Make your own free website on Tripod.com

הירמ

יכרוע דרשמב תדובע 23 תב ינא הירמ אוה יתימאה ימש ןייוצ רבכש יפכ ,בוט
יניצר רשק תשפחמ אל םייחה תא תבהוא תרחא הדובעל יתלבקתה םויה ןיד
םירבח ןומה ןומה תבהואו דודשאב הרוכש הרידב הרג תיאמצע תויהל תבהוא
.םישדח