלוכל שי ,בגא ךרדו .ךשמהב םכתוא תוארל   
  
!!!ימח ,םכלש