Make your own free website on Tripod.com

Oracle

לע יתבתכש "ןטק" והשמב םכתוא ףתשא לבא ייתודוא םילימב ביחרא אל
.The blue nude 1952 : סיטאמ ירנה רייצה לש הנומת

טקש לש םלועב ךל היח תא
,תומוחו תורגסמ לש םלוע
דבל םש תאצמנ תא
.תולוחכ תולוחכ תודוקנ ןוילימב היובח
,ול קוקז ךכ לכ ינאש טקשה תא ךב שי
ךביבס תורגסמה תא ץורפל ילא קעוצש טקש
תורגסמ ףילחהל הצור יתייה
הזה לוחכה ףצרה תא רובשל
.ךבש הרידאה הוולשה ןמ תצק תחקל
,ךביבסמש עקרב גזמתהל
ךתוא תפטועש תרגסמב
.ךלש םלועב ףילחהל
..ךל בתוכ ינא
ךבש לוחכה תא ריכמ ינא ,עדוי ינא
.ךתוא יתדביאשכ ייחמ דבאש עבצה והז

ל"נה רישמ יילע דמלת תדעוימהש הווקמ