Make your own free website on Tripod.com

תבזילא

33 תב ינא .רוקיב סיטרכ בותכל םכירחא יתפחסנ..תמאה :ילש רוקיבה סיטרכ
םויב יל ראשנ תצקש יונפה ינמז תא הריבעמ םימיסקמ 2+ תרשואמ השורג
טנה יבחרב וא םכתיא

וצמיאו וקזיח